Fi 2

Vertaisarviointi ryhmätöistä

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Esitelmän aihe ja tekijät:


Arvioi työn sisältöä ja rakennetta:

4 = Erinomainen
3 = Hyvä
2 = Vaatii täydentämistä
1 = Hajanainen

Väite1234
Alustuksen laajuus ja monipuolisuus
Sisällön hallinta
Esittäminen: esityksen selvyys ja havainnollisuusArvosanaehdotus perusteluineen:


Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Itsearviointi 2. jakson (s. 62 - 106) tiedollisista tavoitteista

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi omaa oppimistasi.
5 = osaan asian niin hyvin, että voisin opettaa sen kaverillekin
4 = osaan asian hyvin
3 = osaan asian pääpiirteissään
2 = osaan jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaan

Väite12345
Osaan kuvailla Augustinuksen ja Aristoteleen käsitystä onnellisuudesta.
Ymmärrän, mitä Aristoteles tarkoitti hyveillä ja kultaisen keskitien etiikalla.
Osaan pohtia filosofian avulla pahuuden ja kärsimyksen kysymyksiä.


Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Elokuvan analyysi

Katsoimme kurssilla Costa-Gavrasin ohjaaman elokuvan Aamen. - Lopullinen ratkaisu. Sen päähenkilöt ovat saksalainen upseeri Kurt Gerstein, katolinen jesuiittapappi Riccardo Fontana ja paavi Pius XII. 

1.Tunnista elokuvasta jokin eettinen kysymys. Esittele kysymys lyhyesti.
2.Vertaile ja arvioi kahta erilaista kysymykseen annettua näkökulmaa tai vastausta.
3. Tee lopuksi yhteenveto, jossa ilmaiset oman näkemyksesi asiasta.

Muistilista
Esittele = kuvaile lyhyesti ja yleisluontoisesti.
Vertaile = etsi eroja ja yhtäläisyyksiä.
Arvioi = esittele esitettyjen argumenttien hyviä ja huonoja puolia.
 

Elokuva-analyysi

Palauta vastauksesi tähän.

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Hyveet

Lue oheinen Helsingin Sanomien artikkeli. Vastaa artikkelin perusteella kysymyksiin.

Hyve-etiikkaa

Hyve-etiikan tehtävät

1. Mitä ongelmia Olli-Pekka Vainio näkee Yhdysvaltain presidentinvaalien "jälkipyykissä"?
2. Mitä ovat kardinaalihyveet?
3. Miten Vainio määrittelee viisauden?
4. Miksi hyvän tekeminen ei ole aina yksinkertaista?
5. Mitä ongelmia on suvaitsevaisuudessa?

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Itsearviointi 1. jakson (s. 12-57) tiedollisista tavoitteista

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi omaa oppimistasi.
5 = osaan asian niin hyvin, että voisin opettaa sen kaverillekin
4 = osaan asian hyvin
3 = osaan asian pääpiirteissään
2 = osaan jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaan

Väite12345
Ymmärrän, mitä filosofinen etiikka tutkii.
Tiedän, mitä tarkoitetaan moraaliagentilla.
Osaan antaa esimerkkejä itseis- ja välinearvoista.
Osaan selittää, mitä eroa on arvo-objektivismilla ja arvorelativismilla.
Ymmärrän, että laki ja moraali ovat eri asioita.
Tiedän, mitä etiikassa tarkoitetaan Humen giljotiinilla.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Kurssisuunnitelma 18A

30.9. Valintojen ja ihanteiden pohdintaa
1.10.
2.10. Arvojen pohdintaa
3.10. 
4.10. Onko pakko?
7.10.
8.10. Onnellisuus
9.10.
10.10. Hyvä elämä
11.10.
14.10. Pahuus
15.10.
16.10. 
17.10.
18.10.
28.10. Harjoituksia eettiseen pohdintaan
29.10.
30.10.
31.10.
1.11.
4.11. 
5.11. Abortti (Anni, Lauri, Niklas)
6.11.
7.11. Itsemurha (Elisa, Tuomas)
8.11. Sodan etiikka (Atte, Tomas, Aatu)
11.11. Eläinten oikeudet (Viivi, Julia, Ida)
12.11. Teknologian kysymykset (inka H., Inka K.)
13.11. Valemediat (Joonas, Niko, Joni)
14.11.
15.11. Kertausta

Kurssisuunnitelma 18B

1.10. Valintojen ja ihanteiden pohdintaa
2.10.
4.10. Arvojen pohdintaa
8.10.
9.10. Onko pakko?
11.10.
15.10. Onnellisuus
16.10.
18.10. Hyvä elämä
29.10. Pahuus
30.10. Harjoituksia eettiseen pohdintaan
1.11.
5.11. Abortti (Senni, Elisa) & Kuolemanrangaistus (Simo, Juuso, Eeri)
6.11. Eutanasia (Ada, Nora, Nelli) & Itsemurha (Samu, Veeti)
8.11. 
12.11. Sodan etiikka (Ida, Venla)
13.11. Geeni- ja biotekniikka (Emilia, Mona, Ida, Riia)
15.11. Kertausta

Tutkielma

Valitkaa jokin teitä kiinnostava soveltavan etiikan alue. Laatikaa esitys, jossa pohditte aihettanne monipuolisesti. Kehittäkää argumentteja puolesta/vastaan. Mitä näkökulmia aiheeseen liittyy? Käyttäkää avuksi internetiä.

Tarkastelkaa etiikan ongelmaa normatiivisen etiikan teorioiden avulla. Miten eri teorioiden kannattajat ratkaisisivat ongelman?

Kootkaa pohdintanne esitykseksi, jonka pidätte koko ryhmälle (power-point). Liittäkää esitykseen mahdollisuuksien mukaan video- ja uutisklippejä aiheeseen liittyen. Opetelkaa myös perustelemaan oma kantanne asiasta.


Perheen ja parisuhteen etiikka
Sodan etiikka
Geeni- ja biotekniikan etiikka
Ympäristöetiikan ongelmat: ilmastonmuutos, ihmisen erityisasema luonnossa
Teknologian erityiskysymykset: tekoäly, robotit
Eläinten oikeudet
Elämän ja kuoleman kysymykset: abortti, eutanasia, itsemurha
Mediaetiikka: median luotettavuus, valemediat
Globaali etiikka: kulttuurien kohtaamisen eettiset haasteet

Filosofian opetussuunnitelma

Etiikka (FI2)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • perehtyy filosofisen etiikan keskeisiin käsitteisiin, kysymyksiin ja teorioihin sekä ympäristöfilosofian perusteisiin
  • hahmottaa normatiivisten väitteiden luonteen ja suhteen kuvaileviin väitteisiin sekä osaa perustella käsityksiä hyvästä ja oikeasta
  • osaa jäsentää oman elämänsä merkityksellisyyttä ja elämänvalintojaan filosofisen käsitteistön avulla
  • osaa perustella moraalin velvoittavuuden ja soveltaa moraaliin filosofisia käsite-erotteluja ja johdonmukaista argumentaatiota
  • osaa eritellä ja arvioida toimintaa eettisesti sekä kykenee jäsentämään omia moraalisia ratkaisujaan ja arvioitaan filosofisen etiikan välinein.

Keskeiset sisällöt

  • moraali ja sitä pohtiva normatiivinen ja soveltava etiikka; hyve-, seuraus-, sopimus-, oikeus- ja velvollisuusetiikan perusteet
  • moraalin luonne normijärjestelmänä ja sen ero juridisiin ja tapanormeihin perustuviin järjestelmiin, moraalinen relativismi
  • filosofisia teorioita elämän hyvyydestä ja merkityksellisyydestä sekä hyvästä elämäntavasta
  • etiikka ja yksilön moraaliset ratkaisut: ihmissuhteet ja elämänvalinnat
  • eläimiä ja ympäristöä koskevia eettisiä kysymyksiä

Lue Helsingin Sanomien artikkeli "Katso kauempaa" (HS 28-9.2017)

Vastaa lukemasi perusteella kysymyksiin:

1. Miten filosofi Markus Neuvonen määrittelee viisauden?

2. Mitä asioita antiikin stoalaiset arvostivat?

3. Miten nykyihminen voi opetella stoalaista ajattelua?

4. Miten ajattelu ja viestintä ovat kytköksissä toisiinsa?

5. "Eksplikoi, probelmatisoi, argumentoi", on Neuvosen ohje ongelmatilanteissa. Mitä se tarkoittaa?
Heinzin dilemma

Tunnettu eettinen ongelma on ns. Heinzin dilemma:

” Heinzin vaimo sairastaa syöpää. Paikallinen apteekkari on kehittänyt lääkkeen, joka voisi parantaa vaimon. Lääkkeen valmistuskustannukset ovat 100 euroa, mutta apteekkari pyytää tuotteesta 1 000 euroa. Heinz saa kerättyä 500 euroa, mutta apteekkari ei suostu myymään lääkettä halvemmalla eikä antamaan maksuaikaa.”
Mitä Heinzin tulisi tehdä? Pitäisikö hänen varastaa lääke? Mitä etiikan lajia oma näkemyksesi edustaa?
(Huom! Älä mene tilanteen ”ulkopuolelle”, esim. ratkaisemalla ongelma niin että pankki, sosiaalitoimisto tai sukulaiset järjestävät lopulta rahoituksen.)

Soveltavan etiikan tutkielma

Ohjeet tutkielman tekemiseen:

1. Valitse tutkielmaan itseäsi kiinnostava aihe. Tutkielma tehdään ns. etiikan erityiskysymyksistä. Lue ensin oppikirjan s. 106 – 133. Sivun 133 kertaustaulukosta saattaa suoraan löytyä sopiva aihe.

2. Perehdy valitsemaasi aiheeseen laajasti oppikirjan ja internetin avulla. Pyri esittelemään mahdollisimman monenlaisia näkökantoja perusteluineen. Sovella myös erilaisia etiikan teorioita (luku 2, kertaustaulukko s.103) aiheeseen.

3. Tutkielman sopiva pituus on noin 10-15 A4-arkkia normaalilla rivivälillä kirjoitettuna. Muista merkitä myös lähteet, joita olet käyttänyt (www –sivujen osoitteet tai mahdolliset kirjallisuuslähteet).