Oppimisympäristöt ja työtavat

Vieraan kielen A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Leikin, laulun, pelillisyyden ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri viestintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Kohdekieltä käytetään aina kun se on mahdollista.
Merikaupunki Kotka.png
Panostetaan hyvään työrauhaan ja ryhmässä toimimiseen. Tarjotaan mahdollisuus käyttää venäjän kieltä autenttisissa tilanteissa ja oppilas havainnoi, miten venäjän kieli näkyy ympäröivässä maailmassa ja kotipaikkakunnalla. Opiskelussa hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa sekä niiden tarjoamia eri sovelluksia ja ohjelmia. Oppilaille annetaan mahdollisuus olla vaikuttamassa työtapoihin ja käsiteltäviin asioihin.