7-9 Kotitalous (kokeilu)

Palaa arviointipohjiin

Arviointivaihtoehtojen esitystapa: Kyllä / Ei vielä

T1 Tavoitteiden asettaminen, työn toteutus, ja oppimaan oppimisen taidot

ohjata oppilasta suunnittelemaan, organisoimaan ja arvioimaan työtä ja toimintaa

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas asettaa vahvasti ohjattuna tavoitteen työskentelylleen ja osoittaa, että työskentelee tavoitteen saavuttamiseksi. Oppilas tunnistaa ohjattuna omaa osaamistaan opettajan antaman palautteen ja vertaispalautteen perusteella.
17 % Oppilas asettaa ohjatusti tavoitteen toiminnalleen ja ohjatusti työskentelee sen saavuttamiseksi. Oppilas tunnistaa ohjatusti omaa osaamistaan erityisesti opettajan antaman palautteen ja vertaispalautteen perusteella.
17 % Oppilas asettaa tavoitteita työskentelylleen ja työskentelee niiden saavuttamiseksi. Oppilas tunnistaa omaa osaamistaan erityisesti opettajan antaman palautteen ja vertaispalautteen perusteella.
17 % Oppilas asettaa tavoitteita toiminnalleen ja työskentelee niiden saavuttamiseksi. Oppilas arvioi itse tavoitteiden saavuttamista ja omaa työskentelyään. Oppilas tunnistaa omaa osaamistaan itsearvioinnin, opettajan antaman palautteen ja vertaispalautteen perusteella.
17 % Oppilas perustelee tavoitteita ja työskentelee oma-aloitteisesti niiden saavuttamiseksi. Oppilas arvioi monipuolisesti tavoitteiden saavuttamista ja omaa työskentelyään. Oppilas kuvailee omaa osaamistaan opettajan antaman palautteen, itsearvioinnin ja vertaispalautteen perusteella.
17 % Oppilas asettaa tavoitteita ja työskentelee pitkäjänteisesti, suunnitelmallisesti ja oma-aloitteisesti niiden saavuttamiseksi. Oppilas arvioi monipuolisesti tavoitteiden saavuttamista ja omaa työskentelyään. Oppilas muuntaa tavoitetta ja perustelee osaamistaan opettajan antaman palautteen, itsearvioinnin ja vertaispalautteen perusteella.

T2 Kädentaidot ja estetiikka

ohjata oppilasta harjoittelemaan kotitalouden hallinnassa tarvittavia kädentaitoja sekä kannustaa luovuuteen ja estetiikan huomioimiseen

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas käyttää vahvasti ohjattuna mallin mukaisia työtapoja kotitalouden oppimistehtävässä ja oppilas ottaa vahvasti ohjattuna huomioon esteettiset näkökulmat.
17 % Oppilas työskentelee mallin mukaisia työtapoja käyttäen yksittäisissä kotitalouden oppimistehtävissä ja tietää, että estetiikalla on merkitystä.
17 % Oppilas osaa käyttää sopivia työtapoja yksittäisissä kotitalouden oppimistehtävissä ja tietää, että estetiikalla on merkitystä.
17 % Oppilas osaa käyttää tavallisimpia työmenetelmiä ruoan valmistuksessa ja leivonnassa sekä asumiseen liittyvien perustehtävien toteuttamisessa ja ottaa huomioon esteettiset näkökulmat.
17 % Oppilas käyttää tarkoituksenmukaisia työmenetelmiä ja soveltaa kädentaitojaan eri sisältöalueilla ja perustelee toteutukseen liittyviä esteettisiä valintoja.
17 % Oppilas valitsee ja ratkaisee työmenetelmiin liittyviä ongelmia oma-aloitteisesti ja käyttää järkeviä, perusteltuja ja tarkoituksenmukaisia työmenetelmiä ja soveltaa suunnitelmallisesti kädentaitojaan eri sisältöalueilla ja perustelee toteutettuja esteettisiä valintoja.

