PS5

PS5 21.9. etäopetustunti

Määräpäivä
Lue oppikirjan s. 176-181.

Tee sen jälkeen oppikirjan tehtävä 2 s. 182:

Mistä sosiaalipsykologisista ilmiöistä voi olla kyse?

a) “Jaan todella harvoin mitään somessa. En osaa sanoa johtuuko se siitä, että kavereinani on siellä ihmisiä, jotka eivät ole kovin läheisiä vai koska en vaan halua jakaa mitään. Mietin tosi tarkkaan, ennen kuin jaan mitään.”

b) “Jos oot vaikka jakanut yhteensä kymmenen kuvaa, jotka kaikki on jostain bileistä, mutta sanotaan että kahden vuoden ajalta. Oot sitten käynyt sinä aikana kymmenissä tai kaksissa bileissä niin susta saa kuvan kauheena bilettäjänä, vaikka oisit käynyt vaan kaksissa bileissä.“

c) “Mun piti poistaa pari kuvaa, kun yksistä tyypeistä tuli mun kavereita somessa.”

d) “Kysyn siinä kuvassa olevalta kaverilta, että onko ok, jos julkasen nää kuvat.

e) “Mun kavereilla ainakin on kuvien postaamisessa sellanen perustaso, tietty kynnys julkaista jotain kuvia.“


Katso linkistä avautuva video.

https://www.youtube.com/watch?v=c96SNJihPjQ&feature=youtu.be

Miten ympäristö vaikuttaa siihen millaisena itsemme näemme?

21.9. tehtävät

Määräaika:
Palauta vastauksesi tähän.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

PS5 18.9. etäopetustunti

Määräpäivä
Lue oppikirjan luku 15 "Altruismi ja auttaminen" s. 172 - 175.

Tee sen jälkeen oppikirjan tehtävä 3 s. 183:

 Arvioi, miten alle listatut tekijät vaikuttavat auttamisalttiuteen. Käytä seuraavia koodeja tekijöiden arvioinnissa:

 

+ LISÄÄ AUTTAMISEN TODENNÄKÖISYYTTÄ

– VÄHENTÄÄ AUTTAMISEN TODENNÄKÖISYYTTÄ

0 EI OLE AUTTAMISKÄYTTÄYTYMISEN KANNALTA MERKITYKSELLINEN

 

1. Paikalla on useita muitakin henkilöitä, jotka voisivat auttaa.

2. Auttajan vastuullinen asema / johtajuus.

3. Auttaja tietää, miten kyseisessä tilanteessa tulisi toimia (kompetenssi).

4. Auttaja on hyvällä tuulella.

5. Auttaja on surullinen tai masentunut.

6. Auttaja potee syyllisyydentunteita.

7. Auttaja on kotoisin suurkaupungista.

8. Autettava on läheinen sukulainen tai ystävä.

9. Autettava on lapsi tai muuten poikkeuksellisen riippuvainen muista.

10. Auttajalla on itsellään useita sisaruksia.

11. Auttaja on mies ja autettava on nainen.

12. Auttajan moraalinen ajattelu on korkeatasoista.

13. Auttajan luotettava persoonallisuus.

14. Auttajan taipumus manipuloida muita ihmisiä.

15. Auttajan usko vahvoihin auktoriteetteihin.

16. Auttajan korostunut hyväksynnän tarve.

17. Auttaja uskoo, että hän voi itse vaikuttaa omaan kohtaloonsa.

18. Auttaja olettaa, että elämä on oikeudenmukaista ja että ihminen saa lopulta ansionsa mukaan.

Katso linkistä avautuva video. Miten analysoisit tilannetta sosiaalipsykologian avulla?

http://yksin.helsinkimissio.fi/


 
 

18.9. tehtävät

Määräaika:
Palauta vastauksesi tähän.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

PS5 15.9. etäopetustunti

Määräpäivä

Lue oppikirjan s. 166-171.

Aiheeseen liittyvät diat löytyvät tästä:

Oivallus 5 Luku 14 Opetusdiat (1).pdf

Laadi vastaukset pohdittavaksi-dian kysymyksiin:

Mikä on aggressiivisuutta ja miksi?
• Ryöstäjä ryöstää pankkia aseella uhaten, mutta ei
kohdista asetta juuri sinuun. Tilanne on kuitenkin
uhkaava.
• Hammaslääkäri tekee sinulle todella kivuliaan
juurihoidon.
• Tapat maatilalla omin käsin kanan ja valmistat siitä
ruuan perheellesi.
• Et pidä työkaveristasi. Puhut hänestä aiheettomasti
pahaa pomollenne. Seuraavalla viikolla pomo erottaa
työkaverisi.


