Tavoitteet

Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteet

Valtakunnallisesta tavoitteesta (T1, T2,...) on johdettu tavoite jokaiselle vuosiluokalle. Kunkin vuosiluokan tavoite tukee valtakunnallisen tavoitteen saavuttamista. Lukuvuositodistuksen arvosana kuvaa oppilaan edistymistä suhteessa kunkin vuosiluokan tavoitteeseen. 

Tavoite: T1 ohjata oppilasta syventämään kiinnostustaan ympäröivään yhteiskuntaan ja yhteiskuntaoppiin tiedonalana.

Hyvän osaamisen kuvaus oppiaineen opetuksen päättyessä:

Ei käytetä arvosanan muodostumisen periaatteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

7lk

8lk

9lk

   

T1 oppilas syventää kiinnostustaan ympäröivään yhteiskuntaan ja yhteiskuntaoppiin tiedonalana.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L4, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

 


Tavoite: T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan eettistä arviointikykyään liittyen erilaisiin inhimillisiin, yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin.

Hyvän osaamisen kuvaus oppiaineen opetuksen päättyessä:

Ei käytetä arvosanan muodostumisen periaatteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

7lk

8lk

9lk

   

T2 oppilas harjaannuttaa eettistä arviointikykyään liittyen erilaisiin inhimillisiin, yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L4, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

 

 

Tavoite: T3 ohjata oppilasta ymmärtämään oikeusvaltion periaatteita, ihmisoikeuksien yleismaailmallista merkitystä sekä syventämään tietojaan suomalaisen oikeusjärjestelmän toiminnasta.

Hyvän osaamisen kuvaus oppiaineen opetuksen päättyessä:

Oppilas osaa kuvailla ja selittää ihmisoikeusperiaatteita, oikeusvaltion keskeisiä periaatteita sekä suomalaisen oikeusjärjestelmän rakennetta ja toimintaa

7lk

8lk

9lk

   

T3 oppilas hahmottaa oikeusvaltion periaatteita, ihmisoikeuksien yleismaailmallista merkitystä sekä syventää tietojaan suomalaisen oikeusjärjestelmän toiminnasta.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L4, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Oikeusvaltion periaatteiden ja toiminnan hahmottaminen

 

 

Tavoite: T4 ohjata oppilasta syventämään ja pitämään ajan tasalla yhteiskuntaa, talouden toimintaa ja yksityistä taloudenpitoa koskevia tietojaan ja taitojaan sekä arvioimaan kriittisesti median roolia ja merkitystä.

Hyvän osaamisen kuvaus oppiaineen opetuksen päättyessä:

Oppilas osaa kuvailla yhteiskunnan, talouden ja median toimintaa sekä tarkastella niihin liittyvää julkista keskustelua.

7lk

8lk

9lk

   

T4 oppilas syventää ja pitää ajan tasalla yhteiskuntaa, talouden toimintaa ja yksityistä taloudenpitoa koskevia tietojaan ja taitojaan sekä arvioi kriittisesti median roolia ja merkitystä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L3, L4, L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Yhteiskuntaa, mediaa, taloutta ja taloudenpitoa koskevat tiedot ja taidot

 

 

Tavoite: T5 rohkaista oppilasta kehittymään yritteliääksi ja vastuulliseksi taloudelliseksi toimijaksi, joka hahmottaa yrittäjyyttä ja työelämää, tuntee niiden tarjoamia mahdollisuuksia ja osaa suunnitella omaa tulevaisuuttaan.

Hyvän osaamisen kuvaus oppiaineen opetuksen päättyessä:

Oppilas osaa kuvailla työelämän ja yrittäjyyden yhteiskunnallista merkitystä ja arvioida niiden tarjoamia mahdollisuuksia myös oman tulevaisuutensa kannalta.

7lk

8lk

9lk

   

T5 oppilas oppii yritteliääksi ja vastuulliseksi taloudelliseksi toimijaksi, hahmottaa yrittäjyyttä ja työelämää sekä niiden tarjoamia mahdollisuuksia ja suunnittelee omaa tulevaisuuttaan.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1, S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L4, L6, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Yrittäjyys- ja työelämätaidot

 

 

Tavoite: T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan yhteiskunnallista toimintaa sekä eri yhteisöjä ja vähemmistöryhmiä monipuolisesti ja avarakatseisesti.

Hyvän osaamisen kuvaus oppiaineen opetuksen päättyessä:

Oppilas pystyy tarkastelemaan ja keskustelemaan erilaisista yhteisöistä ja vähemmistöistä rakentavasti ja jäsentyneesti.

7lk

8lk

9lk

   

T6 oppilas tarkastelee yhteiskunnallista toimintaa sekä eri yhteisöjä ja vähemmistöryhmiä monipuolisesti ja avarakatseisesti.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1, S2, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Eri yhteisöjen ja vähemmistöjen tarkastelu

 

Tavoite: T7 ohjata oppilasta ymmärtämään yhteiskunnallisen päätöksenteon periaatteita ja demokraattisia toimintatapoja paikallisella, kansallisella ja Euroopan unionin tasolla sekä globaalisti ja toimimaan aktiivisena, omaa lähiyhteisöä kehittävänä kansalaisena.

Hyvän osaamisen kuvaus oppiaineen opetuksen päättyessä:

Oppilas osaa antaa esimerkkejä poliittisesta päätöksenteosta, vallankäytöstä, yhteiskunnan rakenteista ja toiminnasta sekä paikallisella, kansallisella ja Euroopan unionin tasolla että globaalisti sekä toimia omaa lähiyhteisöä kehittäen demokraattisten pelisääntöjen ja toimintaperiaatteiden mukaisesti.

 

7lk

8lk

9lk

   

T7 oppilas ymmärtää yhteiskunnallisen päätöksenteon periaatteita ja demokraattisia toimintatapoja paikallisella, kansallisella ja Euroopan unionin tasolla sekä globaalisti. Oppilas toimii aktiivisena, omaa lähiyhteisöä kehittävänä kansalaisena.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1, S2, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L4, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Yhteiskunnallisen päätöksenteon periaatteiden hahmottaminen sekä demokraattisten pelisääntöjen ja toimintatapojen tunteminen

 

Tavoite: T8 ohjata oppilasta talouden perusteiden ymmärtämiseen, oman talouden hallintaan ja vastuulliseen kuluttamiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Hyvän osaamisen kuvaus oppiaineen opetuksen päättyessä:

Oppilas osaa perustella säästämisen, sijoittamisen ja kuluttamisen merkityksen sekä omassa elämässään että kansantaloudessa.

7lk

8lk

9lk

   

T8 oppilas ymmärtää talouden perusteita, oman talouden hallintaa ja vastuullista kuluttamista.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1, S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L4, L6, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Talouden perusteiden hahmottaminen

 

Tavoite: T9 ohjata oppilasta laajentamaan näkemyksiään, osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan ja keskusteluun sekä käyttämään mediataitojaan ja tietojaan yhteiskunnasta omien käsitystensä muodostamisessa ja kansalaisena toimimisessa.

Hyvän osaamisen kuvaus oppiaineen opetuksen päättyessä:

Oppilas osaa ilmaista perustellun mielipiteensä tarkoituksenmukaisin keinoin, käyttää erilaisia vaikuttamistaitoja ja toimia rakentavasti osallistuvana kansalaisena lähiyhteisössä.

7lk

8lk

9lk

   

T9 oppilas laajentaa näkemyksiään, oppii, miten osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja keskusteluun sekä käyttää mediataitojaan ja tietojaan yhteiskunnasta omien käsitystensä muodostamisessa ja kansalaisena toimimisessa.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Yhteiskunnallinen ajattelu, osallistumis- ja
vaikuttamistaidot

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä