PS4

Kurssikokeen korvaavat tehtävät

Määräpäivä

Laadi esseevastaukset seuraaviin kysymyksiin. Oppikirjaa saa käyttää apuna.

1. Psyykkisen hyvinvoinnin tietopaketti lukiolaiselle 

Olet opinto-ohjaaja ja tehtäväsi on laatia lukiota aloitteleville opiskelijoille tietopaketti psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi opintojen aikana. Hahmottele tietopaketin keskeinen sisältö ja perustele se psykologisella tiedolla. (20 p)

2. Selitä, mitä tarkoitetaan pakko-oireisella häiriöllä, ja pohdi, miten se vaikuttaa yksilön itsesäätelyyn ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. (20 p)

3. Miksi psykoterapia voi auttaa mielenterveyden häiriöistä kärsiviä? (20 p) 

Mielenterveyshäiriön kuvaus

Valitse tarkasteltavaksi jokin sellainen mielenterveyden häiriö, jota emme ehtineet oppitunnilla vielä käsitellä.
Voit valita seuraavista:
* epävakaa persoonallisuus
* narsistinen persoonallisuus
Narsistille tyypilliset piirteet
* epäsosiaalinen persoonallisuus
* psykoottiset häiriöt ja skitsofrenia

1. Aloita syventyminen vierailemalla esimerkiksi Mielenterveystalon verkkosivuilla https://www.mielenterveystalo.fi/. Lue myös oppikirjan teksti aiheesta (s. 126 alkaen).

Etsi vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
- Kuinka yleinen valitsemasi häiriö on?
- Millaisten oireiden perusteella diagnoosi annetaan?
- Mitä on tyypillisesti oireiden taustalla?
- Miten häiriö vaikuttaa ihmisen elämään ja ihmissuhteisiin?
- Mitä ihminen voi tehdä parantuakseen?

2. Eläydy häiriöstä kärsivän ihmisen elämään. Kirjoita lyhyt tarina, jonka päähenkilöllä on kyseinen häiriö. Vaihtoehtoisesti voit kirjoittaa kuvittellisia päiväkirjamerkintöjä häiriöstä kärsivän ihmisen näkökulmasta. Pyri siihen, että tyypilliset oireet tulevat ilmi tekstissä. Pyri myös tekemään oireita ymmärrettäväksi osana juuri tämän ihmisen elämäntarinaa. Miten aiemmat elämänkokemukset heijastuvat hänen tarinassaan? Onko häiriön syntymiselle ymmärrettäviä syitä?

3. Opiskele psykoterapioita koskeva luku oppikirjasta ja pohdi, millaisten kokemusten ja aihepiirien oletat tulevan kuvaamasi henkilön terapiassa esiin?

Sovella tietoa ja kuvittele, miten henkilön hoito etenisi a) psykodynaamisessa terapiassa ja b) kognitiivisessa terapiassa?
Selvitä lopuksi, voidaanko kyseistä häiriötä hoitaa myös lääkkeillä.

Mielenterveyshäiriön kuvaus

Määräaika:
Palauta vastauksesi tähän.

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Itsearviointi 2. jakson (Psyykkinen hyvinvointi) tiedollisista tavoitteista

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi omaa oppimistasi.
5 = osaan asian niin hyvin, että voisin opettaa sen kaverillekin
4 = osaan asian hyvin
3 = osaan asian pääpiirteissään
2 = osaan jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaan

Väite12345
Osaaan kuvailla miten ihminen ylläpitää psyykkistä tasapainoaan (hallintakeinot ja defenssit).
Osaan jaotella defenssejä niiden adaptiivisuuden perusteella ja antaa esimerkkejä niistä.
Osaan nimetä vireystilan kannalta keskeiset aivoalueet (hypotalamus, talamus, aivorunko ja -verkosto).
Osaan nimetä unen vaiheet (kevyt uni, syvä uni, REM-uni).
Tiedän mitä teorioita on esitetty nukkumisen ja unien näkemisen merkityksestä ihmiselle.
Osaan määritellä käsitteet stressi, kriisi ja traumaperäinen stressireaktio.
Tiedän mitä subjektiivisella hyvinvoinnilla tarkoitetaan.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Itsearviointi 1. jakson tiedollisista tavoitteista (Emootiot)

