12.2 Valinnaiset aineet

Valinnaiset aineet

Valinnaisten aineiden tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista oppilaan valinnan mukaisesti. Valinnaisten aineiden yhteenlaskettu määrä on vähintään yhdeksän vuosiviikkotuntia vuosiluokilla 1-9. Valinnaisena aineena voidaan tarjota perusopetuksen yhteisten aineiden syventäviä ja soveltavia opintoja tai useasta aineesta muodostettuja oppiainekokonaisuuksia. Valinnaisten aineiden tulee edistää perusopetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista[170]. Syventävät valinnaiset aineet syventävät ja/tai laajentavat yhteisten oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä. Soveltavat valinnaiset aineet voivat sisältää aineksia useasta eri oppiaineesta tai laaja-alaisesta osaamisesta. Soveltavilla valinnaisilla aineilla voidaan edistää oppiaineiden yhteistyötä esimerkiksi taide- ja taitoaineiden opinnoissa, tieto- ja viestintäteknologiassa, kuluttaja- ja talouskasvatuksessa, globaalikasvatuksessa tai draamaopinnoissa.

Opetuksen järjestäjä päättää, mitä valinnaisia aineita tarjotaan. Opetuksen järjestäjän tulee ottaa valinnaisten aineiden tarjonnasta sekä arvioinnista päättäessään huomioon opiskelijaksi ottamisen perusteet toiselle asteelle [171].

Valtioneuvoston asetuksessa määritellyssä tuntijaossa on vuosiluokilla 1-9 varattu yhdeksän vuosiviikkotuntia opetusaikaa valinnaisille aineille. Mikäli opetuksen järjestäjän hyväksymässä tuntijaossa ylitetään perusopetusase­tuksen määrittelemä vähimmäisvuosiviikkotuntimäärä (222 vvt), voivat tunnit ylityk­sen osalta sisältää myös valinnaisia aineita. Valinnaisiin aineisiin osoitettuja vuosiviikkotunteja voidaan tarvittaessa käyttää painotetun opetuksen järjestämiseen.

Valinnaiset aineet


Yleisessä tuntijaossa valinnaisten aineiden tunnit käytetään siten, että:
oppilaat valitsevat koulun valinnaisnetarjottimen eri oppiaineista tai useasta oppianeesta muodostettusta oppiainekokonaisuudesta vuosiluokilla 4., 5. ja 6. yhden (1) vuosiviikkotunnin/vuosiluokka ja
vuosiluokilla 8. ja 9. kolme (3) vuosiviikkotuntia/vuosiluokka.

Musiikkipainotteisessa opetuksessa valinnaisten aineiden tunnit käytetään siten, että:
vuosiluokilla 4., 5., 6., 8. ja 9. musiikkia opiskellaan yksi (1) vuosiviikkotunti/vuosiluokka ja näiden lisäksi
vuosiluokilla 8. ja 9. oppilaat valitsevat koulun valinnaisainetarjottimen eri oppiaineista tai useasta oppiaineesta muodostetusta oppiainekokonaisuudesta kaksi (2) vuosiviikkotuntia/vuosiluokka.

Liikuntapainotteisessa opetuksessa valinnaisten aineiden tunnit käytetään siten, että:
liikuntaa opiskellaan vusoiluokalla 6. yksi (1) vuosiviikkotunti sekä vuosiluokilla 8. ja 9 . kolme (3) vuosiviikkotuntia/vuosiluokka ja näiden lisäksi vuosiluokalla 8. oppilaat valitsevat koulun valinnaisainetarjottimen eri oppiaineista tai useasta oppiaineesta muodostetusta oppiainekokonaisuudesta yhden (1) vuosiviikkotunnin.

Valinnaiset aineet, niiden laajuus, tavoitteet, sisällöt, oppimisympäristöt, työtavat, tuki sekä ohjaus kuvataan koulun lukuvuosisuunnitelmassa.


[170] Valtioneuvoston asetus (422/2012) 6 §
[171] Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisesta ammatillisessa peruskoulutuksessa (4/2013); Opetusministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista lukiokoulutuksessa (856/2006)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä