Sisällöt

Sisällöt vuosiluokilla 7.-9.

Kotkan omat sisältöalueiden painotukset on kirjoitettu kursiivilla.

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: 
Rakennetaan ymmärrystä maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä oikeuksista. Tutkitaan englannin kielen kehittymistä globaaliksi lingua francaksi. Otetaan selkoa joidenkin sellaisten maiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa englanti on keskeisin yhteiskunnassa käytetty kieli. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita englannin kielen opiskelussa sekä kielten välisessä vertailussa. Hankitaan tietoa joistakin englannin kielen varianteista.

7. Luokka
- Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla.

8. Luokka
- Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla.

9. Luokka
- Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla.

S2 Kielenopiskelutaidot: Vahvistetaan edelleen kieltenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä, tiedon hakemista ja tiedon luotettavuuden arviointia.

7. Luokka
- Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuunottoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla.

8. Luokka

- Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuunottoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla.

9. Luokka
- Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuunottoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla.


S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä, ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon sekä oppilaiden osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti. Otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

7. Luokka
- vahvistaa alakoulussa oppimaansa kertaamalla preesensin ja yksikön kolmannen persoonan s-päätteen, imperfektin, kysymysten muodostamisen ja adjektiivien vertailun. 
- oppii muodostamaan ja käyttämään perfektiä sekä pluskvamperfektiä.
- oppii verbien kestomuotojen tunnistamista ja muodostamista. 
- harjoittelee myös persoonapronominien eri muotoja.
- laajentaa sanavarastoaan hänelle tärkeistä aihealueista, kuten itsestä ja lähipiiristä kertominen. 
- tutustuu joihinkin englanninkielisiin maihin esimerkiksi perehtymällä niiden maantietoon, kulttuuriin ja sanastoon.

8. Luokka
- Oppilas laajentaa osaamistaan perusaikamuotojen lisäksi oppimalla tulevan ajan ilmaisemista, futuurin ja ehtolauseen käyttöä sekä konditionaalin ja ehtolauseen käyttöä.
- Oppilas harjoittelee lauseen sanajärjestystä ja laajentaa pronominien hallintaa. 
- Oppilas syventää sanavarastoaan ja kykyään kertoa itsestä muun muassa ilmaisemalla mielipiteitä. 
- Oppilas laajentaa lähipiirissä tarvittavia asiointitaitoja, harjoittelee keskustelutilanteita ja neuvottelutaitoja.
- Oppilas tutustuu joihinkin englanninkielisiin maihin esimerkiksi perehtymällä niiden maantietoon, kulttuuriin ja sanastoon.

9. Luokka

- Pyritään hyödyntämään paikallista yrittäjyyttä ja erilaisten sidosryhmien välistä vuorovaikutusta, mahdollisesti yhteistyössä opinto-ohjaajan kanssa.
- Oppilas kertaa yläkoulussa oppimaansa vahvistamalla verbien aikamuotojen ja konditionaalin käyttöä. 
- Oppilas oppii tunnistamaan ja muodostamaan passiivin. 
- Hän oppii myös relatiivipronominien käyttöä ja relatiivilauseiden muodostamista. 
- Oppilas harjoittelee epäsuoran esityksen ja epäsuoran kysymyksen muodostamista sekä käyttöä. Hän myös perehtyy verbin perusmuodon ja ING-muodon käyttöön. 
- Oppilas laajentaa sanavarastoaan hänelle ajankohtaisista aiheista kuten mediasta, ympäröivästä maailmasta, opiskelusta ja työelämästä. 
- Oppilas kehittää keskustelu- ja kirjoitustaitojaan. 
- Oppilas tutustuu joihinkin englanninkielisiin maihin esimerkiksi perehtymällä niiden maantietoon, kulttuuriin ja sanastoon.