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi omaa oppimistasi.
5 = osaan asian niin hyvin, että voisin opettaa sen kaverillekin
4 = osaan asian hyvin
3 = osaan asian pääpiirteissään
2 = osaan jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaan


Väite12345
Osaan kuvata emootioita viiden osatekijän (tunne-elämys, kognitiiviset arviot, neurofysiologiset reaktiot, tunneilmaisu, toiminta) avulla.
Osaan antaa esimerkkejä emootioiden tutkimisessa käytetyistä menetelmistä.
Tiedän mitä affektiivisilla järjestelmillä tarkoitetaan.
Osaan nimetä tunteiden käsittelyn kannalta keskeisiä aivoalueita (mantelitumake, orbitofrontaalinen etuotsalohko).
Osaan antaa esimerkkejä emootioiden ja kognition yhteyksistä.
Ymmärrän tunteiden merkityksen sosiaalisille suhteille.
Osaan selittää, mitä Greenberg tarkoittaa ensisijaisilla adaptiivisiilla/epäadaptiivisilla tunteilla, toissijaisilla ja välineellisillä tunteilla.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Psykologian opetussuunnitelma

Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys (PS4)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu tunteita ja mielenterveyttä koskevaan tutkimukseen ja ymmärtää, miten näitä aiheita voidaan tutkia, ja osaa arvioida tutkimuksia kriittisesti
 • osaa kuvata, miten emootiot syntyvät biologisten ja kognitiivisten tekijöiden vuorovaikutuksessa, ja pohtia niiden kulttuurisidonnaisuutta
 • osaa eritellä tunteiden merkitystä vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille
 • tuntee psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja psyykkisen tasapainon ylläpitämisen keinoja
 • osaa tarkastella omaa psyykkistä hyvinvointiaan psykologisen tiedon valossa ja saa perusteita tehdä omaa hyvinvointiaan tukevia ratkaisuja
 • ymmärtää mielenterveyteen vaikuttavia psykologisia, biologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä
 • tunnistaa yleisimmät mielenterveyden häiriöt ja ongelmat sekä ymmärtää mielenterveyden ja sen ongelmien määrittelyn haasteellisuuden
 • syventyy vähintään yhden mielenterveyden häiriön syihin, oireisiin ja hoitoon.

Keskeiset sisällöt

 • tunteiden muodostuminen ja vähintään yhden tunteen biologinen perusta
 • tunteet psykologisen tutkimuksen kohteena
 • tunteiden universaalisuus ja kulttuurisidonnaisuus
 • tunteiden merkitys itseymmärryksen välineenä
 • psyykkinen hyvinvointi ja psyykkisen tasapainon ylläpitäminen
 • uni ja nukkuminen hyvinvoinnin osatekijöinä
 • stressi, kriisit ja niistä selviytymisen keinot
 • keskeiset mielenterveyden ongelmat ja niiden hoito
 • mielenterveyden ongelmien syntyä selittäviä tekijöitä
 • sosiaalisen ympäristön merkitys yksilön hyvinvoinnille

Kurssisuunnitelma

3.2. Tunteet ohjaavat toimintaa
4.2. Tunteilla on biologinen perusta
6.2. Emootiot aivoissa
10.2. Emootioiden ja kognition yhteyksiä
11.2. Tunteet sosiaalisina viesteinä
14.2. Wanhat
17.2. Harmia vai hyötyä tunteista?
18.2. Psyykkisen tasapainon ylläpitäminen
20.2. Ihminen tarvitsee unta
2.3. Stressi, kriisit ja niistä selviytyminen
3.2. Onnellisuus ja ihmissuhteet
5.3. Näkökulmia mielenterveyteen
9.3. Mielenterveyden häiriöt ja puolustuskeinot
10.3. Mielialahäiriöt
12..3. Ahdistuneisuushäiriöt
16.3. Persoonallisuushäiriöt
17.3. Psykoottiset häiriöt ja skitsofrenia
19.3. Miten mielenterveyden häiriöitä selitetään?
23.3. Psykoterapiaa - kenelle ja miksi?
24.3. Psykodynaaminen psykoterapia/ Kognitiivinen psykoterapia

Itsearviointi 4. kurssin tavoitteista

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi omaa oppimistasi.
5 = osaan asian niin hyvin, että voisin opettaa sen kaverillekin
4 = osaan asian hyvin
3 = osaan asian pääpiirteissään
2 = osaan jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaan
Väite12345
Osaan luetella emootion osatekijät (tunne-elämys, kognitiivinen arviointi, neurofysiologiset reaktiot, tunneilmaisu, toiminta).
Tiedän, miten tunteita tutkitaan psykologiassa.
Osaan kertoa esimerkkejä kulttuurin vaikutuksesta tunteisiin.
Osaan nimetä emootioiden käsittelyssä keskeisiä aivoalueita (mantelitumake, oribitofrontaalinen etuotsalohko).
Osaan selittää, miten emootiot ja kognitiivinen toiminta vaikuttavat toisiinsa.
Ymmärrän mitä tarkoitetaan adaptiivisilla ja epäadaptiivisilla tunteilla.
Osaan luetetella hallinta- ja puolustuskeinoja sekä luokitella defenssejä.
Tiedän, mikä on ihmisen vireystilan hermostollinen perusta.
Tunnistan unen vaiheet.
Osaan määritellä stressin ja kriisin.
Hallitsen mielenterveyshäiriöiden pääjaottelun (mielialahäiriöt, ahdistuneisuushäiriöt, persoonallisuushäiriöt, psykkoottiset häiriöt).
Osaan antaa selityksiä mielenterveyden häiriöiden syistä ja syntymekanismeista.
Tiedän, mitä psykoterapia on ja mitkä ovat sen pääsuuntaukset.


Arvioi omaa työskentelyäsi:

3 = paljon
2 = jonkin verran
1 = ei lainkaan


Väite123
Aktiivisuus tunnilla (ajattelu, keskustelu, lukeminen, tehtävien tekeminen)
Säännöllinen opiskelu (esim. tehtävien tekeminen)
Harrastuneisuus (lisätiedon hankkiminen itsenäisesti)
Vastuullisuus (tehtävien palauttaminen ajallaan, oman vastuualueen huolehtiminen ryhmätöissä, poissaolojen selvittäminen)

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Tehtävä tunteista


ILO - ONNI - VIHA - HÄMMÄSTYS - PELKO - RAKKAUS - JÄNNITYS - SURU - HÄPEÄ - SYYLLISYYS

Valitkaa jokin tunne ja käykää sitä läpi seuraavien kysymysten avulla:
1. Millaiset tilanteet, ajatukset tai muut ärsykkeet tyypillisesti herättävät kyseisen tunteen?
2. Millaisia kehon tuntemuksia tähän tunteeseen liittyy?
3. Millaiset ilmeet ja muut ilmaisutavat ovat tunteelle tyypillisiä?
4. Miten muut reagoivat ko. tunteen ilmaisemiseen? Millaisia vaikutuksia ja tehtäviä tällä tunteella on ihmissuhteissa? Millaisia vastatunteita tämä tunne voi herättää?
5. Miten tämä tunne saa ihmisen toimimaan (toimintavalmius)?
6. Miten (millaisin keinoin) tätä tunnetta pyritään mahdollisesti säätelemään?
7. Liittyykö tähän tunteeseen ja sen ilmaisuun jotain suomalaiselle kulttuurille tyypillisiä uskomuksia tai normeja? Jos liittyy, millaisia? Entä muualla?
8. Miten ko. tunnetta voitaisiin tutkia / on tutkittu?

Tunne

Määräaika:
Palauta vastauksesi tähän.

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.