Fi 2

FI2 etäkoe/ Nicky Tuppurainen 19B

Määräpäivä
Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Saat käyttää oppikirjaa apuna.

1. Ovatko seuraavat väitteet oikein vai väärin? 
a) Etiikka on moraalin synonyymi. (2p)
 
b) Utilitaristi ajattelee hyötyä. (2p)
 
c) Hyve-etiikka on Immanuel Kantin kehittämä teoria. (2p)
 
d) Altruisti ajattelee vain itseään. (2p)
 
e) Hyveet ovat synnynnäisiä. (2p)
 

2. Kuvittele tilanne 1 (vasemmanpuoleinen kuva), missä raitiovaunun jarrut ovat rikki ja se lähestyy raiteiden risteystä. Jos raitiovaunu jatkaa suoraan se ajaa viiden ihmisen päälle tappaen heidät. Satut kuitenkin seisomaan vivun vieressä, jonka avulla raitiovaunun saa kulkemaan toista reittiä. Tällä reitillä on kuitenkin yksi ihminen, jonka raitiovaunu tappaisi. Mitä sinun tulisi tehdä? Kuvittele tilanne 2 (oikeanpuoleinen kuva), missä vivun sijaan olet ylikulkusillalla ja ainoa tapa estää viiden ihmisen kuolema on työntää lihava mies raitiovaunun eteen. Mies kuolee samalla kuitenkin pysäyttäen raitiovaunun ja pelastaen viisi henkilöä.
a) Vertaile seurausetiikan ja velvollisuusetiikan näkemyksiä raitiovaunuongelmaan. (10p)
 
 
b) Mitä itse tekisit tässä tilanteessa? Anna johdonmukainen perusteltu vastaus. (10p)


3. Lue artikkeli ja vastaa kysymyksiin.
a) Erittele ja analysoi artikkelissa esitettyjä suomalaisten laki- ja moraalikäsityksiin liittyviä tutkimustuloksia. (10p)

b) Arvioi etiikan näkökulmasta tutkimustulosta, jonka mukaan yli puolet suomalaisista oli sitä mieltä, että lakia ei saa rikkoa, vaikka se olisi ristiriidassa oman moraalin kanssa. (10p)
 
c) Erittele ja analysoi filosofisesti väitettä “Laki ja moraali tulisi erottaa toisistaan”. (10p)

 
 

FI2 etäkoe/ Nicky Tuppurainen 19B

Määräaika:
Palauta vastauksesi tähän.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Tutkielma

Valitkaa jokin teitä kiinnostava soveltavan etiikan alue. Laatikaa esitys, jossa pohditte aihettanne monipuolisesti. Kehittäkää argumentteja puolesta/vastaan. Mitä näkökulmia aiheeseen liittyy? Käyttäkää avuksi internetiä.

Tarkastelkaa etiikan ongelmaa normatiivisen etiikan teorioiden avulla. Miten eri teorioiden kannattajat ratkaisisivat ongelman?

Kootkaa pohdintanne esitykseksi, jonka pidätte koko ryhmälle (power-point). Liittäkää esitykseen mahdollisuuksien mukaan video- ja uutisklippejä aiheeseen liittyen. Opetelkaa myös perustelemaan oma kantanne asiasta. Voitte liittää esitykseen myös kysymyksiä, joita tunnilla voidaan yhdessä pohtia.


Perheen ja parisuhteen etiikka
Sodan etiikka
Kuolemanrangaistus
Geeni- ja biotekniikan etiikka
Ympäristöetiikan ongelmat: ilmastonmuutos, ihmisen erityisasema luonnossa
Teknologian erityiskysymykset: tekoäly, robotit
Eläinten oikeudet
Elämän ja kuoleman kysymykset: abortti, eutanasia, itsemurha
Mediaetiikka: median luotettavuus, valemediat
Urheilun etiikka
Globaali etiikka: kulttuurien kohtaamisen eettiset haasteet

Soveltavan etiikan tutkielma

Voit palauttaa työsi tänne.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Vertaisarviointi ryhmätöistä

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Esitelmän aihe ja tekijät:


Arvioi työn sisältöä ja rakennetta:

4 = Erinomainen
3 = Hyvä
2 = Vaatii täydentämistä
1 = Hajanainen

Väite1234
Alustuksen laajuus ja monipuolisuus
Sisällön hallinta
Esittäminen: esityksen selvyys ja havainnollisuusArvosanaehdotus perusteluineen:

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Elokuvan analyysi

Katsoimme kurssilla Costa-Gavrasin ohjaaman elokuvan Aamen. - Lopullinen ratkaisu. Sen päähenkilöt ovat saksalainen upseeri Kurt Gerstein, katolinen jesuiittapappi Riccardo Fontana ja paavi Pius XII. 

1.Tunnista elokuvasta jokin eettinen kysymys. Esittele kysymys lyhyesti.
2.Vertaile ja arvioi kahta erilaista kysymykseen annettua näkökulmaa tai vastausta.
3. Tee lopuksi yhteenveto, jossa ilmaiset oman näkemyksesi asiasta.

Muistilista
Esittele = kuvaile lyhyesti ja yleisluontoisesti.
Vertaile = etsi eroja ja yhtäläisyyksiä.
Arvioi = esittele esitettyjen argumenttien hyviä ja huonoja puolia.
 

Elokuva-analyysi

Palauta vastauksesi tähän.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Itsearviointi 1. jakson (s. 12-57) tiedollisista tavoitteista

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi omaa oppimistasi.
5 = osaan asian niin hyvin, että voisin opettaa sen kaverillekin
4 = osaan asian hyvin
3 = osaan asian pääpiirteissään
2 = osaan jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaan

Väite12345
Ymmärrän, mitä filosofinen etiikka tutkii.
Tiedän, mitä tarkoitetaan moraaliagentilla.
Osaan antaa esimerkkejä itseis- ja välinearvoista.
Osaan selittää, mitä eroa on arvo-objektivismilla ja arvorelativismilla.
Ymmärrän, että laki ja moraali ovat eri asioita.
Tiedän, mitä etiikassa tarkoitetaan Humen giljotiinilla.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Kurssisuunnitelma 19A

12.8. Valintojen ja ihanteiden pohdintaa
13.8. 
17.8. Arvojen pohdintaa
19.8.
20.8. Onko pakko?
24.8. LOMAUTUS
26.8. Onnellisuus
27.8.
31.8. Hyvä elämä
2.9.
3.9. Normatiivisen etiikan teorioita
7.9.
9.9. 
10.9. Ilmastonmuutos (Taru)
14.9. Abortti (Laura, Noora, Vilma), Itsemurha (Laura, Venla)
16.9. Eläinten oikeudet (Saimi, Tinka)
17.9. Sodan etiikka (Aleksi, Anton, Tommi, Ilari), Globaali etiikka (Ninni, Iiris)
21.9. Tekoäly (Onni, Kari), Geeniteknologia (Alisa)
23.9. Kertausta

Kurssisuunnitelma 19B

12.8. Valintojen ja ihanteiden pohdintaa
17.8. 
18.8. Arvojen pohdintaa
19.8.
24.8. LOMAUTUS
25.8. LOMAUTUS
26.8. Onko pakko?
31.8.
1.9. Onnellisuus
2.9.
7.9. Normatiivisen etiikan teorioita
8.9. Harjoituksia eettiseen pohdintaan: Soveltavan etiikan ryhmätyöt
9.9.
14.9. Eutanasia (Emma, Aura, Tuuli)
15.9. Itsemurha (Riina, Erin, Kaisla), Geeni- ja biotekniikka (Ville, Valtteri)
16.9. Eläinten oikeudet (Joel, Henri, Atte)
21.9. Urheilun etiikka (Pinja, Alisa, Anna)
22.9. Kuolemanrangaistus (Paavo, Valtteri, Nicky)
23.9. Kertausta

Itsearviointi 2. jakson (s. 62 - 106) sekä 10. luvun (s. 142-145) tiedollisista tavoitteista

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi omaa oppimistasi.
5 = osaan asian niin hyvin, että voisin opettaa sen kaverillekin
4 = osaan asian hyvin
3 = osaan asian pääpiirteissään
2 = osaan jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaan

Väite12345
Osaan kuvailla Augustinuksen ja Aristoteleen käsitystä onnellisuudesta.
Ymmärrän, mitä Aristoteles tarkoitti hyveillä ja kultaisen keskitien etiikalla.
Osaan pohtia filosofian avulla pahuuden ja kärsimyksen kysymyksiä.
Hallitsen normatiivisen etiikan teoriat (seuraus-, velvollisuus-, hyve- ja sopimusetiikka).

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Soveltavan etiikan tutkielma

Ohjeet tutkielman tekemiseen:

1. Valitse tutkielmaan itseäsi kiinnostava aihe. Tutkielma tehdään ns. etiikan erityiskysymyksistä. Lue ensin oppikirjan s. 106 – 133. Sivun 133 kertaustaulukosta saattaa suoraan löytyä sopiva aihe.

2. Perehdy valitsemaasi aiheeseen laajasti oppikirjan ja internetin avulla. Pyri esittelemään mahdollisimman monenlaisia näkökantoja perusteluineen. Sovella myös erilaisia etiikan teorioita (luku 2, kertaustaulukko s.103) aiheeseen.

3. Tutkielman sopiva pituus on noin 10-15 A4-arkkia normaalilla rivivälillä kirjoitettuna. Muista merkitä myös lähteet, joita olet käyttänyt (www –sivujen osoitteet tai mahdolliset kirjallisuuslähteet).

Hyveet

Lue oheinen Helsingin Sanomien artikkeli. Vastaa artikkelin perusteella kysymyksiin.

Hyve-etiikkaa

Hyve-etiikan tehtävät

1. Mitä ongelmia Olli-Pekka Vainio näkee Yhdysvaltain presidentinvaalien "jälkipyykissä"?
2. Mitä ovat kardinaalihyveet?
3. Miten Vainio määrittelee viisauden?
4. Miksi hyvän tekeminen ei ole aina yksinkertaista?
5. Mitä ongelmia on suvaitsevaisuudessa?
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Filosofian opetussuunnitelma

Etiikka (FI2)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • perehtyy filosofisen etiikan keskeisiin käsitteisiin, kysymyksiin ja teorioihin sekä ympäristöfilosofian perusteisiin
 • hahmottaa normatiivisten väitteiden luonteen ja suhteen kuvaileviin väitteisiin sekä osaa perustella käsityksiä hyvästä ja oikeasta
 • osaa jäsentää oman elämänsä merkityksellisyyttä ja elämänvalintojaan filosofisen käsitteistön avulla
 • osaa perustella moraalin velvoittavuuden ja soveltaa moraaliin filosofisia käsite-erotteluja ja johdonmukaista argumentaatiota
 • osaa eritellä ja arvioida toimintaa eettisesti sekä kykenee jäsentämään omia moraalisia ratkaisujaan ja arvioitaan filosofisen etiikan välinein.

Keskeiset sisällöt

 • moraali ja sitä pohtiva normatiivinen ja soveltava etiikka; hyve-, seuraus-, sopimus-, oikeus- ja velvollisuusetiikan perusteet
 • moraalin luonne normijärjestelmänä ja sen ero juridisiin ja tapanormeihin perustuviin järjestelmiin, moraalinen relativismi
 • filosofisia teorioita elämän hyvyydestä ja merkityksellisyydestä sekä hyvästä elämäntavasta
 • etiikka ja yksilön moraaliset ratkaisut: ihmissuhteet ja elämänvalinnat
 • eläimiä ja ympäristöä koskevia eettisiä kysymyksiä

Lue Helsingin Sanomien artikkeli "Katso kauempaa" (HS 28.9.2017)

Vastaa lukemasi perusteella kysymyksiin:

1. Miten filosofi Markus Neuvonen määrittelee viisauden?

2. Mitä asioita antiikin stoalaiset arvostivat?

3. Miten nykyihminen voi opetella stoalaista ajattelua?

4. Miten ajattelu ja viestintä ovat kytköksissä toisiinsa?

5. "Eksplikoi, probelmatisoi, argumentoi", on Neuvosen ohje ongelmatilanteissa. Mitä se tarkoittaa?


Heinzin dilemma

Tunnettu eettinen ongelma on ns. Heinzin dilemma:

” Heinzin vaimo sairastaa syöpää. Paikallinen apteekkari on kehittänyt lääkkeen, joka voisi parantaa vaimon. Lääkkeen valmistuskustannukset ovat 100 euroa, mutta apteekkari pyytää tuotteesta 1 000 euroa. Heinz saa kerättyä 500 euroa, mutta apteekkari ei suostu myymään lääkettä halvemmalla eikä antamaan maksuaikaa.”
Mitä Heinzin tulisi tehdä? Pitäisikö hänen varastaa lääke? Mitä etiikan lajia oma näkemyksesi edustaa?
(Huom! Älä mene tilanteen ”ulkopuolelle”, esim. ratkaisemalla ongelma niin että pankki, sosiaalitoimisto tai sukulaiset järjestävät lopulta rahoituksen.)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä