3-6 Kuvataide (kokeilu)

Palaa arviointipohjiin

Arviointivaihtoehtojen esitystapa: Kyllä / Ei vielä

T1 Taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin havainnoiminen

kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä hyödyntäen

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas yrittää keskittyä taiteen, ympäristön ja muiden kuvien havaitsemiseen.
17 % Oppilas keskittyy taiteen, ympäristön ja muiden kuvien havaitsemiseen.
17 % Oppilas osaa ohjatusti käyttää erilaisia kuvallisia havaintovälineitä.
17 % Oppilas osaa tehdä monipuolisia havaintoja taiteesta, ympäristöstä ja muista kuvista.
17 % Oppilas valitsee aiheeseen sopivia havaintovälineitä.
17 % Oppilas valitsee luovasti aiheeseen soveltuvia havaintovälineitä ja osaa yhdistellä niitä.

T2 Havaintojen ja ajatusten sanallistaminen

rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan sekä harjoittelemaan näkemystensä perustelemista

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas osallistuu ainakin kuuntelemalla kuviin liittyviin keskusteluihin.
17 % Oppilas ymmärtää, että muilla on erilaisia mielipiteitä kuvallisesta kulttuurista.
17 % Oppilas tuo esille omia mielipiteitään kuvallisesta kulttuurista.
17 % Oppilas osaa kuvailla taiteeseen, ympäristöön ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin liittyviä havaintojaan ja perustella ajatuksiaan sanallisesti.
17 % Oppilas ymmärtää, että kuvaa voi tarkastella faktojen ja mielipiteiden näkökulmasta.
17 % Oppilas osallistuu keskusteluun taiteesta, ympäristöstä ja muusta visuaalisesta kulttuurista sekä perustelee näkemyksiään.

T3 Havaintojen ja ajatusten kuvallinen ilmaiseminen

innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas ilmaisee havaintojaan ohjatusti annetulla välineellä.
17 % Oppilas harjoittelee ohjatusti havaintojen ilmaisemista erilaisilla välineillä.
17 % Oppilas harjoittelee erilaisten välineiden soveltamista havaintojen ilmaisussa.
17 % Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja ajatuksiaan hyödyntämällä kuvien rinnalla myös muita tiedon tuottamisen tapoja.
17 % Syventää havaintojensa ja ajatustensa kuvallista ilmaisua erilaisia välineitä ja tiedon tuottamisen tapoja käyttäen.
17 % Syventää havaintojensa ja ajatustensa kuvallista ilmaisua monipuolisesti erilaisia välineitä ja tiedon tuottamisen tapoja käyttäen.

T4 Kuvallisten ilmaisukeinojen käyttäminen

ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen taitojaan

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tunnistaa erilaisia kuvallisen tuottamisen materiaaleja, tekniikoita ja keinoja kuvailmaisussaan.
17 % Oppilas muistaa erilaisia kuvallisen tuottamisen materiaaleja, tekniikoita ja keinoja kuvailmaisussaan.
17 % Oppilas osaa käyttää erilaisia kuvallisen tuottamisen materiaaleja, tekniikoita ja keinoja kuvailmaisussaan.
17 % Oppilas osaa soveltaa erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisukeinoja kuvallisessa tuottamisessaan.
17 % Oppilas osaa arvioida käyttämiään kuvallisen tuottamisen materiaaleja ja tekniikoita.
17 % Oppilas osaa käyttää kuvallisen tuottamisen tapoja ja tekniikoita uutta luoden.

T5 Kuvailmaisun taitojen kehittäminen

ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten taitojen kehittämiseen yksin ja yhteistyössä muiden kanssa

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas harjoittelee itselleen tuttua kuvallista työskentelyä.
17 % Oppilas rohkaistuu itselleen helpon ja itsestään selvän ulkopuolelle.
17 % Oppilas harjoittelee itselleen uudenlaista kuvallista työskentelyä.
17 % Oppilas osaa asettaa tavoitteita ja pyrkii kehittämään kuvailmaisuaan yksin ja ryhmän jäsenenä.
17 % Oppilas soveltaa uusia kuvallisia työskentelytapoja tavoitteellisesti ja yhteistoiminnallisesti.
17 % Oppilas osaa arvioida oppimiaan uusia kuvallisia työskentelytapoja ja yhteistoiminnallisuutta.

T6 Kuvien avulla vaikuttaminen ja osallistuminen

ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuvallisen viestinnän tapoihin ja käyttämään kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tekee kuvan annetusta aiheesta.
17 % Oppilas ymmärtää, että kuva voi olla viesti.
17 % Oppilas ilmaisee kuvallisesti mielipiteitään itselleen merkityksellisistä asioista.
17 % Oppilas osaa käyttää erilaisia kuvallisen vaikuttamisen keinoja ilmaistessaan mielipiteitään.
17 % Oppilas tunnistaa kuvallisessa ympäristössä olevia viestejä ja tulkitsee niitä omalla tavallaan.
17 % Oppilas vaikuttaa ympäristöön ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin kuvallisin keinoin.

T7 Kuvien tarkastelu

ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja eri yhteyksissä sekä pohtimaan todellisuuden ja fiktion suhdetta

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tutustuu erilaisiin kuviin.
17 % Oppilas osaa tulkita kuvia omalla tavallaan.
17 % Oppilas osaa annetulla menetelmällä tulkita kuvallisia viestejä eri näkökulmista.
17 % Oppilas osaa tarkastella sisällön, muodon ja asiayhteyden vaikutusta erilaisten kuvien tulkintaan.
17 % Oppilas osaa soveltaa oppimiaan menetelmiä erilaisiin kuviin.
17 % Oppilas osaa tulkita kuvia sanallisesti ja luoda niistä uusia kuvallisia tulkintoja.

T8 Kuvatulkinnan menetelmien käyttäminen

ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista sekä pohtimaan historiallisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutusta kuviin

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tutustuu eri aikakausien ja kulttuurien kuviin.
17 % Oppilas tunnistaa ohjatusti eri aikakausien ja kulttuurien kuvia.
17 % Oppilas tunnistaa eri aikakausien ja kulttuurien kuvia.
17 % Oppilas osaa tulkita kuvia teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista sekä hyödyntää tulkintojaan kuvista keskusteltaessa.
17 % Oppilas ymmärtää, että taiteen ja muun kuvallisen kulttuurin merkitys voi vaihdella yksilöllä, yhteisöllä, eri kulttuureissa sekä eri aikakausina.
17 % Oppilas perustelee näkemyksiään taiteen ja muun kuvallisen kulttuurin merkityksestä.

T9 Kuvailmaisun tapojen käyttäminen

innostaa oppilasta kokeilemaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja omissa kuvissaan

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tutustuu eri aikakausien ja kulttuurien kuvailmaisun tapoihin.
17 % Oppilas tunnistaa eri aikakausien ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja.
17 % Oppilas osaa ohjatusti käyttää kulttuurisesti erilaisia kuvailmaisun tapoja.
17 % Oppilas osaa hyödyntää erilaisia kuvailmaisun tapoja tarkastellessaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria sekä tehdessään omia kuvia.
17 % Oppilas pohtii eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja omissa ja muiden töissä.
17 % Oppilas soveltaa kulttuurisesti erilaisia kuvailmaisun tapoja.

T10 Arvojen tarkasteleminen

ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tutustuu monipuolisesti visuaaliseen kulttuuriin.
17 % Oppilas tunnistaa omia arvojaan.
17 % Oppilas tunnistaa ohjatusti, että taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa on erilaisia arvoja.
17 % Oppilas osaa ilmaista näkemyksiään taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista.
17 % Oppilas osallistuu taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviä arvoja koskevaan keskusteluun.
17 % Oppilas osallistuu taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviä arvoja koskevaan keskusteluun ja perustelee näkemyksiään.

T11 Kuvailmaisun sisältöjen ja toimintatapojen valinta

kannustaa oppilasta ottamaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys kuvailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valitessaan

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas ottaa ohjatusti toiminnassaan huomioon kestävän kehityksen.
17 % Oppilas ymmärtää, mitä tarkoitetaan kestävällä kehityksellä ja kulttuurien moninaisuudella.
17 % Oppilas ottaa ohjatusti kuvailmaisussaan huomioon kulttuurisen moninaisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä näkökulmia.
17 % Oppilas ottaa kuvailmaisussaan huomioon kulttuurisen moninaisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä näkökulmia.
17 % Oppilas ymmärtää, että kuvilla voidaan vaikuttaa.
17 % Oppilas ottaa töissään kantaa kestävään kehitykseen ja kulttuurien moninaisuuteen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä