Tavoitteet

Opetuksen tavoitteet

Valtakunnallisesta tavoitteesta (T1, T2,...) on johdettu tavoite jokaiselle vuosiluokalle. Kunkin vuosiluokan tavoite tukee valtakunnallisen tavoitteen saavuttamista. Lukuvuositodistuksen arvosana kuvaa oppilaan edistymistä suhteessa kunkin vuosiluokan tavoitteeseen. 

Tavoite:

T1 auttaa oppilasta hahmottamaan uuden opiskeltavan kielen suhde aiemmin opiskelemiinsa kieliin, tutustumaan kyseisen kielen kielialueeseen ja elämänmuodon joihinkin keskeisiin piirteisiin sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn, uteliaisuuden ja monikielisyyden kehittymistä

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas tuntee opiskeltavan kielen asemaa maailman kielten joukossa ja keskeisimpiä kielen erityispiirteitä.

Oppilas osaa luonnehtia joitakin opiskeltavan kielen kielialueen kulttuurisia ja muita ilmiöitä.

8lk

9lk

T1
Oppilas tutustuu opiskelemansa kielen kielialueen ja vertaa uutta kieltä jo osaamiinsa kieliin. Oppilas innostuu uuden kielen opiskelusta.

T1 
Oppilas tunnistaa opiskelemansa kielen keskeisimpiä erityispiirteitä ja vertaa kieltä aiemmin oppimiinsa kieliin. Oppilas kuvailee kielialueen kulttuurisia ilmiöitä.


Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L4 Monilukutaito

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Opiskeltavan kielen aseman, keskeisten erityispiirteiden ja kielialueen hahmottaminen. Oppilaan motivaatiota ja innostusta arvioidaan itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin keinoin.

 

Tavoite:

T2 rohkaista oppilasta näkemään opiskeltavan kielen taito osana elinikäistä oppimista ja oman kielivarannon karttumista, ohjata oppilasta löytämään itselleen ja ikäkaudelleen parhaiten sopivia tapoja oppia kieliä ja kannustaa häntä käyttämään vähäistäkin taitoaan myös oppituntien ulkopuolella

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa arvioida omia kielenopiskelu­tavoitteitaan ja opiskelu­tapojaan. Oppilas huomaa, mihin hän voi käyttää kielitaitoaan myös koulun ulkopuolella ja osaa pohtia, miten hän voi käyttää taitoaan koulun päätyttyä.

8lk

9lk

T2
Oppilas käyttää monipuolisesti kielenopiskelutaitoja.
Oppilas harjoittelee käyttämään kielitaitoaan myös oppituntien ulkopuolella.

T2 
Oppilas asettaa tavoitteita, soveltaa ja arvioi omia kielenopiskelutaitojaan.
Oppilas pohtii, miten käyttää kielitaitoaan koulun ulkopuolella ja tulevaisuudessa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2 Kielenopiskelutaidot

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tavoitteiden asettaminen, oppimisen reflektointi ja yhteistyö

 

Tavoite:

T3 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista vuorovaikutusta

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas selviytyy monista rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen joskus viestintäkumppaniin.

8lk

9lk

T3 
Oppilas harjoittelee sekä suullisia että kirjallisia vuorovaikutustilanteita.

T3 
Oppilas käyttää suullista ja kirjallista viestintää tavallisimmissa arkipäivän vuorovaikutustilanteissa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L4 Monilukutaito

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

 

Tavoite:

T4 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osallistuu viestintään, mutta tarvitsee vielä usein apukeinoja. Oppilas osaa reagoida suppein sanallisin ilmauksin, pienin elein (esim. nyökkäämällä), äännähdyksin, tai muunlaisella minimipalautteella. Oppilas joutuu pyytämään selvennystä tai toistoa hyvin usein.

8lk

9lk

T4 
Oppilas harjoittelee erilaisia kielellisiä viestintästrategioita.

 

T4 
Oppilas käyttää opiskelemansa kielen kulttuuriin sopivia yleisimpiä reagointitapoja esim. teitittely.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L4 Monilukutaito

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Viestintästrategioiden käyttö

 

Tavoite:

T5 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa käyttää yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia monissa rutiininomaisissa sosiaalisissa tilanteissa.

8lk

9lk

T5 
Oppilas harjoittelee kohteliaaseen kielenkäyttöön liittyviä ilmauksia.

T5 
Oppilas käyttää yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia rutiininomaisissa sosiaalisissa tilanteissa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L4 Monilukutaito

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

 

Tavoite:

T6 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas ymmärtää yksinkertaista, tuttua sanastoa ja ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja hidasta puhetta asiayhteyden tukemana. Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä.

8lk

9lk

T6 
Oppilas löytää tarvitsemansa tiedon lyhyestä, yksinkertaisesta tekstistä ja puheesta.

T6 
Oppilas löytää tarvitsemansa tiedon tekstistä ja puheesta sekä soveltaa tuttua sanastoa ja ilmaisuja.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L4 Monilukutaito

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tekstien tulkintataidot

 

Tavoite:

T7 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas pystyy kertomaan joistakin tutuista ja itselleen tärkeistä asioista käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa ja kirjoittaa muutaman lyhyen lauseen harjoitelluista aiheista. Oppilas ääntää useimmat harjoitellut ilmaisut ymmärrettävästi. Oppilas osaa hyvin suppean perussanaston, muutaman tilannesidonnaisen ilmauksen ja peruskieliopin aineksia.

8lk

9lk

T7 
Oppilas harjoittelee uuden kielen ääntämistä ja puhumista.
Oppilas tuottaa suppeita kirjallisia tekstejä.
Oppilas harjoittelee kielen perusrakenteita.

T7 
Oppilas kertoo tutuista asioista suullisesti ja kirjallisesti käyttäen ilmaisuvarastoaan. 
Oppilas harjoittelee ääntämisen perusteita ja kielen perusrakenteita.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L5 Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tekstien tuottamistaidot