Sisällöt

Sisällöt

Kotkan omat sisältöalueiden painotukset on kirjoitettu kursiivilla.

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: 
Tutkitaan ja vertaillaan piirteitä, jotka ovat opiskeltavalle kielelle luonteenomaisia ja jotka erottavat sitä tai tekevät siitä tunnistettavan aiemmin opitun perustelleella. Muodostetaan käsitys lähisukukielistä, tutustutaan opiskeltavan kielen levinneisyyden taustaan, etsitään oppilaita kiinnostavaa tietoa kielialueen kulttuurisista ja muista ilmiöistä. Pohditaan mahdollisia kyseiseen kieleen ja kulttuuriin liittyviä ennakko-oletuksia.

8. Luokka
- Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla.

9. Luokka
- Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla.

S2 Kielenopiskelutaidot: Tutkitaan yhdessä, mikä edistää parhaiten kohdekielen oppimista, mihin kieltä voi käyttää ja mistä löytyy kiinnostavaa kohdekielistä aineistoa. Asetetaan omia tavoitteita, opetellaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta.

8. Luokka
- Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuunottoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla.

9. Luokka
- Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuunottoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla.


S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia ja erilaisia tekstejä lähinnä epämuodollisissa tilanteissa. Tarpeen mukaan opetellaan myös muodollisempaa kielenkäyttöä. Valitaan oppilaita kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä näkökulmana minä, me ja maailma. Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan jossain määrin huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema. Havainnoidaan kohdekielen rytmiä, intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan ääntämään luontevasti. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.

8. Luokka
Oppilas: 
- tutustuu Ranskaan maana ja kielenä sekä ymmärtää Ranskan kielen aseman maailmankielenä. 
- harjoittelee aktiivisesti ranskan kielen ääntämistä kuunnellen ja toistaen. 
- oppii kohteliaaseen kielenkäyttöön liittyviä fraaseja ja tutustuu teitittelyyn. 
- harjoittelee omasta itsestään, harrastuksistaan, koulusta ja perheestä kertomista niin suullisesti kuin kirjallisestikin nykyhetkessä.
-oppii sanojen suvun ja luvun, ensimmäisen säännöllisen verbiluokan taivutuksen ja yleisimpiä epäsäännöllisiä verbejä. 
- oppii muodostamaan kysymyksiä ja kieltolauseen. 
- käyttää ranskan kielen opiskelun tukena tietojansa muista oppimistaan kielistä.

9. Luokka
Pyritään hyödyntämään paikallista yrittäjyyttä ja erilaisten sidosryhmien välistä vuorovaikutusta.

Oppilas:
- vahvistaa kahdeksannella luokalla oppimaansa, syventää sanavarastoaan ja oppii arkiseen elämään ja matkustamiseen liittyviä kielenkäyttötilanteita. 
- harjoittelee pieniä asiointilanteita. 
- oppii muiden verbiluokkien taivutuksen, menneen ajan aikamuodon ja adjektiivien vertailua.
- harjoittelee aktiivisesti ranskankielen ääntämistä. 
- käyttää ranskan kielen opiskelun tukena tietojansa muista oppimistaan kielistä ja laajentaa viestinnällisiä taitojaan monipuolisesti.