Ohjeita yhteiskuntaopin opiskeluun

Ohjeita vastaamiseen

Esseenvastauksen kirjoittamisesta joitakin ohjeita

OHJEITA KOKEESEEN:

Vastauksen on oltava selkeästi jäsennelty ja järkevästi etenevä

Esseevastaukseen eivät kuulu ilmaisut esim. ” Tässä esseessä käsittelen…” yms. Tutkielmaesseessä käsittelytapa on toinen kuin koevastauksessa. Sinun on vastattava omin sanoin, ulkoa opetellut (esim. wikipedia, oppikirja) vastaukset hylätään.


1. LUE KYSYMYKSET TARKASTI: mieti mitä pohjimmiltaan kysytään, mihin laajempaan kokonaisuuteen liittyy (pääsisältö). Analysoi tarvittaessa kysymyksen jokainen sana. Voit työstää tehtäväpaperia esim. alleviivauksin.

2. KIRJOITA MIELEESI TULEVAT ASIAT SUTTUPAPERILLE JA JÄSENTELE KAPPALEIKSI, VASTA SITTEN VARSINAINEN VASTAAMINEN. Yksi keskeinen asia/yksi kappale. Jäsentelyn perusteena voivat olla syyt ja seuraukset, ajanmukaisuus tai jokin esityksen rakenteeseen liittyvä seikka. Kirjoita kokonaisia virkkeitä. Kuviot ja piirrokset on aina selitettävä myös sanallisesti. Älä käytä luetteloita ja listoja. Pura ne virkkeiksi. Myös sähköisessä kokeessa on hyvä käyttää suttupaperia.


3. VASTAA VAIN KYSYTTYYN ASIAAN, ÄLÄ LAVERTELE ASIAN VIERESTÄ. Toisaalta vastaus ei saa olla liian suppea. Hyvässä vastauksessa käsitellään kysymystä monipuolisesti ja yhdistellään esim. kirjassa eri puolella olevaa tietoa. Keskity olennaiseen, kaikki yksityiskohdat eivät välttämättä lisää vastauksen arvoa. Vältä toistamasta jo kirjoittamaasi. Alku- ja loppulauseet ovat paikallaan, jos ovat olennainen osa tietoa. Muotisanojen, ylikorostavien adjektiivien ja maalailevien ilmausten käyttöä vltettävä. Asiavirheet laskevat vastauksen arvoa


4. YHTEISKUNTAOPIN KOKEISSA KOROSTUU KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY JA NIIDEN HALLITSEMINEN

5. MUISTA KÄSITELLÄ ANNETTUJA AINEISTOJA, VIITTAA NIIHIN.

6. KÄYTÄ KOKONAISIA VIRKKEITÄ. Vastauksissa ei ole ranskalaisia viivoja, eikä luetteloita. Pura ne auki virkkeiksi. Miksi- apukysymys auttaa. Ei puhekieltä.

7. SIISTI JA SELKEÄ ESITYSTAPA. Siisti käsiala (tekstaus tai kaunokirjoitus), selkeä kappalejako ja turhien yliviivausten välttäminen vaikuttavat luettavuuteen. Käytä sellaista kieltä ja välimerkkejä, jotka hallitset. Epäselvyys, epätarkkuus ja suttuisuus vaikuttavat arviointiin. Koneella kirjoitetussa tekstissä kappalejaot ja selkeä esitystapa ovat myös tärkeitä.

HUOM! Tiedät, mikä ero on prosentilla ja prosenttiyksiköllä. Prosenttitaulukossa muutokset ovat prosenttiyksiköitä.


Kypsyyttä osoittavan vastauksen tunnusmerkit: Lähde: www.ylioppilastutkinto.fi

- kokonaisuus on jäsennelty ja asiasisällöltään johdonmukainen

- tehtävän kannalta olennaisia tietoja on riittävästi; vastauksen pituus ja detaljitietojen määrä eivät sinänsä ole ansioita

- syitä ja seurauksia tarkastellaan asianmukaisesti eri näkökulmista

- esitetyt väitteet perustellaan selkeästi

- asioiden käsittely ilmentää tietojen ja taitojen itsenäistä hallintaa ja kykyä niiden soveltamiseen

- tehtäviin liittyviä aineistoja käytetään tarkoituksenmukaisesti

- esitetyt tiedot asetetaan laajempiin asiayhteyksiin

- erityisesti pohdiskelua edellyttävissä tehtävissä erotetaan tosiasiat, perustellut kannanotot ja mielipiteet.

- matemaattista käsittelyä edellyttävissä tehtävissä suureyhtälöt ja kaavat on perusteltava tavalla, joka osoittaa kokelaan hahmottaneen tilanteen oikein ja soveltaneen ratkaisussaan asianmukaista periaatettaHeikon vastauksen tunnusmerkit:
selviä asiavirheitä, ajatukset on ilmaistu epäselvästi tai epätarkasti , esitetyt tiedot osoittavat, että kokelas on käsittänyt tehtävän väärin, tai ovat selvästi epäolennaisia, vastaus rakentuu pelkästään mielipiteiden varaan.