Tee myös oppikirjan tehtävä 1 s. 182: 

Perustele tässä luvussa esiteltyjen tutkimusten perusteella, pitävätkö alla olevat väitteet paikkansa. Millaisia seurauksia voi olla, jos virheellisiä väitteitä pidetään paikkansa pitävinä?

a) Aggressiivisen yksilön sulkeminen ulos ryhmästä saa aggressiivisen käytöksen loppumaan.

b) Kiusaaminen on kiusaajan ja uhrin välinen asia.

c) Mellakat ovat täysin satunnaisia aggressiivisuuden purkauksia.

d) Joukkotapahtuman leimahtaminen mellakaksi johtuu siitä, että paikalla on aggressiivisuuteen taipuvaisia yksilöitä.

 
 

15.9. tehtävät

Määräaika:
Palauta vastauksesi tähän.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

PS5 14.9. etäopetustunti

Määräpäivä
Opiskele vielä oppikirjan luvut 12 ja 13. Tee sen jälkeen oppikirjan tehtävät 1 ja 2 s. 163 sekä 3 s. 164.


1. Selitä käsitteet ja anna jokaisesta kohdasta esimerkki. Miten ryhmän toimintaan vaikuttavat

a) tehtävätavoite ja tunnetavoite

b) koordinaatiohukka ja motivaatiohukka

c) julkilausutut normit ja piilonormit

d) roolien sisäinen ja roolien välinen ristiriita.

 


2. Mitä Hofsteden esittelemiä kulttuurien välisten erojen ulottuvuuksia seuraavat kuvaukset yhteiskunnista ilmentävät? Pohdi, millaisia konflikteja voi syntyä, kun saman ulottuvuuden eri päihin sijoittuvat kulttuurit kohtaavat.

a) Tuloerot ovat suuria.

b) Yksilöillä on tasavertaiset oikeudet.

c) Sopuisuus ryhmän jäsenten välillä on tärkeämpää kuin oman näkemyksen esille tuominen.

d) Määräyksiä voi muuttaa, jos niitä ei pystytä noudattamaan.

e) Työn tulokset ajavat työilmapiirin edelle.

f) Uskonnon tai ideologian määrittelemät säännöt ohjaavat toimimaan oikein.

g) Hyvä henki työyhteisössä on tärkeämpää kuin saavutukset uralla.

h) Sukulaisten suosimista esimerkiksi työelämässä paheksutaan tai se on laissa kielletty.


3. Yhdistä käsite ja määritelmä. Mihin käsitteisiin ylijäävät määritelmät viittaavat? Yksi käsite jää yli.

ryhmäpolarisaatio, ryhmäajattelu, paholaisen asianajaja, sisäryhmä, ulkoryhmä, epäyksilöllistyminen, realistisen konfliktin teoria, suhteellinen deprivaatio, kontaktihypoteesi

a) Ilmiö, jossa ryhmän päätöksenteossa pyritään yksimielisyyteen sen sijaan, että otettaisiin erilaiset näkökulmat huomioon.

b) Kuinka suuri merkitys ihmisten välisellä arvojärjestyksellä on ja miten helposti kulttuurin jäsenet sen hyväksyvät.

c) Kyseenalaistaa järjestelmällisesti enemmistön kannattamia näkökulmia ja etsii niille vastakkaisia näkökulmia.

d) Ne ihmiset, joiden kanssa yksilö jakaa sosiaalisen identiteettinsä eli joihin hän samastuu.

e) Ryhmän näkemys siirtyy siihen suuntaan, jossa ryhmän enemmistön kanta alun perin oli.

f) Ryhmien välisiä suhteita voidaan parantaa eri ryhmiin kuuluvien yksilöiden välisen kohtaamisen kautta.

g) Yksilöllisten piirteiden tunnistettavuuden heikentyminen.

h) Tarkoittaa ihmisten välisen vastavuoroisuuden ja luottamuksen määrää ja sitä, miten yksilöiden väliset verkostot toimivat.

i) Sisäryhmää suositaan tilanteissa, joissa molemmat ryhmät tavoittelevat samoja niukkoja resursseja.

j) Sisäryhmän nykyisen tilanteen ja sen menneisyyden tai odotusten vertailun tuloksena koettu puute lisää ulkoryhmän syrjintää.

k) Viittaa niihin yksilön minäkäsityksen puoliin, jotka yhdistävät yksilön muihin, tiettyyn ryhmään kuuluviin ihmisiin.

14.9. tehtävät

Määräaika:
Palauta vastauksesi tähän.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Itsearviointi 2. luvun tiedollisista tavoitteista (oppikirjan s. 44 - 101)

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi omaa oppimistasi.
5 = osaan asian niin hyvin, että voisin opettaa sen kaverillekin
4 = osaan asian hyvin
3 = osaan asian pääpiirteissään
2 = osaan jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaan


Väite12345
Osaan selittää, mitä temperamentilla tarkoitetaan psykologiassa.
Tiedän, miten temperamentti ilmenee eri ikävaiheissa.
Osaan nimetä tärkeimmät piirreteoriat (Cattellin 16 piirrettä, Eysenckin 3 piirteen teoria, BAS/BIS -teoria sekä Big Five).
Tiedän, mitkä ovat viiden suuren piirteen (NESTA) ulottuvuudet.
Osaan kuvata persoonallisuutta Banduran sosiokognitiivisen teorian avulla.
Ymmärrän pystyvyysuskomusten merkityksen ihmiselle.
Osaan kuvata persoonallisuutta idin, egon ja superegon käsitteiden avulla.
Ymmärrän, miten defenssit liittyvät persoonallisuuteen.
Osaan selittää mitä psykodynaamisessa psykologiassa tarkoitetaan ambivalenssilla.
Tiedän, mitä positiivisella psykologialla tarkoitetaan.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Itsearviointi 1. luvun (s. 6-39) tiedollisista tavoitteista

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi omaa oppimistasi.
5 = osaan asian niin hyvin, että voisin opettaa sen kaverillekin
4 = osaan asian hyvin
3 = osaan asian pääpiirteissään
2 = osaan jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaan
Väite12345
Osaan määritellä, mitä persoonallisuudella tarkoitetaan.
Osaan selittää DanMcAdamsin kuvauksen persoonallisuuden kolmesta tasosta.
Ymmärrän, että sekä perintötekijät että ympäristö vaikuttavat persoonallisuuteen.
Osaan kuvailla persoonallisuuden tutkimusmenetelmiä.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Kurssisuunnitelma

11.8. Yksilöllinen ihminen/ Perimä ja ympäristö
14.8. Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen tutkimuksen kohteena
17.8. Temperamentti on persoonallisuuden biologinen perusta
18.8. Persoonallisuutta kuvataan piirteiden avulla
21.8. LOMAUTUS
24.8. LOMAUTUS
25.8. LOMAUTUS
28.8. Sisäiset mallit heijastuvat persoonallisuuteen
31.8. Psykodynaaminen psykologia ja moniulotteinen persoonallisuus
1.9. Positiivinen psykologia korostaa kasvua
4.9. Mitä älykkyys on?
7.9. Älykkääseen toimintaan vaikuttavia tekijöitä
8.9. Ryhmien sisällä
11.9. Ryhmät vastakkain
14.9. Kulttuurien välillä
15.9. Aggresiivisuus
18.9. Altruismi ja auttaminen
21.9. Hahmotamme maailmaa muiden avulla
22.9. Kertausta

Itsearviointi 4. jakson tiedollisista tavoitteista ( s. 134 - 165, Ryhmissä ja ryhmien välillä)

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi omaa oppimistasi.
5 = osaan asian niin hyvin, että voisin opettaa sen kaverillekin
4 = osaan asian hyvin
3 = osaan asian pääpiirteissään
2 = osaan jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaan

Väite12345
Ymmärrän, mitä tarkoitetaan konformisuudella ja ryhmäpolarisaatiolla.
Tunnistan erilaiset johtajuustyylit (autoritaarinen, demokraattinen, hällä väliä-johtaja).
Tiedän keinoja, joilla voi vähentää ryhmäajattelun todennäköisyyttä.
Osaan selittää sosiaalipsykologisia syitä ryhmien välisille ristiriidoille.
Tiedän, miten ryhmien välisiä suhteita voisi parantaa.
Tunnistan Hofsteden nimeämät kulttuurien ulottuvuudet (valtaetäisyys, individualismi-kollektivismi, epävarmuuden välttäminen, maskuliinisuus-feminiinisyys).

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Itsearviointi 3. luvun tiedollisista tavoitteista (oppikirjan s. 102 - 133)

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi omaa oppimistasi.
5 = osaan asian niin hyvin, että voisin opettaa sen kaverillekin
4 = osaan asian hyvin
3 = osaan asian pääpiirteissään
2 = osaan jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaan


Väite12345
Tiedän miten älykkyyttä voidaan mitata.
Osaan kuvata Sternbergin ja Gardnerin teorioita älykkyydestä.
Ymmärrän mitä psykologi Carol Dweck tarkoittaa kasvun asenteella (growth mindset) ja sen vaikutuksella älykkyyteen.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Psykologian opetussuunnitelma

Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (PS5)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää persoonallisuus-käsitteen laaja-alaisuuden
 • tunnistaa ja osaa selittää keskeisiä yksilöiden välisiä eroja, kuten temperamentti, persoonallisuuden piirteet, älykkyys, lahjakkuus ja tulkintatyylit
 • tuntee yksilöllisten erojen biologista perustaa
 • tutustuu persoonallisuutta ja sosiaalipsykologiaa koskevaan tutkimukseen
 • syventää ymmärrystään psykologian tutkimusmenetelmistä yksilöllisten erojen ja persoonallisuuspsykologian tutkimuksen osalta
 • osaa tarkastella yksilön toimintaa persoonallisuuden, tilannetekijöiden ja kulttuurin vuorovaikutuksen tuloksena
 • osaa soveltaa persoonallisuuspsykologista ja sosiaalipsykologista tietoa erilaisuuden ymmärtämiseen.

Keskeiset sisällöt

 • persoonallisuuden määrittely
 • persoonallisuuden pysyvyys ja muuttuvuus
 • vähintään kaksi persoonallisuusteoriaa, persoonallisuuden selittämisen mallia tai näkökulmaa, kuten sosiokognitiivinen, psykodynaaminen tai humanistinen psykologia, temperamenttiteoria tai piirreteoria
 • yksilöllisten erojen tutkiminen
 • tilannetekijöiden ja ryhmäilmiöiden vaikutus yksilön toimintaan yhteisöissä ja sosiaalisissa verkostoissa
 • kulttuurin vaikutus persoonallisuuteen, vuorovaikutukseen ja yhteisölliseen toimintaan

Itsearviointi psykologian 5. kurssin tiedollisista tavoitteista.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi omaa oppimistasi.
5 = osaan asian niin hyvin, että voisin opettaa sen kaverillekin
4 = osaan asian hyvin
3 = osaan asian pääpiirteissään
2 = osaan jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaanVäite12345
Osaan kuvata persoonallisuutta Dan McAdamsin kolmen tason (tarinaansa kertova, suunnitelmia toteuttava ja tilanteisiin reagoiva ihminen) avulla.
Osaan antaa esimerkkejä perimän ja ympäristön merkityksestä yksilöiden välisissä eroissa.
Osaan nimetä persoonallisuuden tutkimusmenetelmiä.
Osaan määritellä temperamentin käsitteen ja luetella temperamenttipiirteitä.
Tunnistan tärkeimmät piirreteoriat (tutkituin Big Five -teoria).
Ymmärrän, mitä minäpystyvyysuskomuksilla tarkoitetaan.
Osaan kuvata Albert Banduran sosiokognitiivista teoriaa ihmisen toiminnan selittävänä mallina.
Osaan kuvata sisäisten mallien vaikutusta persoonallisuuteen (Guidanon ja Liottin mallin mukaisesti).
Osaan kuvata persoonallisuutta Freudin psykodynaamisen teorian avulla.
Tiedän, mitä positiivisella psykologialla tarkoitetaan.
Osaan kuvata älykkyyttä Sternbergin ja Gardnerin teorioiden avulla.
Tiedän, miten älykkyyttä voidaan mitata.
Ymmärrän, miten ryhmä vaikuttaa ajatteluun (konformisuus).
Hahmotan tapoja, joilla ryhmien välisiä suhteita voi parantaa.
Osaan kuvata erilaisia selityksiä aggressiivisuudelle ja prososiaaliselle toiminnalle.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Lisätehtävä. Valitse joko a, b tai c.

1. Oman persoonallisuuden pohtimista:

a) Valitse yksi näkökulma persoonallisuuteen (esim. temperamentti, piirreteoriat, sosiokognitiivinen, psykodynaaminen tai positiivisen psykologian näkökulma). Erittele omaa persoonallisuuttasi valitsemasi näkökulman avulla. Pyri löytämään konkreettisia esimerkkejä. Tee aiheesta esimerkiksi käsitekartta.

 

b) Valitse kaksi näkökulmaa persoonallisuuteen. Analysoi omaa persoonallisuuttasi niiden kautta. Voit aluksi kirjoittaa esimerkiksi kuvauksen jostakin itsellesi tyypillisestä tilanteesta tai toimintavasta. Sen jälkeen voit analysoida tilannetta/toimintatapaa kolmen persoonallisuuden näkökulman kautta. Kirjoita essee!

 

c) Valitse kolme näkökulmaa persoonallisuuteen. Analysoi omaa persoonallisuuttasi niiden kautta. Sen lisäksi

1) Vertaile erilaisia näkökulmia persoonallisuuteen. Mitä yhtäläisyyksiä ja eroja löydät?

2) Miten persoonallisuuttasi voitaisiin tutkia valitsemiesi persoonallisuusteorioiden avulla? 

3) Mikä näkemys on mielestäsi paras? Miksi? 

4) Pohdi lopuksi, mitä uutta opit itsestäsi.

 
 

Oman persoonallisuuden pohtimista.

Palauta työsi tähän.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä