1.4 Paikallisen opetussuunnitelman laadinta ja keskeiset opetusta ohjaavat ratkaisut

Paikallisen opetussuunnitelman laadinta ja keskeiset opetusta ohjaavat ratkaisut

Paikallinen opetussuunnitelma, sitä tarkentavat lukuvuosisuunnitelmat sekä muut suunnitelmat laaditaan opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla edellä kuvattuja tavoitteita ja periaatteita noudattaen. Opetuksen järjestäjä voi päättää opetussuunnitelmaan sisältyvien ratkaisujen delegoinnista kouluille ja koulukohtaisen opetussuunnitelman laadinnasta.

Tässä alaluvussa määrätään ne paikallisesti päätettävät opetussuunnitelmaratkaisut sekä opetussuunnitelmassa kuvattavat asiat, joita ei käsitellä muissa luvuissa. Opetussuunnitelman perusteiden kussakin pääluvussa määrätään tarkemmin, mitä paikallisessa opetussuunnitelmassa tulee kyseisessä luvussa käsitellyn kokonaisuuden osalta päättää ja kuvata.

Opetussuunnitelman laadinta ja siihen liittyvät toimintatavat, ratkaisut ja kehittäminen

Kotkassa on laadittu kuntakohtainen, suomenkielinen opetussuunnitelma, jota täydennetään koulukohtaisilla lukuvuosisuunnitelmilla. Kotkan opetussuunnitelma noudattaa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 rakennetta. Opetuksen järjestäjän päättämät paikalliset ratkaisut ja toimintatavat on kirjattu kuhunkin lukuun ja ne on löydettävissä Merikaupunki Kotka - logon ja kursivoidun tekstin avulla. Kotkan perusopetuksen opetussuunnitelma julkaistaan sähköisenä Kotkan Peda.net-ympäristössä.

https://peda.net/kotka/perusopetus2/ops-2016/pop2.

Opetussuunnitelmaa on laadittu opetustoimen eri toimijoiden, ops-koordinaattorin, suunnittelijoista että rehtoreista koostuvan ohjausryhmän sekä opettajista muodostettujen laajojen aineryhmien yhteistyönä. Ops-prosessissa on kuultu ja huomioitu kotkalaisten huoltajien näkökulmat eri tavoin toteutettujen kyselyiden avulla. Osallistumisprosentti on ollut korkea. Oppilaita on otettu Ops-prosessiin mukaan koulujen arvoja mietittäessä, unelmien koulua pohdittaessa ja erilaisia, oppimista tukevia työtapoja mietittäessä.

Opetussuunnitelmatyössä on tehty yhteistyötä esiopetuksen ja perusopetusta seuraavan koulutusvaihetta edustavien oppilaitosten kanssa. Opetussuunnitelmaa on tehty yhteistyössä Kotkan lasten- ja nuorten kulttuurikeskus, kirjastotoimen, nuorisotoimen, Cursorin, , Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemian, Luontokoulu Hailin sekä alueellisen TVT-ryhmän kanssa.

Paikalliset erityispiirteet ja -tarpeet on otettu huomioon oppiainekohtaisissa sisällöissä sekä sisällytetään koulujen lukuvuosikohtaisiin suunnitelmiin mm. monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa.

Kotkan oppilashuoltosuunnitelma on osa lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa. Opetussuunnitelman toteutumista seurataan, arvioidaan ja kehitetään koulukohtaisten lukuvuosisuunnitelmien esittelyn yhteydessä. Seuraavat suunnitelmat ja ohjelmat täydentävät ja toteuttavat opetussuunnitelmaa:

 • Kuntakohtaisena:
  • yhdenvertaisuussuunnitelma
  • TVT -polku
  • kulttuuripolku
 • Koulujen lukuvuosisuunnitelmassa:
  • koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma
  • koulukohtainen tasa-arvosuunnitelma
  • koulukohtainen yhdenvertaisuussuunnitelma
  • pelastus- ja kriisisuunnitelma
  • lukuvuositiedote

Perusopetuksen siirtymävaiheisiin liittyvä yhteistyö sekä esiopetuksen ja muun varhaiskasvatuksen ja perusopetusta seuraavan koulutusvaiheen oppilaistosten kanssa kuvataan seuraavasti:
- Siirtymävaihe esiopetuksesta perusopetukseen kuvataan kappaleessa 13.1.
- Siirtymävaihe toiselta vuosiluokalta kolmannelle vuosiuokalle kuvataan kappaleessa 14.1
- Siirtymä viidenneltä vuosiluokalta kuudennelle vuosiluokalle yläkoulujen yhteyteen sekä kuudennelta vuosiluokalta seitsemännelle vuosiluokalle kuvataan luvussa 15.1.

Oppilashuoltoa käsittelevien osuuksien laadinnassa on tehty yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten kanssa muodostamalla laaja moniammatillinen työryhmä.

Kotkassa opetus järjestetään pääsääntöisesti vuosiluokittain etenevänä. Osa opetuksesta voidaan järjestää yhdysluokkaopetuksena ja tarvittaessa yksittäiselle oppilaalle omaan opinto-ohjelmaan perustuvana opetuksena. Opetus järjestetään pääsääntöisesti ainejakoisena.

Opetustunnit jaetaan vuosiluokittain yhteisten oppiaineiden, taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien sekä oppilaalle valinnaisten aineiden kesken valtioneuvoston asetuksen edellyttämällä tavalla paikallisen
tuntijaon [14] mukaisesti.

Yleinen tuntijako: yleinen.pdf
Musiikkipainotteisen opetuksen tuntijako: musiikkiluokat.pdf
Liikuntapainotteisen opetuksen tuntijako: liikuntaluokat.pdf

Kotkan perusopetuksen kieliohjelma

A1 englannin kieli kaikille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 3.-9.
B1 ruotsin kieli kaikille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 6.-9.
B2 kielet (saksan, ranskan ja venäjän kieli) koulujen valinnaisainetarjonnan mukaisesti vuosiluokilla 8. ja 9.

A1-, B1- ja B2- kielten opetusta antavat Kotkassa pääsääntöisesti aineenopettajat.

Valinnaisaineet

Yhden vuosiviikkotunnin valinnaisaine vuosiluokilla 4., 5. ja 6. tarkennetaan koulukohtaisissa lukuvuosisuunnitelmassa. Yhden, kahden tai kolmen vuosiviikkotunnin valinnaisaineet vuosiluokilla 8. ja 9. tarkennetaan koulukohtaisissa valinnaisainetarjonnoissa koulukohtaisissa lukuvuosisuunnitelmissa.

[14] Valtioneuvoston asetus (422/2012)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä