Ohjeita yhteiskuntaopin opiskeluun

Yhteiskuntaopin yo-kokeesta

Yhteiskuntaopin yo-koe

Yhteiskuntaopin kokeen rakenne muodostuu seuraavalla tavalla: tehtäväsarja koostuu yhdeksästä (9) tehtävästä, jotka jakautuvat osioihin I ja II.

  • Osiossa I on kuusi (6) tehtävää.
  • Osiossa II on kolme (3) tehtävää.
  • Osassa tehtäviä enimmäispistemäärä on 20 ja osassa 30 pistettä. Ensiksi mainittuja on kokeessa tarjolla kuusi ja jälkimmäisiä kolme. On tärkeää huomata, että kokelas saa vastata kokeessa enintään kahteen 30 pisteen tehtävään! Yhteiskuntaopin kokeessa enimmäispistemäärä on 120 pistettä, jonka voi saada vastaamalla kahteen 30 pisteen ja kolmeen 20 pisteen tehtävään. Tehtäväsarjassa 30 pisteen tehtävät merkitään muista selvästi erottuvalla tavalla ja ne ovat sarjan lopussa. Yhteiskuntaopin kokeessa ei ole tehtäviä, joihin kokelaiden olisi pakko vastata.
Kokeen kuvauksessa:
  • Osiossa I on kuusi (6) tehtävää.
  • Osiossa II on kolme (3) tehtävää.
  • Kokelas vastaa viiteen (5) tehtävään valitsemalla
    • kolme (3) tehtävää osiosta I
    • kaksi (2) tehtävään osiosta II.


lähde: https://digabi.fi/kokeet/esimerkkitehtavat/yhteiskuntaoppi/

> yhdeksästä tehtävästä enintään vitteen vastataan ohjeiden mukaan. Maksimipistemäärä on 120 pistettä.

Abitti apuohjelmat.jpg
Lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaan:


Yhteiskuntaopin opetus syventää opiskelijoiden käsitystä ympäröivästä yhteiskunnasta. Yhteiskunnan rakennetta ja keskeisiä ilmiöitä, valtaa, taloutta ja vaikuttamista tarkastellaan suomalaisen yhteiskunnan, Euroopan ja maailman näkökulmasta. Yhteiskuntaoppi rakentuu eri yhteiskuntatieteiden ja oikeustieteiden sisällöistä. Se luo opiskelijoille edellytyksiä aktiiviseen ja kriittiseen ajankohtaisten ilmiöiden tutkimiseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan.

Opetus perustuu keskeisiin yhteiskuntaeettisiin arvoihin, kuten oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon, sosiaaliseen vastuuseen, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, työn ja yrittäjyyden arvostukseen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen.

Yhteiskuntaopin oppimisen arvioinnissa huomio kiinnitetään oppimäärän asiasisällön ja keskeisten käsitteiden hallintaan, opiskelijan valmiuteen ilmaista tietonsa jäsentyneesti sekä arvioida ja tulkita yhteiskunnallisia ilmiöitä ja eri tavoin esitettyä sanallista, numeerista ja graafista informaatiota kriittisesti. Näitä valmiuksia arvioidaan kurssien yhteydessä monipuolisten koetehtävien avulla tai käyttämällä vaihtoehtoisia arviointikeinoja.


Yhteiskuntaopin sähköinen koe

Yhteiskuntaopin koe mittaa uudessakin koeympäristössä edelleen yhteiskunnallista ja oikeudellista ajattelua ja osaamista lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Uudessa kokeessa korostuu yhä enemmän yhteiskuntatilastojen, medialähteiden ja arvosidonnaisten yhteiskunnallisten puheenvuorojen sekä kannanottojen ja ohjelmien tulkitsemisen taito.

Lisäksi arvioidaan kokelaan kykyä omaan yhteiskunnalliseen kannanmuodostukseen ja argumentaatioon. Kokelasta voidaan myös vaatia tuottamaan koetilanteessa jaetun aineiston pohjalta muutakin kuin tekstiä, kuten tilastoja ja kuvioita.

lähde:https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Sahkoinen_tutkinto/fi_sahkoinen_reaali.pdf