Tavoitteet

Opetuksen tavoitteet

Valtakunnallisesta tavoitteesta (T1, T2,...) on johdettu tavoite jokaiselle vuosiluokalle. Kunkin vuosiluokan tavoite tukee valtakunnallisen tavoitteen saavuttamista. Lukuvuositodistuksen arvosana kuvaa oppilaan edistymistä suhteessa kunkin vuosiluokan tavoitteeseen. 

Tavoite:

T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja ja antaa oppilaalle valmiuksia kehittää kulttuurienvälistä toimintakykyä.

 

 

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa kuvata pääpiirteittäin, missä englantia puhutaan ja mainita englannin levinneisyyden syitä sekä pohtia englannin kielen asemaan, variantteihin ja arvostukseen liittyviä ilmiöitä. Oppilas osaa pohtia kielen ja kulttuurin suhdetta englannin osalta. Oppilas havaitsee, että arvot vaihtelevat riippuen yksilöllisestä kokemuksesta ja kulttuurisesta näkökulmasta.

 

7lk

Oppilas tutustuu englantiin maailmankielenä.

8lk

Oppilas syventää tietoaan eri varianteista ja harjoittelee niiden tunnistamista.

9lk

Oppilas pohtii englannin kielen asemaan, variantteihin ja arvostukseen liittyviä ilmiöitä. Oppilas pohtii kielen ja kulttuurin suhdetta englannin osalta. 

 

     

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

 

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

 

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kielten statuksiin liittyvien kysymysten huomaaminen ja kulttuurienvälinen toimintakyky

 

Tavoite:

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia englanninkielisiä sisältöjä ja toimintaympäristöjä, jotka laajentavat käsitystä globalisoituvasta maailmasta ja siinä toimimisen mahdollisuuksista.

 

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa tehdä havaintoja mahdollisuuksista toimia ja oppia englanninkielisissä toimintaympäristöissä.

7lk

Oppilas tutustuu erilaisiin, aitoihin englanninkielisiin sisältöihin ja toimintaympäristöihin.

8lk

Oppilas etsii ja havainnoi erilaisia englanninkielisiä toimintaympäristöjä ja harjoittelee niissä toimimista.

9lk

Oppilas tutkii kiinnostavia englanninkielisiä sisältöjä ja toimintaympäristöjä ja toimii niissä.

     

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

 

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

 

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Maailmankansalaisen taitojen kehittäminen englannin kieltä hyödyntämällä

 

Tavoite:

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia englannin kielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena.

 

 

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa tehdä havaintojensa perusteella johtopäätöksiä englannin kielen säännönmukaisuuksista ja soveltaa johtopäätöksiään sekä verrata sitä, miten sama asia ilmaistaan jossakin muussa kielessä. Oppilas tuntee englannin kielen keskeisiä kielitiedon käsitteitä.

 

7lk

Oppilas harjoittelee vertailemaan kielten yhtäläisyyksiä ja eroja. Oppilas tuntee kielitiedon peruskäsitteitä.

8lk

Oppilas harjoittelee ymmärtämään säännönmukaisuuksia englannin kielessä ja tekemään johtopäätöksiä niiden ja muiden kielten perusteella. Oppilas tuntee englannin kielen keskeisiä kielitiedon käsitteitä.

9lk

Oppilas pyrkii käyttämään ja soveltamaan hankkimaansa tietoa muista kielistä idiomaattisen englannin kielen tuottamisessa. Oppilas käyttää englannin kielen keskeisiä kielitiedon käsitteitä oppimisen tukena.

     

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

 

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

 

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kielellinen päättely

 

Tavoite:

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia englantia ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen.

 

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa asettaa omia kielenopiskelutavoitteitaan ja arvioida opiskelutapojaan. Oppilas osaa toimia vuorovaikutustilanteessa toisia kannustaen

 

7lk

Oppilas tuntee erilaisia tapoja oppia ja harjoittelee niitä monipuolisesti. Oppilas harjoittelee arvioimaan omaa ja muiden työskentelyä.

8lk

Oppilas tuntee omat vahvuutensa oppijana ja käyttää niitä hyödyksi suunnitellessaan opiskeluaan. Oppilas ymmärtää rakentavan ja kannustavan palautteen merkityksen.

9lk

Oppilas asettaa tavoitteita ja arvioi omaa opiskeluaan. Oppilas osaa antaa rakentavaa ja kannustavaa palautetta muiden työskentelystä.

     

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2 Kielenopiskelutaidot

 

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

 

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tavoitteiden asettaminen, oppimisen reflektointi ja yhteistyö

 

Tavoite:

T5 kehittää oppilaan itsenäisyyttä soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksia.

 

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas huomaa, mihin hän voi käyttää englannin taitoaan myös koulun ulkopuolella ja osaa pohtia, miten hän voi käyttää taitoaan koulun päätyttyä

 

7lk

Oppilas harjoittelee käyttämään kielitaitoaan erilaisissa tilanteissa.

8lk

Oppilas harjoittelee soveltamaan itsenäisesti kielitaitoaan erilaisissa tilanteissa myös luokkahuoneen ulkopuolella.

9lk

Oppilas harjoittelee kehittämään kielitaitoaan itsenäisesti myös luokkahuoneen ulkopuolella.

     

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2 Kielenopiskelutaidot

 

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Elinikäisen kielenopiskelun valmiuksien kehittyminen

 

Tavoite:

T6 rohkaista oppilasta osallistumaan keskusteluihin monenlaisista oppilaiden ikätasolle ja elämänkokemukseen sopivista aiheista, joissa käsitellään myös mielipiteitä.

 

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Taitotaso B1.1: Oppilas pystyy viestimään, osallistumaan keskusteluihin ja ilmaisemaan mielipiteitään melko vaivattomasti jokapäiväisissä viestintätilanteissa.

 

7lk

Oppilas harjoittelee ilmaisemaan oman mielipiteensä jokapäiväisissä viestintätilanteissa.

8lk

Oppilas harjoittelee ilmaisemaan oman mielipiteensä ja perustelemaan sen.

9lk

Oppilas harjoittelee olemaan aktiivinen ja perusteleva osallistuja jokapäiväisissä viestintätilanteissa.

     

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

 

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L4 Monilukutaito

 

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissaTavoite:

T7 tukea oppilaan aloitteellisuutta viestinnässä, kompensaatiokeinojen käytössä ja merkitysneuvottelun käymisessä.

 

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Taitotaso B1.1: Oppilas pystyy jossain määrin olemaan aloitteellinen viestinnän eri vaiheissa ja osaa varmistaa, onko viestintäkumppani ymmärtänyt viestin sekä kiertää tai korvata tuntemattoman sanan tai muotoilla viestinsä uudelleen. Oppilas pystyy neuvottelemaan tuntemattomien ilmauksien merkityksistä.

 

7lk

Oppilas tutustuu erilaisiin ilmauksiin, joilla kiertää tuntemattomat käsitteet.

8lk

Oppilas harjoittelee viestintätilanteiden sujuvaa eteenpäin viemistä ja erilaisia tapoja ilmaista sama asia.

9lk

Oppilas harjoittelee korvaamaan ja kiertämään tuntemattomia ilmauksia ja neuvottelemaan niiden merkityksestä. 

     

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

 

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L4 Monilukutaito

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

 

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Viestintästrategioiden käyttö

 

Tavoite:

T8 auttaa oppilasta tunnistamaan viestinnän kulttuurisia piirteitä ja tukea oppilaiden rakentavaa kulttuurienvälistä viestintää.

 

 

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Taitotaso B1.1: Oppilas osoittaa tuntevansa tärkeimmät kohteliaisuussäännöt. Oppilas pystyy ottamaan vuorovaikutuksessaan huomioon joitakin tärkeimpiä kulttuurisiin käytänteisiin liittyviä näkökohtia.

 

7lk

Oppilas havannoi ja harjoittelee erilaisia kohteliaisuuskäytänteitä.

8lk

Oppilas syventää tietoaan niistä kohteliaisuuskäytänteistä, jotka ovat tyypillisiä eri tilanteissa ja kulttuureissa.

9lk

Oppilas osoittaa tuntevansa tärkeimpiä kohteliaisuussääntöjä. Oppilas pyrkii ottamaan vuorovaikutuksessaan huomioon joitakin tärkeimpiä kulttuurisiin käytänteisiin liittyviä näkökohtia.

     

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

 

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

 

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

 

Tavoite:

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia kuulla ja lukea monenlaisia itselleen merkityksellisiä yleiskielisiä ja yleistajuisia tekstejä erilaisista lähteistä sekä tulkita niitä käyttäen erilaisia strategioita.

 

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Taitotaso B1.1: Oppilas ymmärtää pääasiat ja joitakin yksityiskohtia selkeästä ja lähes normaalitempoisesta yleiskielisestä puheesta tai yleistajuisesta kirjoitetusta tekstistä ja ymmärtää yhteiseen kokemukseen tai yleistietoon perustuvaa puhetta tai kirjoitettua tekstiä. Oppilas löytää pääajatukset, avainsanat ja tärkeitä yksityiskohtia myös valmistautumatta.

 

7lk

Oppilas harjoittelee erilaisia, itselleen läheisiä asioita ja aihepiirejä käsittelevien tekstien kuuntelemista ja lukemista ja niiden tulkitsemista erilaisten strategioiden avulla. 

8lk

Oppilas harjoittelee itselleen merkityksellisiä ja oman kokemusmaailman ulkopuolisia aiheita käsittelevien erilaisten tekstien kuuntelemista ja lukemista ja niiden tulkitsemista erilaisten strategioiden avulla. 

9lk

Oppilas harjoittelee eri lähteistä peräisin olevien monenlaisten itselleen merkityksellisten yleiskielisten ja yleistajuisten tekstien kuuntelemista ja lukemista ja niiden tulkitsemista erilaisten strategioiden avulla. 

     

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

 

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L4 Monilukutaito

 

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tekstien tulkintataidot

 

Tavoite:

T10 ohjata oppilasta tuottamaan sekä puhuttua että kirjoitettua tekstiä erilaisiin tarkoituksiin yleisistä ja itselleen merkityksellisistä aiheista kiinnittäen huomiota rakenteiden monipuolisuuteen ja ohjaten hyvään ääntämiseen.

 

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

 

Taitotaso B1.1: Oppilas osaa kertoa ydinkohdat ja myös hiukan yksityiskohtia erilaisista jokapäiväiseen elämään liittyvistä itseään kiinnostavista todellisista tai kuvitteellisista aiheista käyttäen melko laajaa sanastoa ja rakennevalikoimaa sekä joitakin yleisiä fraaseja ja idiomeja. Oppilas osaa soveltaa useita ääntämisen perussääntöjä muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.

7lk

Oppilas harjoittelee tuottamaan sekä puhuttua että kirjoitettua tekstiä itselleen merkityksellisistä aiheista. Oppilas harjoittelee käyttämään teksteissään kielelle ominaisia rakenteita. Oppilas harjoittelee kielen keskeisiä äänteitä.

8lk

Oppilas harjoittelee tuottamaan sekä puhuttua että kirjoitettua tekstiä itselleen merkityksellisistä sekä oman kokemuspiirin ulkopuolisista aiheista. Oppilas harjoittelee käyttämään teksteissään vaihtelevia rakenteita. Oppilas harjoittelee hyvää ääntämistä. 

9lk

Oppilas harjoittelee tuottamaan sekä puhuttua että kirjoitettua tekstiä erilaisiin tarkoituksiin yleisistä ja itselleen merkityksellisistä aiheista. Oppilas harjoittelee käyttämään teksteissään monipuolisia rakenteita ja idiomaattisia ilmaisuja. Oppilas harjoittelee ääntämistä ja intonaatiota spontaaneissa kielenkäyttötilanteissa.

     

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

 

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

 

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tekstien tuottamistaidot