PS1

Psykologian 1. kurssin keskeisiä asioita

Opettele kurssikoetta varten:

1. Psykologian keskeiset käsitteet:

* psyykkinen toiminta
* kognitiiviset toiminnot
* emootiot
* tietoisuus
* tiedostamaton
* skeemat eli sisäiset mallit
* havaintokehä
* ulkoinen ja sisäinen motivaatio
* tietoiset hallintakeinot
* tiedostamattomat puolustuskeinot eli defenssit
* plastisiteetti
* lumevaikutus
* sosiaalistuminen
* attribuutiot

2. Mitä eroa on arkitiedolla ja tieteellisellä tiedolla? (Mitkä ovat tieteellisen tiedon piirteet?)

3. Selitä yksittäisen tutkimuksen toteuttamisen päävaiheet. Mitä tarkoitetaan tutkimusasetelmilla (kokeellinen tutkimus, korrelatiivinen tutkimus, kuvaileva tutkimus ja tapaustutkimus)?

4. Mitkä ovat psykologian tarkastelutasot? Keksi esimerkkejä jokaiseen tasoon (biologinen, psyykkinen, sosiaalinen /kulttuurinen) liittyen, kun selität jotakin ihmisen toimintaa. 

Tässä linkissä hyvä ohje esseevastauksen laatimiseen: 
https://oppimisentaidot.wordpress.com/category/opiskelijalle/

Psykologian kurssikokeen rakenne

Kokeessa on 3 osaa. 

I osan tehtävä on kaikille pakollinen. Se voi olla monivalintatehtävä tai lyhyt käsitteiden määrittelytehtävä. Maksimipistemäärä ensimmäisestä osioista on 10 pistettä.

II osassa on kaksi tehtävää, joista vastataan toiseen. Tehtävä voi olla esim. kuvan selitystehtävä, käsitteiden määrittelyä tai jokin suppeahko esseetehtävä. Maksimipistemäärä on 20 pistettä.

III osassa on kaksi tehtävää, joista vastataan toiseen. Tehtävä on laaja esseetehtävä, joka edellyttää asiakokonaisuuksien hallintaa ja tiedon soveltamista. Tehtävään voi liittyä aineisto (kuva/teksti/video). Maksimipistemäärä on 30 pistettä.

Yhteensä kokeesta voi siis saada 60 pistettä.

Itsearviointi 5. osan (s. 116 - 146, sosiaalinen ja kulttuurinen taso) tiedollisista tavoitteista

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi omaa oppimistasi.
5 = osaan asian niin hyvin, että voisin opettaa sen kaverillekin
4 = osaan asian hyvin
3 = osaan asian pääpiirteissään
2 = osaan jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaan


Väite12345
Osaan selittää, mitä sosiaalistumisella tarkoitetaan.
Ymmärrän miten kulttuuri vaikuttaa ihmisten toimintaan.
Ymmärrän mitä tarkoitetaan ryhmän normeilla ja rooleilla.
Osaan antaa esimerkkejä stereotypioista.
Osaan selittää käsitteen attribuutio ja antaa esimerkkejä attribuution peruserheestä.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Ryhmätehtävä sosiaalistumisesta

Pohtikaa ryhmässänne

Miten sosiaalistumiseen vaikuttaa?

a. voimakas poliittinen ideologia

b. uskonnollinen vakaumus

c. korkea koulutustaso

d. asuinympäristö

e. perheen koko

Sosiaalistuminen

Sosiaalistumisella tarkoitetaan tapahtumasarjaa, jonka seurauksena yksilö kasvaa oman yhteisönsä jäseneksi. (Lue kappale "Sosiaalistuminen" s. 121.) Pohtikaa ryhmissä, miten tietty ympäristö/asiat voivat vaikuttaa sosiaalistumiseen. Palauttakaa vastauksenne tähän.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Itsearviointi s. 96 - 115 (biologinen taso) tiedollisista tavoitteista

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi omaa oppimistasi.
5 = osaan asian niin hyvin, että voisin opettaa sen kaverillekin
4 = osaan asian hyvin
3 = osaan asian pääpiirteissään
2 = osaan jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaanVäite12345
Ymmärrän, että biologisella tasolla selitetään ihmisen toimintaa hermoston, geenien ja evoluution kautta.
Osaan nimetä hermosolun perusrakenteet (tuma, dendriitti, aksoni, synapsi).
Osaan nimetä välittäjäaineita (dopamiini, serotoniini) ja tiedän miten ne liittyvät ihmisen toimintaan.
Ymmärrän, mitä tarkoitetaan plastisiteetilla.
Ymmärrän, että kehon tila on yhteydessä mieleen.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Itsearviointi s. 44 - 95 (psyykkinen taso) tiedollisista tavoitteista

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi omaa oppimistasi.
5 = osaan asian niin hyvin, että voisin opettaa sen kaverillekin
4 = osaan asian hyvin
3 = osaan asian pääpiirteissään
2 = osaan jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaan

Väite12345
Ymmärrän, että psyykkinen toiminta koostuu kognitiivisesta toiminnasta, emootioista ja motivaatiosta.
Tiedän mitä tarkoitetaan tietoisuuden ja tiedostamattoman käsitteillä.
Osaan luetella kognitiivisia toimintoja (tarkkaavaisuus, havaitseminen, muisti, oppiminen, kieli, ajattelu).
Ymmärrän mitä sisäisillä malleilla (skeemoilla) tarkoitetaan.
Osaan selittää havaintokehän periaatteen.
Tiedän, mitä eroa on ulkoisella ja sisäisellä motivaatiolla.
Ymmärrän tekijät, jotka ylläpitävät sisäistä motivaatiota (autonomia, pätevyys, yhteenkuuluvuus).
Osaan jaotella tunteita (perustunteet, sosiaaliset tunteet).
Osaan selittää mitä eroa on tietoisilla hallintakeinoilla ja tiedostamattomilla puolustuskeinoilla eli defensseillä.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Itsearviointi 1. osan tiedollisista tavoitteista (oppikirjan s. 6-41)

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi omaa oppimistasi.
5 = osaan asian niin hyvin, että voisin opettaa sen kaverillekin
4 = osaan asian hyvin
3 = osaan asian pääpiirteissään
2 = osaan jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaanVäite12345
Osaan selittää, mitä psykologia on.
Osaan kertoa, mitä psykologiassa voidaan tutkia.
Ymmärrän miten arkiajattelu ja tieteellinen ajattelu eroavat toisistaan.
Osaan selittää yksittäisen tutkimuksen toteuttamisen päävaiheet.
Ymmärrän mitä tarkoitetaan kokeellisella, korrelatiivisella, kuvailevalla ja tapaustutkimuksella.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Kurssisuunnitelma 19B

ma 12.8. Psykologia tulee lähelle
ke 14.8. Arkiajattelu ei riitä - tarvitaan tiedettä
to 15.8. Miten tieteellinen tutkimus toteutetaan?
ma 19.8. Psyykkinen toiminta on monitasoista
ke 21.8. Kognitiivinen toiminta on tiedonkäsittelyä
to 22.8. Minäkäsitys on monitasoinen sisäinen malli
ma 26.8. Motivaatio saa ihmisen liikkeelle
ke 28.8. Tunteet
to 29.8. Tunteiden säätely ja psyykkinen hyvinvointi
ma 2.9. Aivotoiminta on psyykkisen toiminnan perusta
ke 4.9. Viestit kulkevat hermostossa
to 5.9. Mieli ja keho ovat erottamattomia
ma 9.9. Sosiaalinen mieli
ke 11.9. Tilanne vaikuttaa toimintaan
to 12.9. Oppiminen, muisti ja aivot
ma 16.9. Motivoitunut ja sitoutunut opiskelija
ke 18.9. Taitava opiskelija ja laadukas oppiminen/ Oppimisen sosiaaliset ja kulttuuriset ulottuvuudet
to 19.9. Kertaus

Kurssisuunnitelma 19A

ma 12.8. Psykologia tulee lähelle
ti 13.8. Arkiajattelu ei riitä - tarvitaan tiedettä
to 15.8. Miten tieteellinen tutkimus toteutetaan?
ma 19.8. Psyykkinen toiminta on monitasoista
ti 20.8. Kognitiivinen tloiminta on tiedonkäsittelyä
to 22.8. Minäkäsitys on monitasoinen sisäinen malli
ma 26.8. Motivaatio saa ihmisen liikkeelle
ti 27.8. Tunteet
to 29.8. Tunteiden säätely ja psyykkinen hyvinvointi
ma 2.9. Aivotoiminta on psyykkisen toiminnan perusta
ti 3.9. Viestit kulkevat hermostossa
to 5.9. Mieli ja keho ovat erottamattomat
ma 9.9. Sosiaalinen mieli
ti 10.9. Tilanne vaikuttaa toimintaan
to 12.9. Oppiminen, muisti ja aivot
ma 16.9. Motivoitunut ja sitoutunut opiskelija
ti 17.9. Taitava opiskelija ja laadukas oppiminen/ Oppimisen sosiaaliset ja kulttuuriset ulottuvuudet
to 19.9. Kertausta

Psykologian opetussuunnitelma

Psyykkinen toiminta ja oppiminen (PS1)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää biologisten, psyykkisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden merkityksen ihmisen toiminnan selittämisessä ja ymmärtämisessä
 • tuntee psykologian keskeisiä aihepiirejä, kuten tunteet, motivaatio ja kognitiiviset toiminnot, sekä osaa havainnoida ja pohtia ihmisen toimintaa ja omaa psyykkistä hyvinvointiaan näitä kuvaavien käsitteiden avulla
 • perehtyy oppimisen prosesseihin liittyvään psykologiseen tietoon ja osaa pohtia omaa opiskeluaan sen pohjalta
 • osaa esittää esimerkkejä psykologisen tutkimuksen aihepiireistä ja niihin liittyvistä tutkimuksista sekä analysoida ja arvioida tiedon tutkimusperusteita
 • ymmärtää psykologisen tiedon perustuvan tutkimukseen ja tunnistaa tieteellisen ajattelun peruspiirteitä.

Keskeiset sisällöt

Tietoinen ja tiedostamaton psyykkinen toiminta

 • ihmisen toimintaan vaikuttavat biologiset tekijät sekä perustieto hermoston toiminnasta
 • perustietoa tunteista ja motivaatiosta
 • kognitiivisten tulkintojen merkitys ihmisen toiminnassa

Sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutus ihmisen toimintaan

 • perustietoa sosiaalistumisesta ja normien omaksumisesta
 • esimerkkejä yksilön toimintaan vaikuttavista tilannetekijöistä

Perehtyminen johonkin valinnaiseen ilmiöön, kuten aggressiivisuus, jännittäminen, riippuvuudet, syömiskäyttäytyminen, sosiaalinen vuorovaikutus, onnellisuus tai rakkaus

Opiskelu ja oppiminen psykologian näkökulmista

 • oppimisen biologinen, kognitiivinen ja sosiokulttuurinen perusta
 • tehokkaat opiskelumenetelmät
 • motivaatio ja oppiminen

Psykologisen tiedon muodostuminen

 • psykologian tutkimuskohteet
 • arkitiedon ja tieteellisen tiedon ero
 • esimerkkejä psykologian tutkimusmenetelmistä

Pohdi omaa minäkäsitystäsi seuraavien kysymysten valossa (oppikirjan tehtävä 8 s. 73)

Tutkimuksissa on todettu, että ne seikat, joiden suhteen olemme erilaisia kuin muut ihmiset ympärillämme, saavat usein korostuneemman aseman itseä koskevissa sisäisissä malleissa. Seuraavien kysymysten valossa voit pohtia, onko näin omalla kohdallasi.

a) Mitkä asiat erottavat sinut muista perheesi jäsenistä? Missä suhteessa olet erilainen kuin läheisimmät ystäväsi? Onko sukupuoli, seksuaalinen suuntautuneisuus, etninen tausta tai uskonto sinun minäkäsityksesi kannalta tärkeää?

b) Mitä muut ihmiset ovat sanoneet sinulle taidoistasi tai luonteenpiirteistäsi? Mitkä samistasi viesteistä ovat myönteisiä, mitkä kielteisiä? Millä perusteella päätät, uskotko sitä, mitä muut sinusta sanovat?

c) Kuinka tärkeinä pidät seuraavia asioita oman minäkäsityksesi kannalta? Vaikuttavatko tärkeinä pitämäsi asiat siihen, mihin kiinnität huomion toisissa ihmisissä?

* urheilullisuus
* älykkyys
* hyvä ulkonäkö
* koulumenestys
* laaja ystäväpiiri
* luotettavuus
* huumorintaju


Oppikirjan tehtävä 8 s. 73.

Palauta vastauksesi tähän.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Kurssipalaute

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi kurssin työmäärää: liikaa, liian vähän, sopivasti?

Arvioi kurssin sisältöä: Mitä uutta opit? Mikä tuntui vaikealta/helpolta?

Arvioi omaa työskentelyäsi kurssin aikana. Mihin olet tyytyväinen? Minkä olisit voinut tehdä paremmin?

Mitä muuta haluat sanoa? Terveiset opettajalle?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä