12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit

Valtioneuvoston asetuksessa vuosiluokille 1-6 ja vuosiluokille 7-9 osoitetaan kullekin taide- ja taitoaineelle (musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta, kotitalous) kaikille yhteisen opetuksen vähimmäistuntimäärä. Lisäksi näiden oppiaineiden opetukseen osoitetaan 1-6 vuosiluokille yhteensä kuusi vuosiviikkotuntia ja vuosiluokille 7−9 yhteensä viisi vuosiviikkotuntia, joista tuntijaossa käytetään nimeä taide- ja taitoaineiden valinnaiset. Valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden opetusta ja ne myös arvioidaan osana tätä opetusta. Valinnaisten tuntien käytöstä päätöksen tekee opetuksen järjestäjä.

Taide- ja taitoaineiden valinnaisiin osoitetut vuosiviikkotunnit voidaan paikallisessa opetussuunnitelmassa jakaa musiikin, kuvataiteen, käsityön, liikunnan ja kotitalouden kesken opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Vaihtoehtoisesti vuosiviikkotunnit tai osa niistä voidaan osoittaa oppilaiden valittaviksi taide- ja taitoaineiden opinnoiksi, jotka syventävät oppilaan osaamista. Valinnaisia tunteja voidaan käyttää painotetun opetuksen järjestämiseen, mikäli paikallisessa opetussuunnitelmassa painotetaan joitakin taide- ja taitoaineita tai niistä muodostettua oppiainekokonaisuutta.
Merikaupunki Kotka.pngTaide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit


Yleisessä tuntijaossa taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit käytetään siten, että kaikki oppilaat opiskelevat:
kuvataidetta vuosiluokilla 3., 4., 6., 8. ja 9. yhden (1) vuosiviikkotunnin/vuosiluokka,
käsityötä vuosiluokilla 4., 5., 6. ja 7. yhden (1) vuosiviikkotunnin/vuosiluokka ja
kotitaloutta 8. vuosiluokalla yhden (1) vuosiviikkotunnin.

Musiikkipainotteisessa opetuksessa taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit käytetään siten, että kaikki oppilaat opiskelevat:
musiikkia vuosiluokilla 3. ja 8. kaksi (2) vuosiiviikkotuntia/vuosiluokka sekä vuosiluokilla 4., 5., 6. ,7., ja 9. yhden vuosiviikkotunnin/vuosiluokka,
käsityötä 5. vuosiluokalla yhden (1) vuosiviikkotunnin ja
liikuntaa 8. vuosiluokalla yhden (1) vuosiviikkotunnin.

Liikuntapainotteisessa opetuksessa taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit käytettään siten, että kaikki oppilaat opskelevat:
liikuntaa vuosiluokilla 6., 7. ja 9. yhden (1) vuosiviikkotunnin/vuosiluokka sekä 8. vuosiluokalla kolme (3)vuosiviikkotuntia ja
käsityötä 6. vuosiluokalla yhden (yksi) vuosiviikkotunnin.

Musiikki- ja liikuntapainotteisessa opetuksessa musiikin ja liikunnan opintojen laajuus, tavoitteet, sisällöt sekä oppimisympäristöt ja työtavat kuvataan koulun lukuvuosisuunnitelmassa.