T3 Kuluttajataidot sekä terveyden edistäminen ja teknologian käyttö

ohjata ja rohkaista oppilasta valitsemaan ja käyttämään hyvinvointia edistävästi ja kestävän kulutuksen mukaisesti materiaaleja, työvälineitä, laitteita sekä tieto- ja viestintäteknologiaa

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas käyttää vahvasti ohjattuna annettuja materiaaleja ja teknologiaa kotitalouden toiminnassaan taloudellisesti sekä nimeää esimerkin, miten toiminta liittyy valintoihin terveyden ja kestävyyden näkökulmasta.
17 % Oppilas käyttää ohjatusti annettuja materiaaleja ja teknologiaa kotitalouden toiminnassaan sekä antaa joitakin esimerkkejä, miten toiminta vaikuttaa terveyteen ja kestävyyteen.
17 % Oppilas käyttää annettuja materiaaleja ja teknologiaa kotitalouden toiminnassaan sekä antaa joitakin esimerkkejä valintojen osalta terveyden ja kestävyyden kannalta.
17 % Oppilas valitsee ja käyttää taloudellisesti materiaaleja ja teknologiaa kotitalouden toiminnassaan sekä pohtii valintoja terveyden ja kestävyyden kannalta.
17 % Oppilas valitsee ja käyttää taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti materiaaleja ja teknologiaa kotitalouden toiminnassaan sekä perustelee valintoja terveyden ja kestävyyden kannalta.
17 % Oppilas valitsee ja käyttää materiaaleja ja teknologiaa tarkoituksenmukaisesti kotitalouden toiminnassaan sekä arvioi ja tekee valintoja terveys ja kestävyys huomioiden.

T4 Ajanhallinta ja järjestyksen ylläpitäminen

ohjata oppilasta suunnittelemaan ajankäyttöään ja työn etenemistä sekä ylläpitämään järjestystä oppimistehtävien aikana

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas työskentelee vahvasti ohjattuna työvaiheittain, ajankäyttöä seuraten ja tietää järjestyksen merkityksen.
17 % Oppilas toimii vaiheittain, annettujen ohjeiden mukaisesti, ohjatusti ajankäyttöä seuraten ja ohjatusti järjestystä ylläpitäen. Ymmärtää suunnittelun ja ajankäytön vaikutuksen toimintaan.
17 % Oppilas työskentelee ohjatusti eri työvaiheissa edeten ja pyrkii ylläpitämään järjestystä.
17 % Oppilas osaa toimia annettujen ohjeiden mukaisesti vaiheittain ja järjestystä ylläpitäen sekä suunnitella ajankäyttöään sen mukaisesti.
17 % Oppilas työskentelee itsenäisesti ja vastuullisesti sekä osaa perustella ajankäyttöään ja toimintojen etenemistä.
17 % Oppilas työskentelee pitkäjänteisesti, itsenäisesti ja vastuullisesti ohjeiden mukaan järjestystä ylläpitäen sekä hahmottaa ja ratkaisee ajankäyttöön ja työskentelyyn liittyviä ongelmia.

T5 Turvallisuus ja voimavarojen kannalta kestävä toiminta

ohjata jamotivoida oppilasta toimimaan hygieenisesti, turvallisesti ja ergonomisesti sekä ohjata kiinnittämään oppilaan huomiota käytettävissä oleviin voimavaroihin

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas työskentelee vahvasti ohjattuna työvaiheittain ohjeita ja hygieenisen ja turvallisen työskentelyn periaatteita noudattaen.
17 % Oppilas työskentelee ohjatusti ohjeita ja hygieenisen ja turvallisen työskentelyn periaatteita noudattaen.
17 % Oppilas työskentelee ohjeiden suuntaisesti hygieenisen ja turvallisen työskentelyn periaatteita noudattaen.
17 % Oppilas työskentelee ohjeiden mukaan hygieenisen ja turvallisen työskentelyn periaatteita noudattaen sekä ajan, kustannusten tai energian käytön kannalta tarkoituksen mukaisesti. Oppilas pyrkii kiinnittämään huomiota ergonomiaan.
17 % Oppilas työskentelee johdonmukaisesti ja ergonomisesti ohjeiden mukaan hygieenisen turvallisen ja kestävän työskentelyn periaatteita noudattaen.
17 % Oppilas työskentelee pitkäjänteisesti, itsenäisesti, johdonmukaisesti ja ergonomisesti ohjeiden mukaan hygieenisen turvallisen ja kestävän työskentelyn periaatteita noudattaen sekä aika, kustannukset ja energian käyttö huomioiden, ongelmia ratkoen. Arvioi ja toteuttaa ergonomisia ratkaisuja.

T6 Kuuntelu, keskustelu ja argumentointi

ohjata oppilasta harjoittelemaan kuuntelua ja rakentavaa keskustelua ja argumentointia oppimistehtävien suunnittelussa ja toteuttamisessa

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas harjoittelee vahvasti ohjattuna keskusteluun osallistumista yhteisissä suunnittelu- ja työtilanteissa.
17 % Oppilas osallistuu ohjatusti keskusteluun yhteisissä suunnittelu- ja työtilanteissa.
17 % Oppilas osallistuu keskusteluun yhteisissä suunnittelu- ja työtilanteissa.
17 % Oppilas pyrkii kuuntelemaan eri näkökulmia ja ilmaisemaan rakentavasti omia näkemyksiään yhteisissä suunnittelu- ja työtilanteissa.
17 % Oppilas ottaa eri näkökulmat huomioon ja perustelee näkemyksensä rakentavasti ja toisia kannustaen yhteisissä suunnittelu- ja työtilanteissa.
17 % Oppilas ottaa eri näkökulmat huomioon, luo uusia näkökulmia ja ilmaisee luomiaan näkemyksiään rakentavasti , toisia kannustaen ja huomioon ottaen yhteisissä suunnittelu- ja työtilanteissa.

T7 Arjen rakentumisen ja kotitalouksien erilaisuuden hahmottaminen

aktivoida oppilasta tunnistamaan arjen rakentumista ja kulttuurisesti monimuotoisia toimintaympäristöjäsekä kotitalouksien perinteitä

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas nimeää vahvasti ohjattuna kodin arkirutiineja sekä perherakenteita ja kotitalouksien perinteitä.
17 % Oppilas antaa ohjatusti esimerkkejä kodin arkirutiineista sekä erilaisista perherakenteista ja kotitalouksien perinteistä.
17 % Oppilas osaa antaa esimerkkejä kodin arkirutiineista sekä erilaisista perherakenteista ja kotitalouksien perinteistä.
17 % Oppilas osaa kuvailla kodin arkirutiineita. Oppilas osaa antaa esimerkkejä erilaisista perherakenteista ja kotitalouksien perinteistä sekä pohtia niiden vaikutusta arjen rutiineihin.
17 % Oppilas kuvailee kodin arjen rakentumista tai siirtymävaiheita, kuten rytmit, rutiinit, ratkaisut. Oppilas kuvailee erilaisia perherakenteita ja kotitalouksien perinteitä sekä pohtii niiden vaikutusta arjen rutiineihin.
17 % Oppilas pohtii ja kuvailee kodin arjen rakentumista tai siirtymävaiheita, kuten rytmit, rutiinit, ratkaisut. Oppilas analysoi perherakenteita ja kotitalouksien perinteitä sekä arvioi niiden vaikutusta arjen rutiineihin.

T8 Voimavarojen käyttäminen ja sopimuksen tekeminen

ohjata oppilasta työskentelemään yksin ja ryhmässä sekä sopimaan työtehtävien jakamisesta ja ajankäytöstä

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas vahvasti ohjattuna työskentelee yksin ja toimii ryhmässä rakentavasti ja työtehtävistä neuvotellen. Oppilas tietää, mitä tarkoittaa tasapuolinen työnjako sekä tietää, että ajankäytöstä ja työtehtävien jakamisesta sovitaan osallistumalla päätöksentekoon.
17 % Oppilas toteuttaa ohjatusti itsenäistä työskentelyä. Ohjatusti toimii ryhmässä rakentavasti ja työtehtävistä neuvotellen. Oppilas osallistuu ryhmän toimintaan yhdessä sovitulla tavalla.
17 % Oppilas harjoittelee itsenäistä työskentelyä ja vastuunottoa omasta työstään ja osallistuu ryhmän toimintaan yhdessä sovitulla tavalla. Oppilas huomioi tasapuolisen työnjaon, ajankäytön ja työtehtävien jakamisen.
17 % Oppilas osaa työskennellä yksin ja pyrkii toimimaan ryhmässä rakentavasti ja työtehtävistä neuvotellen. Oppilas osaa selittää mitä tarkoittaa tasapuolinen työnjako sekä pääsee sopimukseen ajankäytöstä ja työtehtävien jakamisesta osallistumalla päätöksentekoon.
17 % Oppilas osaa toimia itsenäisesti ja toimii lähes aina ryhmässä yhteistyökykyisesti ja vastuullisesti sekä osaa perustella ajankäyttöä ja tasapuolista työnjakoa.
17 % Oppilas toimii itsenäisesti, järjestelmällisesti, työskentelyä organisoiden ja toimii ryhmässä työtehtävistä neuvotellen, yhteistyökykyisesti ja vastuullisesti ajankäyttöön ja työnjakoon liittyviä ongelmia ratkaisten.

