Luku 8 Oppilashuolto

Oppilashuolto

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön sijasta perusopetuksen opiskeluhuollosta nimitystä oppilashuolto, opiskelijasta käsitettä oppilas ja oppilaitoksesta nimitystä koulu. Koulutuksen järjestäjään viitataan käsitteellä opetuksen järjestäjä [108].

Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön muuttuessa oppilashuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa koulun perustoimintaa. Oppilashuolto liittyy läheisesti koulun kasvatus- ja opetustehtävään. Oppilashuoltotyössä otetaan huomioon lapsen edun ensisijaisuus [109].

Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää [110]. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon [111]. Monialainen yhteistyö on oppilashuollossa keskeistä. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen.

Perusopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa. Tässä luvussa määrätään oppilashuollon keskeisistä periaatteista, opetustoimeen kuuluvan oppilashuollon tavoitteista sekä paikallisen opetussuunnitelman ja koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laatimisesta. Opetuksen toteuttamiseen kuuluvasta oppimisen ja koulunkäynnin tuesta määrätään perusteiden luvussa 7 [112].Opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus oppilashuollosta


Oppilashuolto on osa esi- ja perusopetuksen toimintaa. Sitä toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona, joka on kaikkien koulussa työskentelevien tehtävä. Tämän lisäksi oppilailla on oikeus lakisääteiseen yksilökohtaiseen oppilashuoltoon, johon kuuluvat kouluterveydenhuollon palvelut, kuraattori- ja psykologipalvelut. Oppilashuoltoa ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen ja huoltajaan ja heidän osallisuutensa tukeminen. Oppilashuoltotyössä noudatetaan voimassa olevia salassapitosäädöksiä.

Oppilashuollon suunnitelmien kokonaisuus muodostuu kolmesta suunnitelmasta, jotka yhdessä ohjaavat oppilashuollon suunnittelua ja toteutusta. Näitä ovat lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, Kotkan perusopetuksen opetussuunnitelman kuvaus oppilashuollosta ja koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma.

Kotkan koulujen oppilashuoltosuunnitelmat ovat osa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma hyväksytään kunnanvaltuustossa. Hyvinvointisuunnitelman toteutumista arvioidaan vuosittain ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa
.

Kotkassa on laadittu koulukohtaista oppilashuoltosuunnitelmaa varten runko, joka sisältää kaikkia Kotkan kouluja koskevia kuvauksia. Koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä täydentää yhteistyössä koulun henkilöstön, oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa oppilashuoltosuunnitelman koulukohtaiseksi. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä arvioi koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman toteutumista lukuvuosittain ja tarkistaa suunnitelman vuoden kuluessa siitä, kun kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on tarkistettu. Koulukohtaista oppilashuoltosuunnitelmaa laadittaessa sovitaan menettelytavoista, joilla koulun henkilöstö, oppilaat ja huoltajat osallistuvat suunnitelman laatimiseen. Samalla sovitaan suunnitelman tiedottamisesta henkilöstölle, oppilaille, huoltajille ja yhteistyötahoille.


[108] Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013) 1 § 3. mom.
[109] YK:n Yleissopimus lapsen oikeuksista 1989
[110] Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki 9 § 4 mom.

[111] Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki 3 § 1 ja 2 mom.

[112] Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki 6 §

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä