Opiskelijakunta

Opiskelijakunnan tiedotus

Tälle sivulle tulevat opiskelijakunnan kokouspöytäkirjat ja tiedotteet.

Opiskelijakunnan hallitus 2020-2021:

Liitteet:

Vuosikertomus 2019-2020
Vuosikertomus 2018-2019
Vuosikertomus 2017-2018
Vuosikertomus 2016-2017
Vuosikertomus 2015-2016

Hallituksen tehtävät

Opiskelijakunnan hallituksen tehtävät 

 

Puheenjohtaja 

 • Edustaa koulun opiskelijoita 
 • Kutsuu koolle hallituksen, johtaa puhetta, ohjaa ja valvoo hallituksen toimia 
 • Opiskelijakunnan nimenkirjoittaja 
 • On viimekädessä vastuussa hallituksen toiminnasta
 • Uuden puheenjohtajan perehdyttäminen tehtävään

Varapuheenjohtaja 

 • Hoitaa puheenjohtajan tehtävät tämän ollessa estynyt 
 • Juoma- ja kahviautomaattivastaava 
 • Uuden varapuheenjohtajan perehdyttäminen tehtävään

Sihteeri 

 • Pitää hallituksen kokouksissa pöytäkirjaa ja siirtää ne pedanettiin. 
 • Toimii puheenjohtajan oikeana kätenä, seuraa hallituksen toimintaa ja hänellä on hyvä yleiskuva toiminnasta 
 • Uuden sihteerin perehdyttäminen tehtävään

Rahastonhoitaja 

 • Valvoo opiskelijakunnan taloutta yhdessä puheenjohtajan kanssa 
 • Huolehtii opiskelijakunnan tilistä, varainhoidosta, kirjanpidosta, laskujen maksamisesta ja rahaliikenteestä 
 • Valvoo varainkäyttöä ja seuraa tuloja 
 • Kehittää varainhankintakeinoja yhdessä muun hallituksen kanssa 
 • Tilinpäätöksen tekeminen ja sen esittely syksyn yleiskokouksessa (Tilinpäätös sisältää: tilikirja, tuloslaskelma, tase) 
 • Vastaa postista
 • Uuden rahastonhoitajan perehdyttäminen tehtävään

Kioskivastaava 

 • Vastaa kioskin toiminnasta: laatii listat kioskin vastuuopiskelijoista, jotka huolehtivat säännöllisestä aukiolosta 
 • Huolehtii tavarantoimituksesta 
 • Vastaa kioskin kassan tilityksestä rahastonhoitajalle 

Juoma- ja kahviautomaattivastaava (Varapuheenjohtaja) 

 • Huolehtii juoma-automaatin toiminnasta, ilmoittaa tavarantoimittajalle tuotepuutteista tai toimintahäiriöistä 
 • Järjestää ja huolehtii pullojenpalautuksesta 
 • Kahvikoneen viikottainen pesu, täyttö ja koneen toiminnan tarkkailu: ilmoitus häiriötilanteissa korjaajalle 

Tiedotusvastaava 

 • Huolehtii ja päivittää koulumme sosiaalisen median päivityksistä opiskelijakunnan kohdalta, esim. päivittämällä kuvia tapahtumista 
 • Postereiden ja mainosten tekeminen 
 • Tapahtumista tiedottaminen hyvissä ajoin 
 • Valkealan lukion Instagramin hoito 

Muut jäsenet

 • Hallituksen muut jäsenet auttavat hoitamaan erilaisia järjestely- ja suunnittelutehtäviä
 • Huoltajailtojen kahvitusten hoito

Hallituksen jäseniltä odotetaan aktiivista otetta, järjestelmällisyyttä ja vastuuta sekä positiivista asennetta ja yhteistyötaitoja.

 

Opiskelijakunnan säännöt

Valkealan lukion opiskelijakunnan säännöt 

 1. Nimi, kotipaikka ja kieli 

Opiskelijakunnan nimi on Valkealan lukion opiskelijakunta. Sen kotipaikka on Valkeala, Kouvolan kunta. Kieli, jolla opiskelijakunta pääsääntöisesti toimii, tiedottaa ja kirjoittaa kokouspöytäkirjat, on suomi, kuitenkin siten, että opiskelijakunnan kokouksissa voi keskusteluun osallistua myös muilla kielillä. Opiskelijakunta on rekisteröimätön yhdistys, se on uskonnollisesti ja puolueettomasti sitoutumaton. Opiskelijakuntaan kuulumisesta ei peritä maksua. 

2. Tarkoitus 

Opiskelijakunnan tarkoituksena on toimia Valkealan lukion opiskelijoiden edunvalvojana ja yhteistyöelimenä edistämällä koulun viihtyvyyttä, pyrkimällä parantamaan lukio-opiskelun edellytyksiä, edistämällä ja valvomalla jäsentensä etuja ensisijaisesti koulun sisällä ja tarvittaessa sen ulkopuolella sekä tekemällä yhteistyötä koulun muiden ryhmien, Suomen Lukiolaisten Liitto ry:n paikallisyhdistyksen ja piirijärjestön kanssa. 

3. Toiminta 

Opiskelijakunta suunnittelee toimintaansa kokouksissa, joita opiskelijakunnan hallitus järjestää tarpeen mukaan ainakin kerran jaksossa. Opiskelijakunta järjestää mahdollisuuksien mukaan erilaisia tapahtumia ja juhlia, pitää yhteyttä koulun opettajakuntaan ja rehtoriin sekä Suomen Lukiolaisten Liitto ry:hyn ja muihin opiskelijakuntiin.  

Toiminnan tukemiseksi opiskelijakunta vastaanottaa lahjoituksia ja avustuksia ja harjoittaa tarvittaessa muuta taloudellista toimintaa ja varainkeräystä sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Liiketaloudellisen voiton tavoittelu ei kuitenkaan ole opiskelijakunnan päätarkoitus. 

4.
Jäsenet 

Valkealan lukion opiskelijakunnan jäseniä ovat kaikki Valkealan lukion opiskelijat. Jäsenyys päättyy opiskelijan päättäessä opiskelunsa Valkealan lukiossa. 

5. Opiskelijakunnan johto 

Ylin päätösvalta kuuluu opiskelijakunnan vuosikokoukselle, joiden välillä toimintaa johtaa opiskelijakunnan hallitus. Toimeenpanovalta on hallituksella. 

6. Kokoukset 

1) Syksyn yleiskokous on pidettävä vuosittain koulun alkamispäivän ja syyskuun viimeisen päivän välillä. Syksyn yleiskokouksessa esitellään opiskelijakunnan tilit sekä edellisvuoden toimintakertomus ja valitaan opiskelijakunnan hallitus. 

2) Ylimääräinen kokous on pidettävä silloin, jos syksyn yleiskokous tai opiskelijakunnan hallitus niin päättää tai 1/10 koko opiskelijakunnasta sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää. Ylimääräinen kokous on järjestettävä viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun sitä on asianmukaisesti pyydetty. Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten se on kutsuttu koolle sekä ne hallituksen esittämät asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväksi. 

3) Opiskelijakunnan kokousten tarkemman ajan ja paikan päättää hallitus. Kokouskutsu julkaistaan hyvissä ajoin ennen kokousta niin, että jokaisella opiskelijakunnan jäsenellä on mahdollisuus saada tieto kokouksesta.  

4) Opiskelijakunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen mikäli se on kutsuttu kokoon sääntöjen edellyttämällä tavalla. 

5) Opiskelijakunnan kokouksissa äänioikeutettuja ovat kaikki opiskelijakunnan jäsenet ja päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Vaalit suoritetaan suljetulla lippuäänestyksellä, mikäli kokous ei toisin päätä. Opiskelijakunnan ohjaavalla opettajalla on läsnäolo- ja puheoikeus opiskelijakunnan kokouksissa. Lisäksi opiskelijakunnan kokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden muille sitä pyytäville henkilöille. Opiskelijakunnan jäsenillä on aloitteenteko-oikeus ja ne tulee jättää kirjallisena viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta, jossa sitä käsitellään.  

7. Hallitus 

1) Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä 4-6 muuta varsinaista hallituksen jäsentä. Puheenjohtajan ollessa estyneenä, varapuheenjohtaja toimii hänen sijaisenaan. Hallitus voi asettaa työryhmiä, toimikuntia tai vastuuhenkilöitä määräajaksi tai erityistä tehtävää varten, johon voidaan valita opiskelijakunnan jäseniä hallituksen ulkopuolelta, kuitenkin siten, että toimikuntien työstä on vastuussa joku hallitukseen kuuluva opiskelija.  

2) Hallituksen toimikausi on syksyn yleiskokousten välinen aika.  

3) Hallitus on kutsuttava koolle, milloin joku opiskelijakunnan hallituksen jäsen sitä pyytää. Hallitus päättää itse koollekutsumistavastaan. 

4) Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on paikalla, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan luettuna, ja kaikki luokka-asteet edustettuna. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi vaaleissa arpa. 

5) Opiskelijakunnan ohjaavalla opettajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa opiskelijakunnan hallituksen kokouksissa. Lisäksi kaikilla opiskelijakunnan jäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikissa hallituksen kokouksissa. Hallitus on velvollinen ilmoittamaan kokouksistaan opiskelijakunnan ilmoitustaululla tai vastaavassa paikassa (Pedanetin kalenteri tai Wilma), jossa ilmoitus on yleisesti nähtävillä. Kokousten pöytäkirjat tulee myös viipymättä toimittaa samaan paikkaan.  

6) Hallituksen tehtävänä on johtaa opiskelijakuntaa syksyn yleiskokousten välillä, valmistella syksyn yleiskokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua kokous koolle, valmistella ja ohjata opiskelijakunnan toimintaa, päättää varojen hankinnasta ja vastata niiden hoidosta, pitää yhteyttä luokkien vastuuhenkilöihin, opettajakuntaan, rehtoriin ja koulun muuhun henkilökuntaan, jos opiskelijakunnan asioiden hoito niin vaatii sekä ylläpitää koulun ja opiskelijakunnan suhteita Suomen Lukiolaisten Liitto ry:hyn ja sen piirijärjestöön ja paikallisyhdistykseen.  

7) Opiskelijakunnalla on pankkitili, jonka varoja käytetään opiskelijakunnan hyväksi. Varojen käytöstä vastaa opiskelijakunnan hallitus. Tilin käyttöoikeus on hallituksen puheenjohtajalla, rahastonhoitajalla sekä opiskelijakunnan ohjaavalla opettajalla, koska pankki vaatii yhden täysi-ikäisen henkilön tiliä hallinnoimaan. Rahastonhoitaja pitää hallituskaudella kirjaa tuloista ja menoista ja valmistelee syksyn yleiskokoukseen tilinpäätöksen edellisen kauden tilitapahtumista. 

8. Sääntöjen muuttaminen 

Opiskelijakunnan toiminnassa noudatetaan näiden sääntöjen ohella yhdistyslakia soveltuvin osin sekä koulun voimassa olevia järjestyssääntöjä. Näitä sääntöjä voi muuttaa ainoastaan opiskelijakunnan yleiskokous yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.  

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä