3-6 B1 Englanti (kokeilu)

Palaa arviointipohjiin

Arviointivaihtoehtojen esitystapa: Kyllä / Ei vielä

T1 Kielten keskinäissuhteiden hahmottaminen

auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisistä suhteista

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas muistaa englannin kielen säännönmukaisuuksia.
8 % Oppilas tunnistaa ohjatusti englannin kielen keskeisiä käsitteitä.
8 % Oppilas tunnistaa englanninkielen säännönmukaisuuksia. Oppilas tunnistaa eri kielten samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia.
8 % Oppilas muistaa englannin kielen keskeisiä kielitiedon käsitteitä.
8 % Oppilas osaa luokitella englanninkielen säännönmukaisuuksia.
8 % Oppilas tuntee englannin kielen keskeisiä kielitiedon käsitteitä. Oppilas osaa verrata sitä, miten sama asia ilmaistaan jossakin muussa kielessä.
8 % Oppilas osaa tehdä havaintojensa perusteella johtopäätöksiä englannin kielen säännönmukaisuuksista ja soveltaa johtopäätöksiään.
17 % Oppilas tekee johtopäätöksiä vertaillessaan englantia ja muita kieliä sekä soveltaa niitä. Oppilas käyttää kielitiedon käsitteitä oppimisessaan.
8 % Oppilas vertailee eroja ja yhtäläisyyksiä englannin kielen ja muiden kielten kielitiedon käsitteiden välillä.
8 % Oppilas osaa arvioida säännönmukaisuuksista tekemiensä johtopäätösten toimivuutta erilaisissa tilanteissa.

T2 Kielen aseman tunteminen

auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen levinneisyyttä

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tietää, että englanti on lingua franca.
17 % Oppilas kertoo missä englantia puhutaan.
17 % Oppilas pohtii ohjatusti englannin kielen asemaan liittyviä ilmiöitä, kuten kielen levinneisyyttä ja arvostusta.
17 % Oppilas osaa pohtia englannin kielen asemaan liittyviä ilmiöitä, kuten kielen levinneisyyttä ja arvostusta.
17 % Oppilas havaitsee, että englanti on erilaista eri puolilla maailmaa.
17 % Oppilas erottaa toisistaan keskeisiä alueellisia variantteja.

T3 Toiminta opiskelutilanteessa, oman osaamisen arviointi

ohjata oppilasta harjaannuttamaan viestinnällisiä taitojaan sallivassa opiskeluilmapiirissä sekä ottamaan vastuuta opiskelustaan ja arvioimaan osaamistaan

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas ohjatusti käyttää erilaisia opiskelutapoja.
6 % Oppilas osaa käyttää erilaisia opiskelutapoja.
6 % Oppilas asettaa ohjatusti omia kielen opiskelutavoitteita.
6 % Oppilas pyrkii yhteistyöhön ja myönteiseen vuorovaikutukseen.
17 % Oppilas arvioi ohjatusti opiskelutapojaan.
6 % Oppilas osaa arvioida opiskelutapojaan.
6 % Oppilas osaa asettaa omia kielenopiskelutavoitteitaan.
6 % Oppilas osaa toimia vuorovaikutustilanteessa toisia kannustaen.
8 % Oppilas asettaa ja arvioi itselleen sopivia kielenopiskelutavoitteita.
8 % Oppilas toimii oma-aloitteisesti vuorovaikutustilanteissa muut huomioiden.
17 % Oppilas kehittää opiskelutapojaan tekemiensä arviointien perusteella.

T4 Kielen käyttöalueiden ja -mahdollisuuksien tunnistaminen

rohkaista oppilasta näkemään opiskeltavan kielen taito tärkeänä osana elinikäistä oppimista ja oman kielivarannon karttumista ja rohkaista löytämään ja hyödyntämään kohdekielisiä aineistoja myös koulun ulkopuolella

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas osaa luetella tilanteita, joissa hän voi käyttää englantia.
17 % Oppilas osaa kertoa, mihin englannin kielen taitoa yleisesti tarvitaan koulun päätyttyä.
17 % Oppilas osaa pohtia ohjatusti, miten hän voi käyttää englannin taitoaan koulun päätyttyä.
17 % Oppilas huomaa, mihin hän voi käyttää englannin taitoaan myös koulun ulkopuolella ja osaa pohtia, miten hän voi käyttää kielitaitoaan koulun päätyttyä.
17 % Oppilas havaitsee, että englannin kielen taitoa pitää kehittää koulun päätyttyä.
17 % Oppilas ymmärtää kielen oppimisen omana elinikäisenä prosessinaan.

T5 Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

ohjata oppilasta harjoittelemaan erilaisia, erityisesti suullisia viestintätilanteita

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas harjoittelee ohjattuna yksinkertaisia viestintätilanteita (mm. tervehdykset, kiittäminen, esittäytyminen).
17 % Oppilas selviytyy ohjattuna yksinkertaisista viestintätilanteista.
17 % Oppilas selviytyy ohjattuna yleisimmin toistuvista, rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen viestintäkumppaniin.
17 % Oppilas selviytyy satunnaisesti yleisimmin toistuvista, rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen vielä enimmäkseen viestintäkumppaniin.
17 % Oppilas selviytyy yleisimmin toistuvista, rutiininomaisista viestintätilanteista.
17 % Oppilas käyttää omaa kehittyvää englannin taitoaan eri viestintätilanteissa.

T6 Viestintästrategioiden käyttö

rohkaista oppilasta käyttämään viestinsä perille saamiseksi monenlaisia, myös ei-kielellisiä keinoja ja pyytämään tarvittaessa toistoa ja hidastusta

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas ilmaisee nonverbaalisesti, onko ymmärtänyt viestin.
17 % Oppilas tarvitsee viestinnässään paljon apukeinoja ja tukea. Osaa reagoida yksittäisillä sanoilla ja pienillä eleillä.
17 % Oppilas tarvitsee viestinnässään usein apukeinoja ja tukea.
17 % Oppilas osallistuu viestintään, mutta tarvitsee vielä usein apukeinoja. Oppilas osaa reagoida suppein sanallisin ilmauksin, pienin elein (esim. nyökkäämällä), äännähdyksin, tai muunlaisella minimipalautteella. Joutuu pyytämään selvennystä tai toistoa hyvin usein.
17 % Oppilas osallistuu viestintään enimmäkseen sanallisin ilmauksin. Joutuu melko usein pyytämään selvennystä tai toistoa.
17 % Oppilas pystyy jossain määrin olemaan aloitteellinen viestinnän eri vaiheissa.

T7 Viestinnän kulttuurinen sopivuus

ohjata oppilasta harjoittelemaan erilaisia kohteliaisuuden ilmauksia

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas osaa tervehtiä muutamissa rutiininomaisissa sosiaalisissa tilanteissa.
17 % Oppilas käyttää yksittäisiä kohteliaisuusilmauksia tutuissa sosiaalisissa tilanteissa.
17 % Oppilas käyttää yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia harjoittelemissaan rutiininomaisissa tilanteissa.
17 % Oppilas osaa käyttää yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia monissa rutiininomaisissa sosiaalisissa tilanteissa.
17 % Oppilas käyttää monia kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa.
17 % Oppilas käyttää kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia luontevasti viestiessään.

T8 Tekstien tulkintataidot

rohkaista oppilasta ottamaan selvää tilanneyhteyden avulla helposti ennakoitavasta ja ikätasolleen sopivasta puheesta tai kirjoitetusta tekstistä

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas ennakoi tekstin sisältöä tilanneyhteyden ja kuvien avulla.
17 % Oppilas tunnistaa yksittäisiä puhuttuja tai kirjoitettuja sanoja.
17 % Oppilas tunnistaa lyhyestä tekstistä tai hitaasta puheesta yksittäisiä tuttuja sanoja ja ilmaisuja.
17 % Oppilas ymmärtää harjoiteltua, tuttua sanastoa ja ilmaisuja sisältävää muutaman sanan mittaista kirjoitettua tekstiä ja hidasta puhetta. Oppilas tunnistaa tekstistä yksittäisiä tietoja.
17 % Oppilas löytää pääajatukset tuttua sanastoa sisältävästä lyhyestä tekstistä ja hitaasta puheesta
17 % Oppilas ymmärtää suurimman osan tuttua sanastoa sisältävästä lyhyestä tekstistä ja hitaasta puheesta.

T9 Tekstien tuottamistaidot

tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa hyvin pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas muistaa harjoiteltuja sanoja ja ilmauksia.
17 % Oppilas harjoittelee englannille ominaisten äänteiden kuulemista ja tuottamista.
17 % Oppilas osaa kirjoittaa joitakin erillisiä sanoja ja sanontoja. Oppilas ääntää ohjatusti harjoiteltuja sanoja ja ilmauksia.
17 % Oppilas osaa ilmaista itseään puheessa hyvin suppeasti käyttäen harjoiteltuja sanoja ja opeteltuja vakioilmaisuja. Oppilas ääntää joitakin harjoiteltuja ilmauksia ymmärrettävästi ja osaa kirjoittaa joitakin erillisiä sanoja ja sanontoja.
17 % Oppilas harjoittelee viestinnässään opetellun keskeisen sanaston ja ilmauksien käyttöä itselleen tärkeistä asioista. Oppilas osaa kirjoittaa irrallisia lauseita.
17 % Oppilas käyttää opeteltuja ilmauksia, sanastoa ja perustason lauserakenteita kertoessaan arkisista ja itselleen tärkeistä asioista, myös kirjoittaessaan lyhyitä viestejä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä