PS2

Psykologian koe 7.4.2020

Määräpäivä
Laadi esseevastaukset seuraaviin kysymyksiin. Oppikirjaa saa käyttää apuna.

1. Mitä tarkoitetaan lapsen temperamentilla, ja miten se vaikuttaa yksilön kehitykseen? (20 p) 

2. Tarkastele sosiaalisten suhteiden merkitystä elämänkaaren eri vaiheissa. (20 p)

3. Vertaile toisiinsa Jean Piaget´n ja Lev Vygotskin käsityksiä ihmisen oppimisesta. (20p)

Psykologia 2 etäkoe

Palauta vastauksesi tähän.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Itsearviointi 5. luvun tiedollisista tavoitteista (Nuoruus ja aikuisuuteen siirtyminen, oppikirjan s. 112 - 146)

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi omaa oppimistasi.
5 = osaan asian niin hyvin, että voisin opettaa sen kaverillekin
4 = osaan asian hyvin
3 = osaan asian pääpiirteissään
2 = osaan jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaan

Väite12345
Osaan selittää käsitteet murrosikä ja puberteetti.
Ymmärrän miten etuotsalohkon kehitys liittyy nuoruusiän kehitykseen.
Osaan luetella postformaalin ajattelun keskeisiä piirteitä.
Osaan kuvailla identiteetin muodostamisen eri tiloja (selkiytymätön, selvittelyvaiheessa oleva, valmiina omaksuttu ja saavutettu).

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Itsearviointi 4. luvun tiedollisista tavoitteista (Kognitiivinen kehitys lapsuudesta kouluikään, s. 90 -109)

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi omaa oppimistasi.
5 = osaan asian niin hyvin, että voisin opettaa sen kaverillekin
4 = osaan asian hyvin
3 = osaan asian pääpiirteissään
2 = osaan jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaan

Väite12345
Osaan kuvailla Piaget´n teorian kehitysvaiheet.
Ymmärrän mitä Vygotskin käsite "lähikehityksen vyöhyke" tarkoittaa.
Osaan määritellä toiminnanohjauksen.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Itsearviointi 3. luvun tiedollisista tavoitteista (Lapsuuden sosioemotionaalinen kehitys s. 66 - 85)

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi omaa oppimistasi.
5 = osaan asian niin hyvin, että voisin opettaa sen kaverillekin
4 = osaan asian hyvin
3 = osaan asian pääpiirteissään
2 = osaan jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaan

Väite12345
Osaan selittää, mikä merkitys leikkimisellä on lapsen kehitykselle.
Ymmärrän, mitä mielen teoria tarkoittaa ja miten sen kehittymistä voidaan tutkia.
Tiedän mitkä asiat vaikuttavat minäkäsityksen kehittymiseen (peilisuhteet, samastuminen).
Ymmärrän mikä ero on biologisella ja sosiaalisella sukupuolella.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Itsearviointi 2. luvun tiedollisista tavoitteista (Vauva kehittyy vuorovaikutuksessa s. 40 - 63)

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi omaa oppimistasi.
5 = osaan asian niin hyvin, että voisin opettaa sen kaverillekin
4 = osaan asian hyvin
3 = osaan asian pääpiirteissään
2 = osaan jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaan

Väite12345
Osaan kuvailla vastasyntyneen vauvan valmiuksia ja vauvan motorista kehitystä.
Osaan määritellä temperamentin käsitteen ja luetella piirteitä, joissa temperamentti näkyy.
Ymmärrän, mitä kiintymyssuhteella tarkoitetaan ja miten kiintymyssuhteita luokitellaan.
Osaan selittää Daniel Sternin teoriaan liittyvät käsitteet ydinminuus, protokeskustelu ja siirtymäobjekti.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Oppitunnin 18.12. korvaava tehtävä

7. Toisten ihmisten vaikutus minäkuvaan.

Toiset ihmiset vaikuttavat paljon siihen, millainen kuva ihmiselle syntyy hänestä itsestään. Ketkä ovat olleet oman minäkäsityksesi syntymisen kannalta tärkeitä henkilöitä leikki- ja kouluiässä?
Mitä olet oppinut heiltä itsestäsi?
Millaisin keinoin viesti on välittynyt sinulle?
Mitä ajattelet heidän antamastaan kuvasta nyt?
Osuuko kuva oikeaan vai onko siinä vääristymiä ja virheitä?
Mitä muiden luomasta kuvasta haluat ottaa mukaasi ja mitä jättää taakse?

Kokoa pohdintasi joko tekstiksi tai miellekartaksi näistä ihmissuhteista ja niiden vaikutuksesta.

Oppikirjan tehtävä 7 s. 89.

Palauta vastauksesi tähän,
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Itsearviointi 1. luvun tiedollisista tavoitteista (Kehitykseen vaikuttavat tekijät s. 6 - 39)

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi omaa oppimistasi.
5 = osaan asian niin hyvin, että voisin opettaa sen kaverillekin
4 = osaan asian hyvin
3 = osaan asian pääpiirteissään
2 = osaan jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaan

Väite12345
Ymmärrän mitä kehitystehtävillä tarkoitetaan.
Osaan kuvailla pitkittäis- ja poikittaistutkimusta.
Tiedän miten lähi- ja etäympäristöt vaikuttavat kehitykseen.
Osaan kuvailla esimerkkien avulla, miten geenit ja ympäristö vaikuttavat toinen toisiinsa ja sitä kautta yksilön kehitykseen.
Ymmärrän miten herkyyskaudet ja aivojen plastisiteetti liittyvät toisiinsa.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Kurssisuunnitelma

26.11. Elämänkaari psykologisen tutkimuksen kohteena
27.11. Ihminen kehittyy yhteisön osana
29.11. Geenit vaikuttavat kehitykseen yhdessä ympäristön kanssa
3.12. Aivojen muotoutuvuus on kehityksen perusta
4.12. Vauvaikäisen taitoja
10.12. Varhainen vuorovaikutus
11.12. Vauvan minuuden muodostuminen
13.12. Sosiaaliset taidot ovat monen tekijän tulos
17.12. Emotionaalinen kehitys
18.12. Lapsi muodostaa käsityksen itsestään
20.12. Joulukevennys

7.1. Kieli ja ajattelu kehittyvät laadullisesti
8.1. Toiminnanohjaus ja sen kehitttyminen
10.1. Nuoruus elämänvaiheena
14.1. Fyysinen kehitys
15.1. Kognitiivinen kehitys
17.1. Identiteetin rakentaminen - nuoruusiän tärkein kehitystehtävä
21.1. Nuoren sosiaalinen elämä muutoksessa
22.1. Aikuisuus - elämänkaaren pisin vaihe/ Myöhäisaikuisuus ja vanhuus - kypsyyden ikävaiheet

Psykologian opetussuunnitelma

Kehittyvä ihminen (PS2)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tietää, miten ihmisen kehitystä tutkitaan, ja osaa arvioida tiedon perusteita
 • osaa eritellä ihmisen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja niiden vuorovaikutusta
 • perehtyy kehityksen osa-alueisiin ja osaa eritellä niiden keskinäistä vuorovaikutusta sekä osaa selittää kehityksen jatkuvuutta yksilön elämänkaaren aikana
 • perehtyy erityisesti lapsuus- ja nuoruusiän psykologiaan ja niihin liittyvään teoria- ja tutkimustietoon
 • tuntee hermoston toiminnan periaatteita sekä ymmärtää niiden yhteyden yksilön psyykkiseen kehitykseen
 • osaa arvioida kehityspsykologista tietoa ja soveltaa sitä itsensä ja muiden ihmisten ymmärtämiseen.

Keskeiset sisällöt

Kehityksen tutkiminen

Kehityksen osa-alueet ja niihin vaikuttavat tekijät lapsuudessa ja nuoruudessa

 • fyysis-motorinen kehitys
 • kognitiivinen kehitys
 • emotionaalinen kehitys
 • psykososiaalinen kehitys
 • minuuden ja minäkäsityksen kehitys

Nuoruusiän psyykkinen kehitys ja sen erityiset haasteet

 • ajattelun kehitys
 • identiteetin kehitys: henkilökohtainen, sosiaalinen ja kulttuurinen identiteetti
 • sukupuoli-identiteetti ja seksuaalisuuden kehittyminen
 • toiminnanohjauksen kehitys ja sen hermostollinen tausta

Kehityksen jatkuvuus elämänkaaren aikana

 • elämänkaaren käsite
 • kehitykseen vaikuttavien tekijöiden vuorovaikutus
 • jokin kehityksen jatkuvuutta selittävä teoria

Kehitykseen vaikuttavat biologiset ja sosiokulttuuriset tekijät

 • hermoston kypsyminen
 • aivojen muovautuminen elämänkulun aikana
 • perimän ja ympäristön vuorovaikutus
 • varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhteet
 • sosialisaatio ja kulttuurierot kehityksessä

Kummilapsiprojekti

Tehtävänäsi on kurssin aikana seurata yhden kuvitteellisen henkilön kehitystä vauvasta aikuiseksi. Olet ikään kuin tämän henkilön "kummi", seuraat hänen kehitystään ja pohdit kehitykseen vaikuttavia tekijöitä. Kurssin aikana hahmottelet oman kummilapsesi tarinaa.

Tarvitset kummilapsen kuvaamiseen tietoa, jota löydät oppikirjasta ja voit etsiä muualtakin itsenäisesti. Jokaisen kummilapsen tilanne on erilainen ja vaatii paneutumista myös kurssin ulkopuolisiin lähteisiin. Esimerkiksi erilaisten järjestöjen kotisivuilta löydät tarvitsemaasi tietoa. Pidä kirjaa käyttämistäsi lähteistä ja kokoa niistä lähdeluettelo tehtävän loppuun.

Kummilapsen kehityksestä kirjoitetaan raportti noin viikon välein. Kurssin lopussa kummilapsen tarina hiotaan kokonaisuudeksi esittelyä ja arviointia varten. Antoisia hetkiä kummilasten ja kehityspsykologisen tiedon parissa!

Kehitysympäristö ja kehityksen lähtökohdat

Määräaika:
Kirjoita kuvaus lapsen perheestä ja lapsen tilanteesta hänen syntyessään. Käytä lähtökohtana lapsesta ja perheestä etukäteen saamiasi tietoja.

Keksi lapselle ja perheenjäsenille nimet. Missä perhe asuu? Kuvaile vanhempien elämäntilannetta, parisuhdetta, työtä sekä ajatuksia vauvasta ja vanhemmuudesta. Kuvaile sekä lähiympäristön että etäympäristön piirteitä (oppikirjan s. 17).

Tarkoitus on, että luot mahdollisimman elävän ja yksityiskohtaisen mielikuvan kummilapsesi tilanteesta tämän syntymän aikoihin. Myöhemmin jatkat tarinaa tässä esitettyjen tietojen pohjalta.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Vauvaikä

Määräaika:
Tehtävänä on kirjoittaa kuvaus lapsen kehityksestä ensimmäisen kolmen ikävuoden aikana. Kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin:

a) Kuvaile kummilapsesi temperamenttia vauvaikäisenä (kirjan s. 47-48). Pohdi, miten kummilapsen temperamentti vaikuttaa juuri hänen kehitysympäristöönsä (eli vanhempiin, sisaruksiin, muihin hoitajiin). Kuvaile myös sitä, missä määrin vanhempien temperamentit osuvat yksiin vauvan temperamentin kanssa ja mitä seurauksia siitä kummilapsesi tapauksessa on.

b) Kuvaile vauvan ensimmäisiä vuosia kiintymyssuhteiden muodostumisen näkökulmasta. Kiintymyssuhteen laatu vakiintuu tyypillisesti ensimmäisen elinvuoden lopulla. Voit käyttää avuksi Sternin teorian vuorovaikutukseen liittyviä tietoja ja käsitteitä.
Kuvaile lapsen olennaisten kiintymyksen kohteiden (yleensä isä ja äiti, mutta voi olla myös muu läheinen hoitaja) laatua. Nimeä, onko kyseessä turvallinen, turvaton-ristiriitainen vai turvaton-välttelevä kiintymyssuhde. Kuvaile tämän jälkeen tilanne, jossa ilmenevät kiintymyssuhteille tyypilliset piirteet aikuisen ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa. Kirjoita esimerkki sekä vauvan ja äidin välisestä tilanteesta että vauvan ja isän (tai muun hoitajan) välisestä tilanteesta.

c) Kuvaile lapsen vauvaikää muiden kehityksen osa-alueiden osalta sen verran kuin on hänen tarinansa rakentamisen kannalta tarpeen.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Leikki-ikä ja kouluikä

Määräaika:
Kuvaa mahdollisimman tarkasti kummilapsen kehitystä ja siihen olennaisesti vaikuttavia tekijöitä leikki-iässä (3-6 v) ja kouluiässä (7-12 v). Kuljeta mukana perheen lähtökohtatilanteeseen sekä geneettiseen perimään ja temperamenttiin liittyviä teemoja. Kuinka ne näkyvät, muuttuvat, kehittyvät näissä ikävaiheissa?

Kuvaa:
- lapsen elämäntapahtumia
- perhesuhteita
- vertaissuhteita ja muita tärkeitä kehitysympäristöjä
- kehityksen kannalta ratkaisevia tapahtumia
- lapsen sosiaalisten taitojen kehittymistä
- lapsen tunne-elämän kehittymistä

Tavoitteena on saada rakennettua kummilapsen elämäntarinaa lapsuuden tärkeiden vuosien läpi. Pyri siihen, että kuvauksesi on oivaltavaa, tavoittaa olennaisia kehitysmuutoksia ja vaikuttavia tekijöitä sekä osoittaa kurssilla käsiteltyjen asioiden hallitsemista. Käytä psykologian käsitteitä ja oppikirjaa apunasi.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Nuoruus

Määräaika:
Kuvaa nuoren kehitystä kokonaisvaltaisesti kouluiän lopusta osapuilleen täysi-ikäisyyteen saakka. Käytä apuna seuraavia kysymyksiä:

- Kuinka tähänastiset lapsen kehityksen kannalta keskeiset teemat kehittyvät nuoruusiässä?
- Kuinka kummilapsen nuoruusikä sujuu? Millaisia vaiheita siihen sisältyy? Miten hän ottaa vastaan murrosiän muutokset?
- Mitä vaikeuksia nuoren elämään kuuluu? Mitkä ovat hänen tyypilliset tapansa selviytyä/käsitellä vaikeuksia?
- Miten kummilapsen identiteetin muodostaminen etenee? Miten hän kokee itsensä? Mitkä asiat vaikuttavat hänen itsetuntoonsa? Mitä haasteita identiteetin muodostamiseen liittyy? Miten kummilapsi selviää niistä?
- Millaisia ovat kummilapsen läheiset ihmissuhteet tässä ikävaiheessa? Kuvaa suhdetta vanhempiin ja sisaruksiin sekä muita tärkeitä ihmissuhteita ja näiden vaikutusta nuoren kehitykseen.
- Miten nuoren ajattelun kehityksen muutokset näkyvät tämän nuoren elämässä?
- Millaisen maailmankuvan tai maailmankatsomuksen nuori omaksuu? Mitkä asiat ovat hänelle tärkeitä? Mistä hän on kiinnostunut? Mistä hän unelmoi?

Harjoittele psykologisten käsitteiden ja opitun tiedon soveltamista!
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Kummilapsitehtävän loppuarviointi

Määräaika:
Kirjoita kummilapsesi tarina siihen pisteeseen asti, jolloin kummilapsi siirtyy aikuisuuteen. Millaisia valintoja hän tekee (koulutus, työ, parisuhde jne.)? Millainen suhde hänellä on lapsuuden perheeseen ja omiin lapsuudenkokemuksiinsa? Miten hänen vanhempansa suhtautuvat häneen tässä vaiheessa?

Kirjoita työstäsi loppuarviointi. Pohdi, miten erilaiset kehitykseen vaikuttavat tekijät näkyvät kummilapsesi tarinassa. Kuvaile, miten työskentely sujui ja mitä opit työtä tehdessäsi. Arvioi, missä onnistuit ja missä jäi parantamisen varaa.

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Kurssin poissaoloja korvaava tehtävä

Laadi esseevastaus seuraavaan kevään 2017 psykologian ainereaalikokeen tehtävään.

Sosiaalisten kontaktien merkitys alle kouluikäiselle (20 p.)

Analysoi sosiaalisten kontaktien merkitystä alle kouluikäisen lapsen kognitiiviselle kehitykselle.

Lue tehtävä huolellisesti, ja mieti, mitä siinä pyydetään tekemään. Suunnittele ja rakenna vastauksesi huolellisesti. Hyvässä reaalivastauksessa on alku, keskiosa ja loppu. Alkuosassa on tärkeää määritellä tehtävässä kysyttyjä tai tehtävään liittyviä käsitteitä tai valottaa taustateorioita. Keskiosa on varsinainen vastausosa. Loppuosassa vastaus "suljetaan" esimerkiksi johtopäätösten, arvioinnin tai pohdinnan avulla.

Harjoittele esseevastausta

Kirjoita oppikirjaa apuna käyttäen esseevastaus seuraavaan psykologian ainereaalikokeessa syksyllä 2014 olleeseen kysymykseen: "Vertaile toisiinsa Jean Piaget´n ja Lev Vygotskin käsityksiä ihmisen oppimisesta."


Lue tehtävä huolellisesti, ja mieti, mitä siinä pyydetään tekemään. Suunnittele ja rakenna vastauksesi huolellisesti. Hyvässä reaalivastauksessa on alku, keskiosa ja loppu. Alkuosassa on tärkeää määritellä tehtävässä kysyttyjä tai tehtävään liittyviä käsitteitä tai valottaa taustateorioita. Keskiosa on varsinainen vastausosa. Loppuosassa vastaus "suljetaan" esimerkiksi johtopäätösten, arvioinnin tai pohdinnan avulla.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä