2 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä perusopetukseen valmistavaa opetusta varten opetussuunnitelma [6]. Lähtökohdan opetussuunnitelman laatimiselle muodostavat perusopetuslaki ja -asetus, valtioneuvoston asetuksessa (422/2012) määritellyt yleiset ja perusopetukseen valmistavaa opetusta koskevat valtakunnalliset tavoitteet, nämä Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2015 sekä soveltuvin osin Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 [7].

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmassa tulee olla kuvattuna:

• toimintakulttuuri ja sen periaatteet
• opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt
• periaatteet oppilaan oman opinto-ohjelman laatimiseksi
• oppilashuollon ja siihen liittyvän yhteistyön järjestäminen
• ohjaustoiminta oppimisen tukena
• oppimisen ja koulunkäynnin tuki
• suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista
• yhteistyö esi- ja perusopetuksen kanssa
• kodin ja koulun yhteistyö
• yhteistyö muiden tahojen kanssa
• oppilaan arviointi ja todistukset.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain [8] mukaan koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että vuosittain laaditaan oppilaitoskohtaisesti tasa-arvosuunnitelma yhteistyössä henkilöstön ja oppilaiden tai opiskelijoiden kanssa. Vuosittaisen tarkastelun sijaan suunnitelma voidaan laatia enintään kahdeksi tai kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Tasa-arvosuunnitelma voidaan sisällyttää osaksi opetussuunnitelmaa tai muuta oppilaitoksen suunnitelmaa.

Yhdenvertaisuuslain [9] mukaan koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaitoksella on suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Yhdenvertaisuussuunnitelma voi sisältyä opetussuunnitelmaan.[6] Perusopetuslaki (628/1998)

[7] Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 (Opetushallituksen määräykset ja ohjeet 2014:96)

[8] Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986, muutettu 1329/2014) 5a §

[9] Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) 6§

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä