Fi 4 (vanha ops)

1. Yhteiskunta filosofian tutkimuskohteena

1. Millainen on yhteiskuntafilosofian suhde muihin filosofian osa-alueisiin?
2. Millainen on yhteiskuntafilosofian ja politiikan suhde?
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

2. Miksi yhteiskuntia on?

1. Yhteiskuntien syntyä voidaan tarkastella historiallisesta tai filosofisesta näkökulmasta. Miten?
2. Yhteisössä eläminen kuuluu Aristoteleen mielestä ihmisen olemukseen. Miksi?
3. Miten Aristoteles perustelee kaupunkivaltioiden olemassaolon?
4.Thomas Hobbesin ihmiskäsitys poikkea Aristoteleen käsityksestä. Miten?
5. Hobbesin käsitys yhteiskunnan synnystä perustuu luonnontilahypoteesiin ja yhteiskuntasopimuksen ajatukseen. Miten?
6. Miten Adam Ferguson on kritisoinut Hobbesin teoriaa?
7. Miksi John Locke piti yhteiskuntasopimuksen ajatusta tärkeänä?
8. Miten Locken yhteiskuntasopimusteoria poikkeaa Hobbesin teoriasta?
9. Millainen on Jean Jacques Rousseaun näkemys luonnontilasta ja yhteiskuntasopimuksen tehtävästä?
10. Mitä Rousseau tarkoittaa yleistahdolla? Miten yleistahto toteutuu?
11. Miten yhteiskuntasopimusteorioita on arvosteltu?
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

3. Millainen yhteiskunnan pitäisi olla?

Platonin ihanneyhteiskunta (s. 37-42)
1. Miksi Platon pitää työnjakoa hyvän yhteiskunnan edellytyksenä?
2. Millainen on Platonin ihmiskäsitys?
3. Millainen on Platonin käsitys ihanneyhteiskunnan työnjaosta ja luokkajärjestelmästä?
4. Äänestäisitkö Platonin ehdottaman järjestelmän puolesta vai sitä vastaan? Perustele kantasi.
5. Millainen on Platonin kuvaama hallitsijoiden kasvatusohjelma?
6. Millaisia ehtoja ja vaatimuksia liittyy hallitsijan asemaan? Mitä mieltä itse olet niistä?
7. Millaiset ovat hallitsijan valtaoikeudet ja keinot?
8. Filosofeista tulisi Platonin mukaan hyviä hallitsijoita. Miksi? Oletko itse samaa mieltä?

Hyvät ja huonot yhteiskuntamuodot (s. 44-45)
1. Mitkä ovat Aristoteleen mukaan hyvän yhteiskunnan edellytyksiä?
2. Miksi monarkia, aristokratia ja politeia ovat hyviä yhteiskuntia?
3. Miksi tyrannia, oligarkia ja demokratia ovat huonoja yhteiskuntia?
4. Miksi monarkia ja aristokratia toteutuvat harvoin?
5. Miksi politeia on paras toteutettavissa oleva yhteiskunta?
6. Edustaako Suomen poliittinen nykyjärjestelmä mielestäsi politeiaa, demokratiaa vai oligarkiaa?

Marxin materialistinen yhteiskuntanäkemys (s. 48-51)
1. Miten Marxin näkemys valtiosta poikkeaa Hegelin näkemyksestä?
2. Millainen on Marxin näkemys yhteiskunnan rakenteesta?
3. Marxin mukaan yhteiskunnan henkinen päällysrakenne heijastaa aineellista perustaa. Mitä hän tarkoitti?
4. Mitä Marx ajatteli yhteiskunnan muuttamisesta ja filosofin tehtävästä?

Liberalistinen yhteiskunta (s. 56-61)
1. Millainen on liberalistinen näkemys yhteiskunnan tehtävistä?
2. Miten J.S. Mill määritteli yksilön vapauden rajat yhteiskunnassa?
3. Millainen on liberalistien käsitys poliittisesta vapaudesta?
4. Millaisia argumentteja on esitetty vapaan markkinatalouden puolesta?
5. Mikä on näkymätön käsi?
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

4. Valta

Vallan määrittelyä (s. 72-76)
1. Väittämissä "Jenni hallitsee kännykän käytön." ja "Presidentti hallitsee Suomea." viitataan valtaan, mutta eri merkityksessä. Miten?
2. Miten sosiaalinen valta voidaan määritellä?
3. Kuvaile seuraavia vallan muotoja:
a) legitiimi valta,
b) karismavalta,
c) poliittinen valta,
d) tuomio- ja rankaisuvalta,
e) väkivalta.

Suora ja edustuksellinen demokratia (s. 84-88)
1. Mikä on suoran ja edustuksellisen demokratian ero?
2. Miksi edustuksellisen demokratian "kansanvaltaisuus" voidaan kiistää?
3. Millaisia ongelmia liittyy edustukselliseen demokratiaan?
4. Edustuksellista demokratiaa on puolustettu kompetenssiargumentilla. Millainen se on?
5. Millaisia ongelmia liittyy kompetenssiargumenttiin?
6. Miksi ammattipoliitikkoja voidaan pitää hyvinä päättäjinä?
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

5. Oikeudenmukaisuus

Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo (s. 112-119)
1. Miten yhteiskunnallinen tasa-arvo voidaan määritellä?
2. Miten voidaan perustella kyvyiltään ja ominaisuuksiltaan erilaisten ihmisten tasa-arvoa?
3. Millainen on sattuma-egalitaristinen näkemys tasa-arvon ja varallisuuserojen suhteesta?
4. Mitä liberalistit tarkoittavat lähtökohtien tasa-arvolla?
5. Miten John Rawls kyseenalaistaa liberalistien käsityksen menestyksestä ansaittuna?
6. Millainen on sosiaaliliberalistien näkemys lähtökohtien tasa-arvosta?
7. Mitä tarkoitetaan lopputuloksen tasa-arvolla ja miten se voidaan yhteiskunnassa järjestää?
8. Miten uusliberalistit ovat arvostelleet sosiaaliliberalismia? Miten sosiaaliliberalistit ovat vastanneet?

John Rawlsin oikeudenmukaisuusteoria (s. 122-125)
1. John Rawlsin tunnetussa ajatuskokeessa kuvitellaan alkutilanne ja tietämättömyyden verho. Mitä nämä ovat?
2. Miksi yhteiskunta, joka on suunniteltu tietämättömyyden verhon takana, on oikeudenmukainen?
3. Millainen on oikeudenmukaisen yhteiskunnan vapausperiaate?
4. Entä eroperiaate?
5. Miksi Rawls ei kannata tuloerotonta yhteiskuntaa?
6. Millainen on vapausperiaatteen ja eroperiaatteen suhde?
7. Millaista kritiikkiä Rawlsin teoriaa kohtaan on esitetty?

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Rankaisuteoriat

Lue oppikirjan s. 106-108 erilaisista rankaisuteorioista. Katso sen jälken oheinen ohjelma ja pohdi, millaisia vankiloiden pitäisi mielestäsi olla.

http://areena.yle.fi/1-2199727

Vankilan tehtävä

Katso ohjelma ja pohdi, millaiset rangaistukset mielestäsi olisivat hyödyllisimpiä yhteiskunnan kannalta.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

6. Yhteiskuntien väliset suhteet

Filosofien näkemyksiä globaalista oikeudenmukaisuudesta (s. 133-138)
1. Millainen oli stoalaisten näkemys ihmisoikeuksista ja ihmisarvosta?
2. Hugo Grotiuksen mukaan valtiota velvoittavat periaatteet voidaan päätellä ns. luonnollisesta moraaliperiaatteesta. Miten?
3. Millaisia moraalisia velvollisuuksia valtioilla on Grotiuksen mukaan?
4. Miten kansainvälinen laki eroaa valtioiden sisäisitä laeista Immanuel Kantin mukaan?
5. Mikä on Kantin mukaan kansainvälisen lain tärkein periaate?
6. Mitkä seikat edistävät Kantin mukaan kansainvälisen lain noudattamista?
7. Millaisiin globaalin oikeudenmukaisiin periaatteisiin päädyttäisiin Rawlsin mukaan tietämättömyyden verhon takana?
8. Miten Rawlsin teoriaa voidaan arvostella?
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

7. Oikeudenmukaisuus globalisoituvassa maailmassa

Taloudellinen globalisaatio (s. 154-160)
1. Millaisia ulottuvuuksia taloudellisella globalisaatiolla on?
2. Miten maailmantalouden pelisäännöt ovat muuttuneet toisen maailmansodan jälkeen?
3. Miten varallisuus ja hyvinvointi ovat jakautuneet maapallolla?
4. Miksi kehitysapu on ollut tehoton väline?
5. Millainen on kehitysmaiden asema nykyisessä maailmantaloudessa?
6. Miksi voidaan väittää, että monikansallisten suuryritysten valta kaventaa myös rikkaiden valtioiden itsemääräämisoikeutta?
7. Millaisia seurauksia on ollut tuotannon globalisaatiosta?
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä