7.4.1 Pedagoginen selvitys ja 7.4.2 Erityisen tuen päätös

Pedagoginen selvitys ja erityisen tuen päätös

7.4.1 Pedagoginen selvitys

Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on tehtävä oppilaasta pedagoginen selvitys [81]. Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on tärkeää sekä tuen tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta. Opetuksen järjestäjän päättämä toimielin, viranhaltija tai työntekijä hankkii

  • oppilaan opetuksesta vastaavilta opettajilta kirjallisen selvityksen oppilaan oppimisen etenemisestä
  • oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa moniammatillisena yhteistyönä tehdyn kirjallisen selvityksen oppilaan saamasta tehostetusta tai erityisestä tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta.

Näiden kahden selvityksen perusteella opetuksen järjestäjä tekee kirjallisen arvion oppilaan erityisen tuen tarpeesta. Selvitysten ja niiden pohjalta laaditun arvion muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan pedagogiseksi selvitykseksi [82].

Kirjallisessa pedagogisessa selvityksessä kuvataan

  • oppilaan oppimisen eteneminen
  • oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanne koulun, oppilaan sekä huoltajan näkökulmista
  • oppilaan saama tehostettu tai erityinen tuki ja arvio eri tukimuotojen vaikutuksista
  • oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet
  • arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, ohjauksellisilla, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta voidaan tukea
  • arvio erityisen tuen tarpeesta
  • arvio ja perustelut sille, tarvitseeko oppilas yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän.

Pedagogisen selvityksen laatimisessa hyödynnetään oppilaasta aiemmin laadittua pedagogista arviota ja oppilaan oppimissuunnitelmaa. Jos oppilas on jo saanut erityistä tukea, hyödynnetään aiemmin laadittua pedagogista selvitystä ja HOJKSia. Pedagogisen selvityksen lisäksi erityisen tuen päätöksen valmistelemiseksi tulee tarvittaessa hankkia muita lausuntoja, kuten psykologinen tai lääketieteellinen lausunto tai vastaava sosiaalinen selvitys. Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma tai muita suunnitelmia, myös niitä voidaan hyödyntää huoltajan luvalla.

7.4.2 Erityisen tuen päätös

Erityisen tuen antamiseksi opetuksen järjestäjän tulee tehdä kirjallinen päätös. Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on kuultava oppilasta ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa. Päätös erityisestä tuesta tehdään hallintolain mukaisesti [83]. Erityisen tuen päätöksessä tulee päättää oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä muut tarvittavat palvelut sekä tarvittaessa oppilaan opetuksen poikkeava järjestäminen [84]. Päätökseen on liitettävä valitusosoitus, sillä huoltajat voivat hakea siihen muutosta valittamalla [85]. Päätös on aina perusteltava [86]. Päätöksen perustelut sisältyvät pedagogiseen selvitykseen ja mahdollisiin lausuntoihin.

Yleensä erityisen tuen päätös tehdään, jos todetaan, ettei oppilaan saama tehostettu tuki ole riittänyt. Erityisen tuen päätös voidaan tehdä myös ennen esi- tai perusopetuksen alkamista tai esi- tai perusopetuksen aikana ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen tehostetun tuen antamista, jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että oppilaan opetusta ei vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön taikka muun vastaavan erityisen syyn vuoksi voida antaa muuten [87]. Jos erityisen tuen päätös tehdään perusopetuksen aikana ilman tehostetun tuen antamista, tulee sen perustua oppilaan tilanteen uudelleen arviointiin esimerkiksi onnettomuuden tai vakavan sairauden seurauksena.

Erityisen tuen tarpeellisuus tulee tarkistaa toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä [88]. Päätös tulee tarkistaa myös aina oppilaan tuen tarpeen muuttuessa sellaisissa asioissa, joista päätetään erityisen tuen päätöksessä. Tarkistamista varten oppilaasta tehdään uusi pedagoginen selvitys. Mikäli tarpeen todetaan jatkuvan, erityisestä tuesta tehdään uusi päätös. Mikäli katsotaan, että oppilas ei enää tarvitse erityistä tukea, tulee tuen lopettamisesta tehdä päätös. Tällöin oppilaalle ryhdytään antamaan tehostettua tukea.


Pedagoginen selvitys laaditaan moniammatillisesti yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Oppilas osallistuu ikätasonsa mukaisesti. Pedagoginen selvitys sisältää opettajan/opettajien kirjallisen selvityksen oppilaan oppimisen etenemisestä, selvityksen oppilaan saamasta tehostetusta tai erityisestä tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta sekä rehtorin kirjallisen arvioin oppilaan erityisen tuen tarpeesta. Mikäli kyseessä on jonkun oppiaineen yksilöllistetty oppimäärä, tulee sille olla perustelu. Selvitykseen kirjataan myös oppilaan ja huoltajan näkökulma.

Oppilasta ja huoltajaa kuullaan aina kun erityistä tukea ollaan aloittamassa, tarkistamassa tai lopettamassa. Kuuleminen tapahtuu pääsääntöisesti tapaamisessa, mutta mikäli tapaamista ei pystytä järjestämään, suoritetaan kuuleminen muilla keinoilla. Kuulemisesta laaditaan kirjallinen muistio, joka lähetetään pedagogisen selvityksen liitteenä kirjaamoon erityisen tuen päätöksen tekemistä varten.

Erityisopetuksen suunnittelija tekee erityisen tuen päätöksen kouluilla laaditun pedagogisen selvityksen ja huoltajan kuulemisen perusteella. Päätös lähetetään huoltajille kirjallisena ja koululle sähköisesti.

Erityisen tuen tarve tarkistetaan vähintään ennen kolmannelle vuosiluokalle siirtymistä sekä ennen yläkouluun siirtymistä. Tällöin laaditaan uusi pedagoginen selvitys, jonka perusteella tukea jatketaan, muutetaan tai se lopetetaan. Päätöksen tuen lopettamisesta, muuttamisesta tai jatkamisesta tekee erityisopetuksen suunnittelija. Erityisen tuen loppuessa oppilas siirtyy tehostettuun tukeen ja hänelle laaditaan oppimissuunnitelma.

Erityisopetuksen suunnittelija tekee erityisen tuen päätökset koskien perusopetuksen oppilaita ja pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita. Mikäli oppilas tarvitsee erityistä tukea esiopetuksessa eikä ole pidennetyn oppivelvollisuuden oppilas, päätöksen erityisen tuen aloittamisesta tekee varhaiskasvatuksen kehittämissuunnittelija. Erityisen tuen oppilaan siirtyessä esiopetuksesta perusopetukseen hänelle tehdään uusi erityisen tuen päätös, jossa määritetään opetusryhmä ja oppimäärän laajuus.

[80] Perusopetuslaki 17 § 1 mom. (642/2010)
[81] Perusopetuslaki 17 § 3 mom. (642/2010) ja hallintolaki (434/2003) 34-36§
[82] Perusopetuslaki 17 § 3 mom. (642/2010)
[83] Hallintolaki (434/2003)
[84] Perusopetuslaki 17 § 2 mom. (642/2010)
[85] Hallintolainkäyttölaki (586/1996) 14§ ja perusopetuslaki 42 § 2 mom. (642/2010)
[86] Hallintolaki 45 § 1 mom.
[87] Perusopetuslaki 17 § 4 mom. (642/2010)
[88] Perusopetuslaki 17 § 2 mom. (642/2010)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä