Englanti

Englanti

Uuden opetussuunnitelman mukaiset englannin pakolliset kurssit sekä niiden sisällöt ovat seuraavanlaiset:

ENA 1 Englannin kieli ja maailmani

Kurssilla kehitetään opiskelutaitoja yksin, pareittain ja ryhmässä toimien sekä parannetaan vuorovaikutustaitoja. Kurssin aikana tutustutaan erilaisiin viestintästrategioihin ja harjoitellaan itsearviointia. Pohditaan englannin asemaa globaalina maailman kielenä ja kommunikaation välineenä.

Aihepiirit: Nuorten elämä, opiskelu, perhe, suomalaisuus ja paikallisuus, englanti globaalina kielenä.
Rakenteet: Lauseenmuodostuksen periaatteet, aikamuodot, tulevan ajan ilmaiseminen, konditionaalit, liitekysymykset.


ENA 2 Ihminen verkostoissa

Kurssilla hiotaan opiskelutaitoja ja harjoitellaan eri viestintästrategioiden käyttöä sekä mielipiteenilmaisua. Parannetaan kommunikaatiovarmuutta ja tutustutaan eri viestintäkanaviin sekä kehitetään monilukutaitoa.

Aihepiirit: harrastukset ja vapaa-aika, vuorovaikutus verkossa, fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi, elämänhallinta.
Rakenteet: sanajärjestys, muodolliset subjektit it ja there, persoonapronominit, passiivi, ajan ja paikan prepositiot.


ENA 3 Kulttuuri-ilmiöitä

Kurssilla harjoitellaan erilaisten kulttuuri-ilmiöiden ymmärtämistä ja tulkitsemista, laajennetaan edelleen monilukutaitoa sekä parannetaan kielellisen ilmaisun tarkkuutta. Lisäksi kehitetään sekä suullisen, että kirjallisen vuorovaikutuksen taitoja. Harjoitellaan erilaisten tekstien kuten analyysien ja arvostelujen tuottamista, parannetaan esiintymisvalmiuksia ja hiotaan itse- ja vertaisarviointitaitoja.

Aihepiirit: kirjallisuus, näytelmät, runous, kuvataiteet, musiikki, paikalliset ja kansainväliset perinteet.
Rakenteet: artikkelit, yksikkö ja monikko, genetiivi


ENA 4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta englannin kielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.

Aihepiirit: ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt maailmalla ja Suomessa, tasa-arvoon ja ihmisoikeuksiin liittyvät haasteet, kaupallisuus osana elämäämme, ihminen yhteiskunnallisena vaikuttajana
Rakenteet: vaillinaiset apuverbit, idefiniittipronominit, relatiivipronominit, kansallisuussanat


ENA 5 Tiede ja tulevaisuus

Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista sekä englannin kielen asemaa kansainvälisenä tieteen ja teknologian kielenä. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.

Aihepiirit: tiedon ja tieteenalat meillä ja maailmalla, tulevaisuuden visiot, englanti tieteen, tutkimuksen ja teknologian kielenä, ihminen tieteen tuottajana ja tutkimuksen kohteena
Rakenteet: infinitiivi ja ing-muoto, paljoussanat, sananmuodostusoppi, lukusanat, ajan ilmaukset


ENA 6 Opiskelu, työ ja toimeentulo

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.

Kurssin aikana harjoitellaan englanninkielisen ansioluettelon tekemistä, työhakemusten kirjoittamista sekä työhaastatteluissa tarvittavia suullisen kielitaidon osa-alueita.

Aihepiirit: jatko-opinnot ja urasuunnitelmat, välivuosi, talouselämä, yrittäjyys
Rakenteet: epäsuora kerronta ja aikamuotoharmonia, adjektiivit ja adverbit, adjektiivi / substantiivi / verbi + prepositio, apuverbien erityismerkitykset

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä