TE1

TERVEYSTIETO 1

TE1-kurssin tavoitteena on…

  • Syventää arjen terveysosaamista, ymmärtää fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen työ- ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä ja osaa arvioida niiden toteutumista ja merkitystä omassa elämäntavassaan ja ympäristössään
  • Osaa hankkia, käyttää ja arvioida terveyttä ja sairauksia koskevaa tietoa sekä pohtia terveyskulttuuriin, mediaan ja teknologiseen kehitykseen liittyviä ilmiöitä eettisestä ja terveysnäkökulmasta
  • Tunnistaa ja ymmärtää terveyttä ja sairauksia sekä terveystottumuksia selittäviä teorioita, malleja, ilmiöitä tutkimus- ja kokemustiedon näkökulmasta
  • Soveltaa itsehoitoon liittyviä toimintamalleja ja toimintatapoja
  • Tietää kansantautien ja yleisimpien tartuntatautien merkityksen yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta ja pohtii niiden ehkäisyyn liittyviä ratkaisuja sekä terveyserojen syntyyn vaikuttavia tekijöitä yhteiskunnassa

 

TE1 keskeiset sisällöt…

  • Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toiminta-, opiskelu- ja työkyky; terveyttä edistävä liikunta ja ravinto, painonhallinta, uni ja lepo
  • (Omasta terveydestä huolehtiminen ja muut itsehoitovalmiudet sekä hätäensiapu)
  • Riippuvuuden eri muodot, tupakka, alkoholi ja huumeet, peli- ja nettiriippuvuus
  • Kansantaudit ja keskeiset tartuntataudit
  • Terveyttä, terveystottumuksia ja –ongelmia selittäviä keskeisiä biologisia, psykologisia ja kulttuurisia ilmiöitä, teorioita ja malleja