7-9 Kuvataide (kokeilu)

Palaa arviointipohjiin

Arviointivaihtoehtojen esitystapa: Kyllä / Ei vielä

T1 Taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin havainnoiminen

kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään monipuolisesti kuvallisen tuottamisen menetelmiä

Osuus Kriteeri
17 % Tunnistaa erilaisia havaintovälineitä.
17 % Muistaa ja tietää erilaisia havaintovälineitä.
17 % Osaa ohjatusti käyttää erilaisia havaintovälineitä.
17 % Osaa käyttää erilaisia välineitä ympäristön ja kuvien tarkastelussa.
17 % Valitsee aiheeseen sopivia havaintovälineitä.
17 % Valitsee luovasti aiheeseen soveltuvia havaintovälineitä.

T2 Havaintojen ja ajattelun vaikutusten pohtiminen

rohkaista oppilasta keskustelemaan omista ja muiden havainnoista ja ajatuksista sekä perustelemaan näkemyksiään

Osuus Kriteeri
17 % Osallistuu ainakin kuuntelemalla taidekeskusteluihin.
17 % Tuo esille omia mielipiteitään visuaalisesta kulttuurista.
17 % Ymmärtää mielipiteen ja objektiivisen havainnon eron.
17 % Osaa sanallistaa havaintojaan ja ajatteluaan taiteesta, ympäristöstä ja visuaalisesta kulttuurista.
17 % Osaa kertoa monipuolisista havainnoista taiteesta, ympäristöstä ja visuaalisesta kulttuurista.
17 % Osallistuu keskusteluun taiteesta, ympäristöstä ja muusta visuaalisesta kulttuurista sekä perustelee näkemyksiään.

T3 Havaintojen ja ajatusten kuvallinen ilmaiseminen

innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti erilaisia välineitä ja tiedon tuottamisen tapoja käyttäen eri ympäristöissä

Osuus Kriteeri
17 % Ilmaisee havaintojaan ohjatusti annetulla välineellä.
17 % Harjoittelee havaintojen ilmaisemista erilaisilla välineillä.
17 % Soveltaa erilaisia välineitä havaintojen ilmaisussa.
17 % Osaa ilmaista havaintoja ja ajatuksia kuvallisesti erilaisia välineitä käyttäen.
17 % Syventää havaintojen ja ajatusten kuvallista ilmaisua erilaisia välineitä käyttäen.
17 % Syventää havaintojen ja ajatusten kuvallista ilmaisua luovasti erilaisia välineitä käyttäen.

T4 Kuvailmaisun taitojen syventäminen

ohjata oppilasta soveltamaan erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä syventämään kuvallisen tuottamisen taitojaan

Osuus Kriteeri
17 % Tunnistaa erilaisia kuvallisen ilmaisun materiaaleja, tekniikoita ja keinoja.
17 % Muistaa erilaisia kuvallisen tuottamisen materiaaleja, tekniikoita ja keinoja.
17 % Osaa käyttää erilaisia kuvallisen tuottamisen materiaaleja, tekniikoita ja keinoja.
17 % Osaa käyttää kuvissaan tavoitteellisesti eri materiaaleja, tekniikoita ja keinoja.
17 % Osaa käyttää kuvissaan tavoitteellisesti ja kokeillen eri materiaaleja, tekniikoita ja keinoja.
17 % Osaa käyttää kuvallisen tuottamisen materiaaleja, tekniikoita ja keinoja uutta luoden.

T5 Tutkivan lähestymistavan käyttäminen

ohjata oppilasta tutkivaan lähestymistapaan itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä

Osuus Kriteeri
17 % Tunnistaa omat vahvuutensa kuvallisessa työskentelyssä.
17 % Rohkaistuu itselleen helpon ja itsestään selvän ulkopuolelle.
17 % Harjoittelee tutkivaa lähestymistapaa yksin tai ryhmässä.
17 % Osaa käyttää tutkivaa lähestymistapaa yksin tai ryhmässä.
17 % Osaa käyttää tutkivaa lähestymistapaa tavoitteellisesti kuvallisessa työskentelyssä.
17 % Osaa käyttää tutkivaa lähestymistapaa tavoitteellisesti ja soveltaa yhteistoiminnallisuutta työskentelyssään.

T6 Kuvallisen tuottamisen avulla vaikuttaminen

rohkaista oppilasta ilmaisemaan mielipiteitään sekä soveltamaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan

Osuus Kriteeri
17 % Tunnistaa erilaisia kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen tapoja.
17 % Osaa ohjatusti käyttää kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen tapoja.
17 % Ilmaisee kuvallisesti itselleen merkityksellisiä asioita.
17 % Pyrkii vaikuttamaan ympäristöönsä kuvallisin keinoin.
17 % Osaa vaikuttaa ympäristöön ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin kuvallisin keinoin.
17 % Kehittää uusia kuvallisia tapoja, joilla vaikuttaa ympäristöön ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin.

T7 Kuvatulkinnan menetelmien soveltaminen

ohjata oppilasta soveltamaan kuvallisia, sanallisia ja muita kuvatulkinnan menetelmiä

Osuus Kriteeri
17 % Tunnistaa erilaisia tapoja tulkita kuvaa.
17 % Osaa ohjatusti tulkita kuvaa.
17 % Osaa käyttää ohjatusti joitakin kuvallisia ja sanallisia kuvatulkinnan menetelmiä.
17 % Osaa käyttää joitakin kuvallisia ja sanallisia kuvatulkinnan menetelmiä.
17 % Soveltaa erilaisia kuvallisia, sanallisia ja muita kuvatulkinnan menetelmiä.
17 % Kehittää aiheeseen soveltuvia kuvallisia, sanallisia ja muita kuvatulkinnan menetelmiä.

T8 Visuaalisen kulttuurin merkityksen tarkasteleminen

ohjata oppilasta tarkastelemaan taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkitystä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle historian ja kulttuurin näkökulmista

Osuus Kriteeri
17 % Katselee ja tutustuu erilaisiin taide- ja muihin kuviin.
17 % Tutustuu taiteesta ja muusta visuaalisesta kulttuurista käytävään keskusteluun.
17 % Osallistuu ohjatusti keskusteluun taiteen ja visuaalisen kulttuurin merkityksestä.
17 % Osallistuu tulkinnoillaan keskusteluun taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksestä.
17 % Osallistuu keskusteluun taiteen merkityksestä ja pystyy huomioimaan myös erilaisia näkemyksiä.
17 % Perustelee näkemyksiään taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksestä yhteiskunnassa ja kulttuurissa.

T9 Kulttuuristen kuvailmaisun tapojen soveltaminen

innostaa oppilasta soveltamaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja kuvallisessa tuottamisessaan

Osuus Kriteeri
17 % Tunnistaa eri aikakausien ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja.
17 % Muistaa ja tietää eri aikakausien ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja.
17 % Osaa ohjatusti käyttää kulttuurisesti erilaisia kuvailmaisun tapoja.
17 % Osaa soveltaa joitakin kulttuurisesti erilaisia kuvailmaisun tapoja.
17 % Pohtii eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja kuvallisessa työskentelyssään.
17 % Osaa soveltaa tarkoituksenmukaisesti kulttuurisesti erilaisia kuvailmaisun tapoja.

T10 Näkemysten esittäminen

ohjata oppilasta ottamaan kantaa taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviin arvoihin

Osuus Kriteeri
17 % Tunnistaa joitakin visuaalisessa kulttuurissa esiintyviä arvoja.
17 % Ymmärtää, että taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa on erilaisia arvoja.
17 % Tunnistaa ja nimeää taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviä arvoja.
17 % Osaa ilmaista näkemyksiään taiteen, ympäristön ja visuaalisen kulttuurin arvoista.
17 % Osallistuu taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin arvoja koskevaan keskusteluun ja perustelee näkemyksiään.
17 % Pystyy kyseenalaistamaan omia arvojaan ja mahdollisesti omaksumaan uusia.

T11 Kuvallinen ilmaiseminen ja vaikuttaminen

kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys sekä vaikuttamaan kuvien avulla

Osuus Kriteeri
17 % Tunnistaa kulttuurin moninaisuuden ja kestävän kehityksen kysymyksiä.
17 % Ymmärtää kulttuurista moninaisuutta ja kestävää kehitystä.
17 % Ottaa huomioon kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmia kuvailmaisussa.
17 % Tarkastelee töissään kulttuurista moninaisuutta ja kestävää kehitystä. Tunnistaa kuvalla vaikuttamisen mahdollisuuksia.
17 % Osaaa esittää näkemyksiä kulttuurin moninaisuudesta ja kestävän kehityksen kysymyksistä ja käsittellä niitä kuvailmaisussaan.
17 % Osaa esittää perusteltuja näkemyksiä kulttuurin moninaisuudesta ja kestävän kehityksen kysymyksistä. Käsittelee niitä kantaa ottavasti kuvailmaisussaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä