Oppimisympäristöt ja työtavat

Yhteiskuntaopin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi käyttämällä monipuolisia toiminnallisia työtapoja. Jatkuva ajankohtaisten asioiden ja tapahtumien seuraaminen, analysoiminen ja niistä keskusteleminen on keskeistä. Vuorovaikutus yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa on niin ikään tärkeää. Opetuksessa voidaan käyttää myös oppiainerajat ylittäviä lähestymistapoja esimerkiksi erilaisten projektien yhteydessä. Yhteistoiminnallisten työtapojen lisäksi tutkiva oppiminen korostuu. Median tarkastelulla ja tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisellä on keskeinen osa opiskelussa.

Merikaupunki Kotka.png
Mahdollisuuksien mukaan

- oppilaat vierailevat virastoissa, yrityksissä. käräjäoikeudessa jne. Monissa kohteissa voi vierailla virtuaalisesti,

- hyödynnetään kirjaston palveluja,
- kutsutaan vierailijoita ja käydään vierailuilla
- oppilaat tekevät tutkielmia, ryhmätöitä, haastatteluja ja esitelmiä yhteiskuntaoppiin liittyvistä aiheista,
- tutustutaan oman koulun oppilaskuntatoimintaan, Kotkan nuorisovaltuustoon (NuVa) ja pidetään varjovaaleja,

- opetuksessa käytetään sähköisiä oppimisympristöjä ja
- tehdään yhteistyötä yli oppiainerajojen lyhemmissä tai pidemmissä projekteissa.