Fi 4

Esitys

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Filosofian opetussuunnitelma

Tieto, tiede ja todellisuus (FI4)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • hahmottaa filosofisia, eri tieteisiin ja arkielämään perustuvia käsityksiä todellisuuden rakenteesta
 • osaa eritellä ja arvioida filosofisia teorioita todellisuudesta, totuudesta, tiedosta ja tieteestä
 • osaa jäsentää ja eritellä tieteellisen tutkimuksen, päättelyn ja selittämisen luonnetta
 • osaa jäsentää havainnon ja tiedon sekä tieteellisten teorioiden ja mallien suhdetta todellisuuteen
 • oppii hahmottamaan erityistieteiden tieteenfilosofisia kysymyksiä joissain lukion oppiaineissa.

Keskeiset sisällöt

 • metafysiikan keskeiset kysymykset ja käsitteet, erilaisia käsityksiä metafysiikan luonteesta ja todellisuuden perusrakenteesta
 • olemassaolon kysymyksiä: muutos ja pysyvyys, oliot ja ominaisuudet, mahdollinen ja välttämätön, reaalinen ja virtuaalinen
 • todellisuuden ilmeneminen ja hahmottaminen
 • totuuden luonne ja totuusteoriat
 • tiedon mahdollisuus ja rajat, tiedon oikeuttaminen
 • tieteellisen tutkimuksen luonne ja menetelmät, tieteellinen päättely; ilmiön, tutkimusaineiston, mallin ja teorian käsitteet sekä niiden keskinäinen suhde
 • selittäminen ja tieto luonnon- ja ihmistieteissä sekä formaaleissa tieteissä: tietäminen ja ennustaminen, ymmärtäminen ja tulkinta

Kurssin itsenäinen suoritus

Kurssin voi suorittaa itsenäisesti verkkokurssina. Oppikirjana käytetään Edukustannuksen kirjaa F-sana Lukion filosofia 4 - Oletko varma? (Susanna Kajander & Mikko Yrjönsuuri).

Tee tehtävät oppikirjan avulla ja palauta ne pedanetin palautuskansioihin. Kurssiarvosana muodostuu tehtävistä ja kokeesta, joka pidetään opettajan kanssa sovittavana ajankohtana.

Kurssisuunnitelma

30.11. Mitä järkevyys on?
4.12. Keskustelun pelisäännöt
5.12. Itsenäisyysjuhlaharjoitus - ei oppituntia
7.12. Teorioita totuudesta
11.12. Totuuden jälkeen
12.12. Luonnonolioiden luonto
14.12. Todelliset ja mahdolliset oliot
18.12. 
19.12.
21.12. Ammattien päivä - ei oppituntia
8.1. Ei oppituntia
9.1. Toden tiedon jäljillä
11.1
15.1. Tiede
16.1.
18.1.
22.1. Kertausta
23.1. Koe oppitunnilla (klo 9.40 -11.00)