3-6 B1 Ruotsi (kokeilu)

Palaa arviointipohjiin

Arviointivaihtoehtojen esitystapa: Kyllä / Ei vielä

T1 Kielten keskinäissuhteiden hahmottaminen

auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisistä suhteista

Osuus Kriteeri
33 % Oppilas ymmärtää, että ruotsi ja englanti kuuluvat eri kielikuntaan kuin suomi.
33 % Oppilas osaa kuvata, mihin kielikuntiin hänen osaamansa ja opiskelemansa kielet kuuluvat.
33 % Oppilas tiedostaa, että on olemassa myös muita kielikuntia.

T2 Kielen aseman tunteminen

auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen levinneisyyttä

Osuus Kriteeri
33 % Oppilas tietää, että Suomessa on äidinkielenään ruotsia puhuvia.
33 % Oppilas osaa nimetä syitä, joiden vuoksi Suomessa käytetään ruotsia ja mainita ruotsista suomeen lainautuneita sanoja.
33 % Oppilas osaa itse havainnoida ruotsista suomeen lainautuneita sanoja.

T3 Toiminta opiskelutilanteessa, oman osaamisen arviointi

ohjata oppilasta harjaannuttamaan viestinnällisiä taitojaan sallivassa opiskeluilmapiirissä sekä ottamaan vastuuta opiskelustaan ja arvioimaan osaamistaan

Osuus Kriteeri
33 % Oppilas harjaannuttaa ruotsin taitoaan ryhmässä myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen, huolehtii kotitehtävistään sekä osallistuu ryhmän työskentelyyn opettajan tuen avulla.
33 % Oppilas harjaannuttaa ruotsin taitoaan ryhmässä myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen, huolehtii kotitehtävistään sekä osallistuu ryhmän työskentelyyn myönteisellä tavalla. Oppilas osaa arvioida ruotsin taitonsa kehittymistä suhteellisen realistisesti.
33 % Oppilas harjaannuttaa ruotsin taitoaan ryhmässä myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen, huolehtii kotitehtävistään sekä osallistuu ryhmän työskentelyyn myönteisellä tavalla. Oppilas osaa arvioida ruotsin taitonsa kehittymistä suhteellisen realistisesti.

T4 Kielen käyttöalueiden ja -mahdollisuuksien tunnistaminen

rohkaista oppilasta näkemään opiskeltavan kielen taito tärkeänä osana elinikäistä oppimista ja oman kielivarannon karttumista ja rohkaista löytämään ja hyödyntämään kohdekielisiä aineistoja myös koulun ulkopuolella

Osuus Kriteeri
33 % Oppilas osaa ohjatusti mainita, missä ruotsia tarvitaan.
33 % Oppilas osaa mainita joitakin ruotsin kielen käyttöalueita ja -mahdollisuuksia.
33 % Oppilas tunnistaa ruotsin kielen käyttöalueita ja -mahdollisuuksia omassa elämässään.

T5 Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

ohjata oppilasta harjoittelemaan erilaisia, erityisesti suullisia viestintätilanteita

Osuus Kriteeri
33 % Oppilas selviytyy ohjattuna yksinkertaisimmista viestintätilanteista (tervehdykset ja esittäytyminen).
33 % Oppilas selviytyy satunnaisesti yleisimmin toistuvista, rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen vielä enimmäkseen viestintäkumppaniin.
33 % Oppilas selviytyy yleisimmin toistuvista, rutiininomaisista viestintätilanteista.

T6 Viestintästrategioiden käyttö

rohkaista oppilasta käyttämään viestinsä perille saamiseksi monenlaisia, myös ei-kielellisiä keinoja ja pyytämään tarvittaessa toistoa ja hidastusta

Osuus Kriteeri
33 % Oppilas tarvitsee viestinnässään opettajan tuen. Osaa reagoida yksittäisillä sanoilla ja pienillä eleillä.
33 % Oppilas tukeutuu viestinnässään kaikkein keskeisimpiin sanoihin ja ilmauksiin. Oppilas tarvitsee paljon apukeinoja ja osaa pyytää toistamista ja hidastamista.
33 % Oppilas pystyy olemaan aloitteellinen viestinnän eri vaiheissa.

T7 Viestinnän kulttuurinen sopivuus

ohjata oppilasta harjoittelemaan erilaisia kohteliaisuuden ilmauksia

Osuus Kriteeri
33 % Oppilas osaa tervehtiä ja kiittää ruotsiksi.
33 % Oppilas osaa käyttää muutamia kaikkein yleisimpiä kielelle ominaisia kohteliaisuuden ilmauksia rutiininomaisissa sosiaalisissa kontakteissa.
33 % Oppilas käyttää aktiivisesti kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia rutiininomaisissa tilanteissa.

T8 Tekstien tulkintataidot

rohkaista oppilasta ottamaan selvää tilanneyhteyden avulla helposti ennakoitavasta ja ikätasolleen sopivasta puheesta tai kirjoitetusta tekstistä

Osuus Kriteeri
33 % Oppilas ymmärtää yksittäisiä puhuttuja tai kirjoitettuja sanoja.
33 % Oppilas ymmärtää harjoiteltua, tuttua sanastoa ja ilmaisuja sisältävää muutaman sanan mittaista kirjoitettua tekstiä ja hidasta puhetta. Oppilas tunnistaa tekstistä yksittäisiä tietoja.
33 % Oppilas ymmärtää suurimman osan tuttua sanastoa sisältävästä tekstistä ja hitaasta puheesta.

T9 Tekstien tuottamistaidot

tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa hyvin pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista

Osuus Kriteeri
33 % Oppilas harjoittelee tuettuna ääntämistä ja kirjoittamista. Oppilas muistaa muutaman harjoitellun sanan ja ilmauksen.
33 % Oppilas osaa ilmaista itseään puheessa hyvin suppeasti käyttäen harjoiteltuja sanoja ja opeteltuja vakioilmaisuja. Oppilas ääntää joitakin harjoiteltuja ilmauksia ymmärrettävästi. Oppilas osaa kirjoittaa joitakin erillisiä sanoja ja sanontoja.
33 % Oppilas käyttää oppimiaan ilmauksia, sanastoa ja perustason lauserakenteita kertoessaan arkisista ja itselleen tärkeistä asioista, myös kirjoittaessaan lyhyitä viestejä. Oppilas ääntää harjoitellut ilmaisut hyvin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä