PS5

Itsearviointi 4. jakson tiedollisista tavoitteista ( s. 134 - 165, Ryhmissä ja ryhmien välillä)

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi omaa oppimistasi.
5 = osaan asian niin hyvin, että voisin opettaa sen kaverillekin
4 = osaan asian hyvin
3 = osaan asian pääpiirteissään
2 = osaan jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaan

Väite12345
Ymmärrän, mitä tarkoitetaan konformisuudella ja ryhmäpolarisaatiolla.
Tunnistan erilaiset johtajuustyylit (autoritaarinen, demokraattinen, hällä väliä-johtaja).
Tiedän keinoja, joilla voi vähentää ryhmäajattelun todennäköisyyttä.
Osaan selittää sosiaalipsykologisia syitä ryhmien välisille ristiriidoille.
Tiedän, miten ryhmien välisiä suhteita voisi parantaa.
Tunnistan Hofsteden nimeämät kulttuurien ulottuvuudet (valtaetäisyys, individualismi-kollektivismi, epävarmuuden välttäminen, maskuliinisuus-feminiinisyys).

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Itsearviointi 3. luvun tiedollisista tavoitteista (oppikirjan s. 102 - 133)

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi omaa oppimistasi.
5 = osaan asian niin hyvin, että voisin opettaa sen kaverillekin
4 = osaan asian hyvin
3 = osaan asian pääpiirteissään
2 = osaan jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaan


Väite12345
Tiedän miten älykkyyttä voidaan mitata.
Osaan kuvata Sternbergin ja Gardnerin teorioita älykkyydestä.
Ymmärrän mitä psykologi Carol Dweck tarkoittaa kasvun asenteella (growth mindset) ja sen vaikutuksella älykkyyteen.


Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Itsearviointi 2. luvun tiedollisista tavoitteista (oppikirjan s. 44 - 101)

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi omaa oppimistasi.
5 = osaan asian niin hyvin, että voisin opettaa sen kaverillekin
4 = osaan asian hyvin
3 = osaan asian pääpiirteissään
2 = osaan jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaan


Väite12345
Osaan selittää, mitä temperamentilla tarkoitetaan psykologiassa.
Tiedän, miten temperamentti ilmenee eri ikävaiheissa.
Osaan nimetä tärkeimmät piirreteoriat (Cattellin 16 piirrettä, Eysenckin 3 piirteen teoria, BAS/BIS -teoria sekä Big Five).
Tiedän, mitkä ovat viiden suuren piirteen (NESTA) ulottuvuudet.
Osaan kuvata persoonallisuutta Banduran sosiokognitiivisen teorian avulla.
Ymmärrän pystyvyysuskomusten merkityksen ihmiselle.
Osaan kuvata persoonallisuutta idin, egon ja superegon käsitteiden avulla.
Ymmärrän, miten defenssit liittyvät persoonallisuuteen.
Osaan selittää mitä psykodynaamisessa psykologiassa tarkoitetaan ambivalenssilla.
Tiedän, mitä positiivisella psykologialla tarkoitetaan.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Psykologian opetussuunnitelma

Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (PS5)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää persoonallisuus-käsitteen laaja-alaisuuden
 • tunnistaa ja osaa selittää keskeisiä yksilöiden välisiä eroja, kuten temperamentti, persoonallisuuden piirteet, älykkyys, lahjakkuus ja tulkintatyylit
 • tuntee yksilöllisten erojen biologista perustaa
 • tutustuu persoonallisuutta ja sosiaalipsykologiaa koskevaan tutkimukseen
 • syventää ymmärrystään psykologian tutkimusmenetelmistä yksilöllisten erojen ja persoonallisuuspsykologian tutkimuksen osalta
 • osaa tarkastella yksilön toimintaa persoonallisuuden, tilannetekijöiden ja kulttuurin vuorovaikutuksen tuloksena
 • osaa soveltaa persoonallisuuspsykologista ja sosiaalipsykologista tietoa erilaisuuden ymmärtämiseen.

Keskeiset sisällöt

 • persoonallisuuden määrittely
 • persoonallisuuden pysyvyys ja muuttuvuus
 • vähintään kaksi persoonallisuusteoriaa, persoonallisuuden selittämisen mallia tai näkökulmaa, kuten sosiokognitiivinen, psykodynaaminen tai humanistinen psykologia, temperamenttiteoria tai piirreteoria
 • yksilöllisten erojen tutkiminen
 • tilannetekijöiden ja ryhmäilmiöiden vaikutus yksilön toimintaan yhteisöissä ja sosiaalisissa verkostoissa
 • kulttuurin vaikutus persoonallisuuteen, vuorovaikutukseen ja yhteisölliseen toimintaan

Itsearviointi psykologian 5. kurssin tiedollisista tavoitteista.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi omaa oppimistasi.
5 = osaan asian niin hyvin, että voisin opettaa sen kaverillekin
4 = osaan asian hyvin
3 = osaan asian pääpiirteissään
2 = osaan jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaanVäite12345
Osaan kuvata persoonallisuutta Dan McAdamsin kolmen tason (tarinaansa kertova, suunnitelmia toteuttava ja tilanteisiin reagoiva ihminen) avulla.
Osaan antaa esimerkkejä perimän ja ympäristön merkityksestä yksilöiden välisissä eroissa.
Osaan nimetä persoonallisuuden tutkimusmenetelmiä.
Osaan määritellä temperamentin käsitteen ja luetella temperamenttipiirteitä.
Tunnistan tärkeimmät piirreteoriat (tutkituin Big Five -teoria).
Ymmärrän, mitä minäpystyvyysuskomuksilla tarkoitetaan.
Osaan kuvata Albert Banduran sosiokognitiivista teoriaa ihmisen toiminnan selittävänä mallina.
Osaan kuvata sisäisten mallien vaikutusta persoonallisuuteen (Guidanon ja Liottin mallin mukaisesti).
Osaan kuvata persoonallisuutta Freudin psykodynaamisen teorian avulla.
Tiedän, mitä positiivisella psykologialla tarkoitetaan.
Osaan kuvata älykkyyttä Sternbergin ja Gardnerin teorioiden avulla.
Tiedän, miten älykkyyttä voidaan mitata.
Ymmärrän, miten ryhmä vaikuttaa ajatteluun (konformisuus).
Hahmotan tapoja, joilla ryhmien välisiä suhteita voi parantaa.
Osaan kuvata erilaisia selityksiä aggressiivisuudelle ja prososiaaliselle toiminnalle.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Lisätehtävä. Valitse joko a, b tai c.

1. Oman persoonallisuuden pohtimista:

a) Valitse yksi näkökulma persoonallisuuteen (esim. temperamentti, piirreteoriat, sosiokognitiivinen, psykodynaaminen tai positiivisen psykologian näkökulma). Erittele omaa persoonallisuuttasi valitsemasi näkökulman avulla. Pyri löytämään konkreettisia esimerkkejä. Tee aiheesta esimerkiksi käsitekartta.

 

b) Valitse kaksi näkökulmaa persoonallisuuteen. Analysoi omaa persoonallisuuttasi niiden kautta. Voit aluksi kirjoittaa esimerkiksi kuvauksen jostakin itsellesi tyypillisestä tilanteesta tai toimintavasta. Sen jälkeen voit analysoida tilannetta/toimintatapaa kolmen persoonallisuuden näkökulman kautta. Kirjoita essee!

 

c) Valitse kolme näkökulmaa persoonallisuuteen. Analysoi omaa persoonallisuuttasi niiden kautta. Sen lisäksi

1) Vertaile erilaisia näkökulmia persoonallisuuteen. Mitä yhtäläisyyksiä ja eroja löydät?

2) Miten persoonallisuuttasi voitaisiin tutkia valitsemiesi persoonallisuusteorioiden avulla? 

3) Mikä näkemys on mielestäsi paras? Miksi? 

4) Pohdi lopuksi, mitä uutta opit itsestäsi.