Sisällöt

Sisällöt

Kotkan omat sisältöalueiden painotukset on kirjoitettu kursiivilla.

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: 
Tutkitaan ja vertaillaan piirteitä, jotka ovat opiskeltavalle kielelle luonteenomaisia ja jotka erottavat sitä tai tekevät siitä tunnistettavan aiemmin opitun perustelleella. Muodostetaan käsitys lähisukukielistä, tutustutaan opiskeltavan kielen levinneisyyden taustaan, etsitään oppilaita kiinnostavaa tietoa kielialueen kulttuurisista ja muista ilmiöistä. Pohditaan mahdollisia kyseiseen kieleen ja kulttuuriin liittyviä ennakko-oletuksia.

8. Luokka
Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla.

9. Luokka
- Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla.

S2 Kielenopiskelutaidot: Tutkitaan yhdessä, mikä edistää parhaiten kohdekielen oppimista, mihin kieltä voi käyttää ja mistä löytyy kiinnostavaa kohdekielistä aineistoa. Asetetaan omia tavoitteita, opetellaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta.

8. Luokka
- Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuunottoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla.

9. Luokka
- Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuunottoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia ja erilaisia tekstejä lähinnä epämuodollisissa tilanteissa. Tarpeen mukaan opetellaan myös muodollisempaa kielenkäyttöä. Valitaan oppilaita kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä näkökulmana minä, me ja maailma. Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan jossain määrin huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema. Havainnoidaan kohdekielen rytmiä, intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan ääntämään luontevasti. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.

8. Luokka
Oppilas: 
- tutustuu Saksaan ja ymmärtää Saksan kielen merkityksen Euroopan sisällä. 
- oppii kohteliaaseen kielenkäyttöön liittyviä fraaseja ja tutustuu teitittelyyn. 
- oppii perusluvut, kellonajat, värit ja sääfraaseja sekä ruokasanastoa. 
- harjoittelee omasta itsestään, harrastuksistaan, koulusta ja perheestä kertomista niin suullisesti kuin kirjallisestikin nykyhetkessä. 
- oppii kysymyksiä ja kieltolauseen.
- tutustuu sijamuodoista nominatiiviin ja akkusatiiviin. 
- harjoittelee aktiivisesti saksan kielen äänteitä kuunnellen ja toistaen. 
- oppii saksan kielen aakkoset. 
- käyttää saksan kielen opiskelun tukena tietojansa muista osaamistaan kielistä.

9. Luokka

- Pyritään hyödyntämään paikallista yrittäjyyttä ja erilaisten sidosryhmien välistä vuorovaikutusta.

Oppilas:

- tutustuu Saksan ohella muuhun saksankieliseen kielialueeseen ja saksan kielen variaatioihin. 
- vahvistaa kahdeksannella luokalla oppimaansa toiston ja kertauksen avulla ja syventää sanavarastoaan. 
- oppii kehonosia, vaatteita, ruokaan ja asumiseen liittyvää sanastoa. 
- harjoittelee pieniä asiointilanteita. 
- oppii kertomaan asioista perfektissä. 
- kertaa saksan kielen sijamuodoista nominatiivin ja akkusatiivin ja oppii datiivin. 
- käyttää saksan kielen opiskelun tukena tietojansa muista osaamistaan kielistä.