T10 Tietojen hankinta ja käyttö

kannustaa oppilasta hankkimaan ja arvioimaan kotitalouteen liittyvää tietoa sekä ohjata käyttämään luotettavaa tietoa valintojen perustana

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas hakee vahvasti ohjattuna kotitalouden sisältöalueisiin liittyvää tietoa tietolähteestä sekä ohjattuna etsii ja tunnistaa pakkausmerkintöjä. Oppilas tunnistaa ruoka-aineryhmän ja ravintoaineen sekä niihin liittyvän ominaisuuden.
17 % Oppilas ohjatusti etsii kotitalouden sisältöalueisiin liittyviä tietoja tietolähteestä sekä luettelee esimerkkejä pakkausmerkinnöistä. Oppilas nimeää esimerkkejä ruoka-aineryhmistä ja niiden ominaisuuksista ja nimeää joitakin ravintoaineita ja niiden ominaisuuksia.
17 % Oppilas osaa etsiä ohjatusti kotitalouden sisältöalueisiin liittyviä tietoja yksittäisistä tietolähteistä sekä osaa tulkita pakkausmerkintöjä. Oppilas tuntee ruoka-aineryhmät ja niiden ominaisuuksia ja osaa nimetä joitakin ravintoaineita ja niiden ominaisuuksia.
17 % Oppilas osaa etsiä kotitalouden sisältöalueisiin liityviä tietoja eri tietolähteistä ja pohtia erilaisen tiedon luotettavuutta sekä osaa tulkita pakkausmerkintöjä. Oppilas tuntee ruoka- ja ravintoaineryhmät sekä niiden ominaisuuksia.
17 % Oppilas osaa etsiä kotitalouden sisältöalueisiin liittyvä tietoja eri tietolähteistä ja arvioida lähteiden luotettavuutta sekä osaa tulkita pakkausmerkintöjä. Oppilas tuntee ruoka- ja ravintoaineryhmät sekä osaa soveltaa niiden tietoja ja ominaisuuksia toiminnassaan.
17 % Oppilas yhdistää kotitalouden sisältöalueisiin liittyviä tietoja eri tietolähteistä ja pohtii kriittisesti tiedon luotettavuutta sekä käyttää pakkausmerkintöjä toiminnassaan Oppilas tuntee ruoka- ja ravintoaineryhmät sekä niiden ominaisuuksia ja ratkaisee ongelmia tietoja hyödyntäen.

T11 Toimintaohjeiden, merkkien ja symbolien käyttö ja jäsentyminen

harjaannuttaa oppilasta lukemaan, tulkitsemaan ja arvioimaan toimintaohjeita sekä merkkejä ja symboleja, jotka käsittelevät kotitaloutta ja lähiympäristöä

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tunnistaa, lukee ja käyttää vahvasti ohjattuna toimintaohjeita, tyypillisiä kotitalouden merkkejä ja symboleja.
17 % Oppilas saa selvää toimintaohjeista ja ohjatusti käyttää niitä. Oppilas tietää yksittäisiin sisältöalueisiin liittyviä kotitalouden merkkejä ja symboleita.
17 % Oppilas osaa lukea toimintaohjeita ja ohjattuna käyttää niitä. Oppilas tulkitsee ja käyttää yksittäisiin sisältöalueisiin liittyviä kotitalouden merkkejä ja symboleita.
17 % Oppilas osaa tulkita ja käyttää kotitalouden toimintaohjeita ja osaa nimetä tyypillisiä kotitalouden merkkejä ja symboleja sekä tulkita niitä arjen ilmiöiden yhteydessä.
17 % Oppilas osaa tulkita ja käyttää kotitalouden toimintaohjeita ja tyypillisiä kotitalouden merkkejä ja symboleja sekä tulkitsee niitä arjen ilmiöiden yhteydessä.
17 % Oppilas kehittää kotitalouden toimintaohjeita, nimeää kotitalouden merkkejä ja symboleja sekä tulkitsee ja ratkaisee ongelmia arjen ilmiöiden yhteydessä, tietoa hyödyntäen.

T12 Käsitteiden omaksuminen, tietojen ja taitojen soveltaminen, luova ilmaisu sekä palveluiden tunnistaminen

ohjata oppilasta, ongelmanratkaisuun ja luovuuteen erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas käyttää vahvasti ohjattuna kotitalouden käsitteitä ja osallistuu omalla työpanoksellaan monialaiseen oppimiskokonaisuuteen. Oppilas nimeää kotitalouden palveluita.
17 % Oppilas käyttää ohjatusti kotitalouden käsitteitä ja osallistuu monialaiseen oppimiskokonaisuuteen ja kertoo kotitalouden yhteyksistä muihin oppiaineisiin. Oppilas antaa esimerkkejä kotitalouden palveluista.
17 % Oppilas osaa käyttää kotitalouden käsitteitä ja osallistuu omalla työpanoksellaan monialaiseen oppimiskokonaisuuteen ja oivaltaa kotitalouden yhteyksiä muihin oppiaineisiin. Oppilas osaa nimetä kotitalouden palveluita.
17 % Oppilas pystyy käyttämään kotitalouden käsitteitä, tietojaan ja taitojaan monialaisessa oppimiskokonaisuudessa tai tilanteessa, jossa kotitalouden osaamista sovelletaan eri ympäristöissä. Oppilas osaa kuvailla erilaisia kotitalouden palveluita ja pohtia niiden merkitystä ja mahdollisuuksia arkielämässä.
17 % Oppilas osoittaa kotitaloudellista osaamista ja ajattelua käyttämällä kotitalouden käsitteitä, tietojaan ja taitojaan luovasti monialaisessa oppimiskokonaisuudessa tai tilanteissa, joissa kotitaloutta sovelletaan ja ongelmia ratkaistaan eri ympäristöissä. Oppilas osaa arvioida erilaisia kotitalouden palveluita ja pohtia niiden merkitystä ja mahdollisuuksia arkielämässä.
17 % Oppilas osoittaa monipuolista kotitaloudellista osaamista ja ajattelua käyttämällä aktiivisesti kotitalouden käsitteitä, tietojaan ja taitojaan luovasti monialaisessa oppimiskokonaisuudessa tai tilanteissa, joissa kotitaloutta sovelletaan ja ongelmia ratkaistaan eri ympäristöissä. Oppilas pohtii ja arvioi erilaisia kotitalouden palveluita ja pohtii niiden merkitystä ja mahdollisuuksia arkielämässä.

T13 Mittaamisen ja laskemisen sekä kierrättämisen soveltaminen omaan toimintaan ja päätöksentekoon

ohjata oppilasta kestävään elämäntapaan kiinnittämällä oppilaan huomiota ympäristö- ja kustannustietoisuuteen osana arjen valintoja

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas lajittelee vahvasti ohjattuna kodin jätteitä ja tietää, mittaamisen ja laskemisen merkityksen kotitaloudessa.
17 % Oppilas lajittelee ohjatusti kodin jätteitä, osoittaa, että tietää mittaamisen ja laskemisen merkityksen kotitaloudessa.
17 % Oppilas osaa lajitella kodin jätteitä ja tietää, mittaamisen ja laskemisen merkityksen osana kustannus- ja ympäristötietoista toimintaa.
17 % Oppilas osaa huolehtia kodin jätteiden peruslajittelusta ja osaa selittää mittaamisen ja laskemisen sekä ympäristöä säästävän kodin arjen toiminnan yhteydet osana kustannus- ja ympäristötietoista toimintaa.
17 % Oppilas vähentää tietoisesti kodin jätteiden syntymistä ja osaa huolehtia jätteiden peruslajittelusta sekä perustella sen merkityksen kestävän elämäntavan kannalta. Oppilas osaa selittää mittaamisen ja laskemisen sekä ympäristöä säästävän kodin arjen toiminnan yhteydet osana kustannus- ja ympäristötietoista toimintaa ja päätöksentekoa.
17 % Oppilas huolehtii vastuullisesti jätteiden peruslajittelusta, ratkaisee kodin jätteiden lajitteluun liittyviä ongelmia sekä pohtii sen merkitystä kestävän elämäntavan kannalta. Oppilas osaa selittää ja soveltaa mittaamisen ja laskemisen sekä ympäristöä säästävän kodin arjen toiminnan yhteydet osana kustannus- ja ympäristötietoista toimintaa ja päätöksentekoa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä