PS3

Itsearviointi 5. luvun (Muisti) tiedollisista tavoitteista (oppikirjan s. 95 - 125)

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi omaa oppimistasi.
5 = osaan asian niin hyvin, että voisin opettaa sen kaverillekin
4 = osaan asian hyvin
3 = osaan asian pääpiirteissään
2 = osaan jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaan


Väite12345
Tiedän, mitkä ovat sensorisen muistin, työmuistin ja säilömuistin tehtävät.
Hallitsen Alan Baddeleyn teorian työmuistin neljästä osatoiminnosta.
Tiedän, millaista tietoa säilömuistin eri osiin talletetaan.
Ymmärrän, mitä tarkoitetaan muistin rekonstruktiivisella luonteella.
Osaan kuvailla muistin hermostollista perustaa.
Ymmärrän unohtamisen merkityksen ja selityksiä unohtamiselle.
Osaan selittää mitä anterogradinen ja retrogradinen amnesia tarkoittavat.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Itsearviointi 4. luvun (tarkkaavaisuus) s. 74 - 94 tiedollisista tavoitteista

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi omaa oppimistasi.
5 = osaan asian niin hyvin, että voisin opettaa sen kaverillekin
4 = osaan asian hyvin
3 = osaan asian pääpiirteissään
2 = osaan jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaan

Väite12345
Ymmärrän mitä eroa on sisäisesti ohjautuvalla ja ulkoisesti ohjautuvalla tarkkaavaisuudella.
Osaan selittää, mitä habituaatio ja orientaatiorefleksi tarkoittavat.
Osaan selittää käsitteet tarkkaamattomuus- ja muutossokeus.
Tiedän millainen on tarkkaavaisuuden hermostollinen perusta.
Osaan kuvata neglect-oiretta ja ymmärrän miten lateralisaatio liittyy siihen.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Itsearviointi 1. ja 2. lukujen tiedollisista tavoitteista (oppikirjan s. 6 - 45)

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi omaa oppimistasi.
5 = osaan asian niin hyvin, että voisin opettaa sen kaverillekin
4 = osaan asian hyvin
3 = osaan asian pääpiirteissään
2 = osaan jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaanVäite12345
Ymmärrän, mitä tarkoitetaan kognitiivisella toiminnalla (kognitiolla).
Osaan selittää käsitteet representaatio, skeema ja havaintokehä.
Osaan antaa esimerkkejä hitaasta ja nopeasta ajattelusta.
Osaan kuvailla hermosolun rakennetta ja toimintaa.
Tunnistan yleisimmät aivojen kuvantamismenetelmät (EEG, MRI, PET, fMRI).
Hallitsen hermoston jaottelun (keskus- ja ääreishermosto sekä näiden osat).
Osaan nimetä aivolohkot ja aistialueet aivokuorella.
Ymmärrän, mitä käsitteillä plastisiteetti ja lateralisaatio tarkoitetaan.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Itsearviointi 3. luvun tiedollisista tavoitteista ( oppikirjan s. 47 - 73)

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi omaa oppimistasi.
5 = osaan asian niin hyvin, että voisin opettaa sen kaverillekin
4 = osaan asian hyvin
3 = osaan asian pääpiirteissään
2 = osaan jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaan

Väite12345
Osaan selittää, miten aistiärsykkeestä muodostuu havainto.
Ymmärrän, mitä tarkoitetaan miten- ja mikä-reiteillä.
Tiedän, mitä agnosia ja ataksia tarkoittavat.
Osaan antaa esimerkkejä konstanssista.
Tiedän, mitkä tekijät vaikuttavat syvyyshavainnon muodostumiseen.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Psykologian opetussuunnitelma

Tietoa käsittelevä ihminen (PS3)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tunnistaa kognitiivista toimintaa ohjaavia yleisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä kognitiivisten ilmiöiden tarkastelemiseen
  • perehtyy kognitiivisiin perustoimintoihin eli havaitsemiseen, tarkkaavaisuuteen ja muistiin sekä yhteen korkeamman kognitiivisen toiminnan ilmiöön, kuten päätöksenteko, ongelmanratkaisu, asiantuntijuus tai kielelliset toiminnot
  • perehtyy kognitiivisten toimintojen tutkimukseen ja pystyy arvioimaan sitä
  • ymmärtää kognitiivisen toiminnan hermostollista perustaa ja yhteyksiä psyykkisiin toimintoihin.

Keskeiset sisällöt

  • kognitiivisen toiminnan periaatteita, kuten sisäiset mallit ja havaintokehä
  • kognitiivisten toimintojen neuropsykologinen perusta
  • kognitiivisen psykologian ja aivotutkimuksen tutkimusmenetelmiä
  • havaitseminen, tarkkaavaisuus ja muisti kognitiivisina perustoimintoina sekä niiden biologinen perusta
  • jonkin valinnaisen korkeampitasoisen kognitiivisen toiminnon tarkasteleminen, esimerkiksi kieli, ongelmanratkaisu, päätöksenteko tai asiantuntijuus

Tutustu tiedeuutiseen

Tiedeuutinen

Palauta vastauksesi tähän.

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Itsearviointi psykologian 3. kurssista

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi omaa oppimistasi.
5 = osaan asian niin hyvin, että voisin opettaa sen kaverillekin
4 = osaan asian hyvin
3 = osaan asian pääpiirteissään
2 = osaan jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaan


Väite12345
Ymmärrän, mitä kognitio tarkoittaa.
Osaan selittää käsitteet representaatio ja sisäinen malli.
Ymmärrän hitaan ja nopean ajattelun eron.
Osaan luetella tärkeimmät aivojen kuvantamismenetelmät.
Osaan nimetä aivojen perusrakenteet (aivolohkot, aistialueet).
Hallitsen hermoston perusrakenteen.
Osaan selittää, miten aistiärsykkeestä muodostuu havainto.
Ymmärrän, mikä on tarkkaavaisuuden hermostollinen perusta.
Hallitsen sensorisen muistin, työmuistin ja säilömuistin tehtävät ja rakenteet.
Ymmärrän, mitä tarkoittaa muistin rekonstruktiivisuus.
Ymmärrän, mikä on muistin hermostollinen perusta.
Osaan selittää mitä tarkoitetaan anterogradisella ja retrogradisella amnesialla.


Arvioi omaa työskentelyäsi
3 = paljon
2 = jonkin verran
1 = ei lainkaan

Väite123
Aktiivisuus tunnilla (ajattelu, keskustelu, lukeminen, tehtävien tekeminen)
Säännöllinen opiskelu (esim. tehtävien tekeminen)
Harrastuneisuus (lisätiedon hankkiminen itsenäisesti)
Vastuullisuus (tehtävien palauttaminen ajallaan, oman vastuualueen huolehtiminen ryhmätöissä, poissaolojen selvittäminen)

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Esseetehtävä PS3

Laadi oppikirjaa avuksi käyttäen esseevastaus seuraavaan tehtävään:

Analysoi työmuistin merkitystä ihmisen kognitiivisessa toiminnassa (yo reaali kevät 2014)

Tutustu myös oppikirjailijamme Tiina-Maria Päivänsalon blogiin, jossa hän antaa ohjeita psykologian esseen kirjoittamiseen:
Psykologian esseevastaus

Psykologian essee

Palauta tehtävä tähän.

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.