Essee

6 pointtia hyvään esseevastaukseen :)

Essee

Opintoihin liittyvien esseetehtävien tarkoituksena on osoittaa, että hallitset sisällöllisesti ja kielellisesti sen asiakokonaisuuden, josta laadit tehtäväsi.

Esseen tulee täyttää seuraavat kriteerit:

  1. Osoita, että hallitset asiakokonaisuuden ja osaat rajata siitä olennaisen käsiteltäväksi.

  2. Teksti ei rönsyile vaan se osoittaa, että kirjoittaja kykenee ajattelemaan kriittisesti: tärkeä erottuu vähemmän tärkeästä. Esitystapa kertoo asian ymmärtämisestä: ajatuksia ja virkerakenteita ei kopioida suoraan. Käsittele aihetta omaan ajatteluusi pohjautuen, omin sanoin, konkreettisesti ja omin soveltuvin esimerkein. Tarkastele aihetta eri näkökulmista ja vertaile niitä toisiinsa.

  3. Kirjoituksen rakenne on johdonmukainen ja kiinteä. Tarkista tekstisi loogisuus (esim. aika-, paikka-, syy- ja seuraussuhteet, tärkeysjärjestys) ja ilmaise johtoajatuksen ohjaama jäsentynyt näkemyksesi.

  4. Kirjoitustapa on neutraali, konkreettinen, objektiivinen (ei emotionaalinen) sekä asiallisen erittelevä. Väitteiden perustelut ovat pitäviä ja riittäviä. Kunnioita alkuperäislähteiden kirjoittajia, vaikka näiden näkemykset eivät vastaisikaan omia näkemyksiäsi. Argumentoi asiaperustein, ei henkilöä vastaan hyökkäillen. Näin menetellen kunnioitat myös lukijoitasi: osoitat, että pidät heitä älykkäinä ja järkevinä ihmisinä ja tarjoat heidän harkittavakseen perusteltuja kannanottojasi.

  5. Kirjoitelma on hyvin kirjoitettu: yleistajuisen selvä ja ytimekäs. Osoita hallitsevasi asian lisäksi myös kielen mahdollisuudet. Helppolukuisella, kiinnostavalla ja viimeistellyllä kielenkäytöllä otat lukijan huomioon.

  6. Otsikon ja sisällön on vastattava toisiaan.

Miten kirjoitan hyvän esseevastauksen?

Miten esseevastaus rakennetaan?

OHJEITA KOKEESEEN:
Kokeessa asiat on ilmaistava omin sanoin, ulkoaopetellut (esim. wikipedia, oppikirja) vastaukset hylätään.

Vastauksen on oltava selkeästi jäsennelty ja järkevästi etenevä (esim. kronologisesti).

Esseevastaukseen eivät kuulu ilmaisut esim. ” Tässä esseessä käsittelen…” yms. Tutkielmaesseessä käsittelytapa on toinen kuin koevastauksessa.

1.LUE KYSYMYKSET TARKASTI: mieti mitä pohjimmiltaan kysytään, mihin laajempaan kokonaisuuteen liittyy (pääsisältö). Analysoi tarvittaessa kysymyksen jokainen sana. Voit työstää tehtäväpaperia esim. alleviivauksin.


2.
KIRJOITA MIELEESI TULEVAT ASIAT SUTTUPAPERILLE JA JÄSENTELE KAPPALEIKSI, VASTA SITTEN VARSINAINEN VASTAAMINEN. Yksi keskeinen asia/yksi kappale. Jäsentelyn perusteena voivat olla syyt ja seuraukset, ajanmukaisuus tai jokin esityksen rakenteeseen liittyvä seikka. Kirjoita kokonaisia virkkeitä. Kuviot ja piirrokset on aina selitettävä myös sanallisesti. Älä käytä luetteloita ja listoja. Pura ne virkkeiksi.


3.
VASTAA VAIN KYSYTTYYN ASIAAN, ÄLÄ LAVERTELE ASIAN VIERESTÄ. Toisaalta historian vastaus ei saa olla liian suppea. Hyvässä vastauksessa käsitellään kysymystä monipuolisesti ja yhdistellään esim. kirjassa eri puolella olevaa tietoa. Keskity olennaiseen, kaikki yksityiskohdat eivät välttämättä lisää vastauksen arvoa. Vältä toistamasta jo kirjoittamaasi. Alku- ja loppulauseet ovat paikallaan, jos ovat olennainen osa tietoa. Muotisanojen, ylikorostavien adjektiivien ja maalailevien ilmausten käyttöä vltettävä. Asiavirheet laskevat vastauksen arvoa


4 .AJOITUS ON TÄRKEÄ. Jos et ole varma jostakin esim. vuosiluvusta, kirjoita esim. ”1930-luvun alussa”. Ajoituksen puuttuminen on vastauksessa iso puute. Sido vastauksesi aikaan ja paikkaan.


5. KÄYTÄ KOKONAISIA VIRKKEITÄ. Historian vastauksissa ei ranskalaisia viivoja, eikä luetteloita. Pura ne auki virkkeiksi. Miksi- apukysymys auttaa. Ei puhekieltä.


6. SIISTI JA SELKEÄ ESITYSTAPA. Siisti käsiala (tekstaus tai kaunokirjoitus), selkeä kappalejako ja turhien yliviivausten välttäminen vaikuttavat luettavuuteen. Käytä sellaista kieltä ja välimerkkejä, jotka hallitset. Epäselvyys, epätarkkuus ja suttuisuus vaikuttavat arviointiin. Koneella kirjoitetussa tekstissä kappalejaot ja selkeä esitystapa ovat myös tärkeitä.

Kypsyyttä osoittavan vastauksen tunnusmerkit: Lähde: www.ylioppilastutkinto.fi

- kokonaisuus on jäsennelty ja asiasisällöltään johdonmukainen

- tehtävän kannalta olennaisia tietoja on riittävästi; vastauksen pituus ja detaljitietojen määrä eivät sinänsä ole ansioita

- syitä ja seurauksia tarkastellaan asianmukaisesti eri näkökulmista

- esitetyt väitteet perustellaan selkeästi

- asioiden käsittely ilmentää tietojen ja taitojen itsenäistä hallintaa ja kykyä niiden soveltamiseen

- tehtäviin liittyviä aineistoja käytetään tarkoituksenmukaisesti

- esitetyt tiedot asetetaan laajempiin asiayhteyksiin

- erityisesti pohdiskelua edellyttävissä tehtävissä erotetaan tosiasiat, perustellut kannanotot ja mielipiteet.

- matemaattista käsittelyä edellyttävissä tehtävissä suureyhtälöt ja kaavat on perusteltava tavalla, joka osoittaa kokelaan hahmottaneen tilanteen oikein ja soveltaneen ratkaisussaan asianmukaista periaatetta

Heikon vastauksen tunnusmerkit: selviä asiavirheitä, ajatukset on ilmaistu epäselvästi tai epätarkasti , esitetyt tiedot osoittavat, että kokelas on käsittänyt tehtävän väärin, tai ovat selvästi epäolennaisia, vastaus rakentuu pelkästään mielipiteiden varaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä