SISÄLLYS

LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA
1.1 Opetussuunnitelman perusteet ja paikallinen opetussuunnitelma
1.2 Paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaavat periaatteet
1.3 Paikallisen opetussuunnitelman arviointi ja kehittäminen
1.4 Paikallisen opetussuunnitelman laadinta ja keskeiset opetusta ohjaavat ratkaisut

LUKU 2 PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA
2.1 Opetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet
2.2 Perusopetuksen arvoperusta
2.3 Oppimiskäsitys

LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET
3.1 Perusopetuksen tehtävä
3.2 Opetuksen ja kasvatuksen valtakunnalliset tavoitteet
3.3 Tavoitteena laaja-alainen osaaminen
3.4 Paikallisesti päätettävät asiat

LUKU 4 YHTENÄISEN PERUOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI
4.1 Toimintakulttuurin merkitys ja kehittäminen
4.2 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet
4.3 Oppimisympäristöt ja työtavat
4.4 Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet

LUKU 5 OPPIMISTA JA HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ KOULUTYÖN JÄRJESTÄMINEN
5.1 Yhteinen vastuu koulupäivästä
5.2 Yhteistyö
5.3 Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö
5.4 Opetuksen järjestämistapoja
5.5 Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukeva muu toiminta

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI
6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri
6.2 Arvioinnin luonne ja yleiset periaatteet
6.3 Arvioinnin kohteet
6.4 Opintojen aikainen arviointi
6.4.1 Arviointi lukuvuoren aikana
6.4.2 Arviointi lukuvuoden päättyessä
6.4.3 Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana
6.4.4 Arviointi nivelkohdissa
6.5 Peruopetuksen päättöarviointi
6.5.1 Päättöarvosanan muodostuminen
6.5.2 Johonkin oppiaineeseen tai erityiseen tehtävään painottuva opetus ja päättöarviointi
6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät
6.7 Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistukset
6.8 Paikallisesti päätettävät asiat

LUKU 7 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI
7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet
7.1.1 Ohjaus tuen aikana
7.1.2 Kodin ja koulun yhteistyö tuen aikana
7.2 Yleinen tuki
7.3 Tehostettu tuki
7.3.1 Pedagoginen arvio
7.3.2 Oppimissuunnitelman tehostetun tuen aikana
7.4 Erityinen tuki
7.4.1 Pedagoginen selvitys
7.4.2 Erityisen tuen päätös
7.4.3 Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma
7.4.4 Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen ja opetuksesta vapauttaminen
7.4.5 Pidennetty oppivelvollisuus
7.4.6 Toiminta-alueittain järjestettävä opetus
7.5 Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot
7.5.1 Tukiopetus
7.5.2 Osa-aikainen erityisopetus
7.5.3 Opetukseen osallistumisen edellyttämät palvelut ja apuvälineet 7.6 Paikallisesti päätettävät asiat

LUKU 8 OPPILASHUOLTO
8.1 Monialainen oppihuollon yhteistyö
8.2 Yhteisöllinen oppilashuolto
8.3 Yksilökohtainen oppilashuolto
8.4 Oppilashuoltosuunnitelmat
8.5 Paikallisesti päätettävät asiat ja koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laadinta

LUKU 9 KIELEEN JA KULTTUURIIN LIITTYVIÄ ERITYISKYSYMYKSIÄ
9.1 Saamelaiset ja saamenkieliset
9.2 Romanit
9.3 Viittomakieliset
9.4 Muut monikieliset oppilaat
9.5 Paikallisesti päätettävät asiat

LUKU 10 KAKSIKIELINEN OPETUS
10.1 Kaksikielisen opetuksen tavoitteet ja opetuksen järjestämisen
10.1.1 Laaja-mittainen kaksikielinen opetus
10.1.2 Suppeampi kaksikielinen opetus

LUKU 11 ERITYISEEN MAAILMANKATSOMUKSEEN TAI KASVATUSOPILLISEEN JÄRJESTELMÄÄN PERUSTUVA PERUSOPETUS
11.1 Opetuksen järjestämisen periaatteet

LUKU 12 VALINNAISUUS PERUSOPETUKSESSA
12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit
12.2 Valinnaiset aineet
12.3 Vieraiden kielten vapaaehtoiset ja valinnaiset oppimäärät

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2
13.1 Siirtymä esiopetuksesta perusopetukseen sekä vuosiluokkien 1-2 tehtävä
13.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1-2
13.3. Paikallisesti päätettävät asiat
13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2
13.4.1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS
13.4.2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI
13.4.3 VIERAAT KIELET
13.4.4 MATEMATIIKKA
13.4.5 YMPÄRISTÖOPPI
13.4.6 USKONTO
13.4.7 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO
13.4.8 MUSIIKKI
13.4.9 KUVATAIDE
113.4.10 KÄSITYÖ
13.4.11 LIIKUNTA
13.4.12 OPPILAANOHJAUS

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6
14.1 Vuosiluokkien 2 ja 3 välinen siirtymävaihe ja vuosiluokkien 3-6 tehtävä
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6
14.3 Paikallisesti päätettävät asiat
14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6
14.4.1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS
14.4.2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI
14.4.3 VIERAAT KIELET
14.4.4 MATEMATIIKKA
14.4.5 YMPÄRISTÖOPPI
14.4.6 USKONTO
14.4.7 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO
14.4.8 HISTORIA
14.4.9 YHTEISKUNTAOPPI
14.4.10 MUSIIKKI
14.4.11 KUVATAIDE
14.4.12 KÄSITYÖ
14.4.13 LIIKUNTA
14.4.14 OPPILAANOHJAUS

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9
15.1 Vuosiluokkien 6 ja 7 välinen siirtymävaihe sekä vuosiluokkien 7-9 tehtävä
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9
15.3 Paikallisesti päätettävät asiat
15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9
15.4.1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS
15.4.2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI
15.4.3 VIERAAT KIELET
15.4.4 MATEMATIIKKA
15.4.5 BIOLOGIA
15.4.6 MAANTIETO
15.4.7 FYSIIKKA
15.4.8 KEMIA
15.4.9 TERVEYSTIETO
15.4.10 USKONTO
15.4.11 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO
15.4.12 HISTORIA
15.4.13 YHTEISKUNTAOPPI
15.4.14 MUSIIKKI
15.4.15 KUVATAIDE
15.4.16 KÄSITYÖ
15.4.17 LIIKUNTA
15.4.18 KOTITALOUS
15.4.19 OPPILAANOHJAUS

LIITE 1 PERUSOPETUSTA TÄYDENTÄVÄN SAAMEN KIELEN OPETUKSEN TAVOITTEET, SISÄLLÖT JA OPPILAAN OPPIMISEN ARVIOINTI

LIITE 2 PERUSOPETUSTA TÄYDENTÄVÄN ROMANIKIELEN OPETUKSEN TAVOITTEET, SISÄLLÖT JA OPPILAAN OPPIMISEN ARVIOINTI

LIITE 3 PERUSOPETUSTA TÄYDENTÄVÄN OPPILAAN OMAN ÄIDINKIELEN OPETUKSEN TAVOITTEET, SISÄLLÖT JA OPPILAAN OPPIMISEN ARVIOINTI

≡ Navigointi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä