Tavoitteet

Opetuksen tavoitteet

Valtakunnallisesta tavoitteesta (T1, T2,...) on johdettu tavoite jokaiselle vuosiluokalle. Kunkin vuosiluokan tavoite tukee valtakunnallisen tavoitteen saavuttamista. Lukuvuositodistuksen arvosana kuvaa oppilaan edistymistä suhteessa kunkin vuosiluokan tavoitteeseen. 

Tavoite

T1 ohjata oppilasta tutustumaan pohjoismaiseen kieliympäristöön sekä Pohjoismaita yhdistäviin arvoihin :

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa kertoa, mitä kieliä Pohjoismaissa puhutaan ja kuvailla Pohjoismaita yhdistäviä arvoja.

 

7lk

8lk

9lk

Oppilas tutustuu Pohjoismaissa puhuttaviin kieliin.

Oppilas tekee havaintoja pohjoismaisesta kieliympäristöstä omassa arjessaan.

Oppilas vertailee Pohjoismaita ja kuvailee pohjoismaiseen elämäntapaan liittyviä piirteitä.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Pohjoismaisen kieliympäristön ja arvojen hahmottaminen

 

Tavoite:

T2 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia ruotsin kielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa tehdä havaintojensa perusteella johtopäätöksiä ruotsin kielen säännönmukaisuuksista ja soveltaa johtopäätöksiään sekä verrata sitä, miten sama asia ilmaistaan jossakin muussa kielessä. Oppilas tuntee ruotsin kielen keskeisiä kielitiedon käsitteitä

 

7lk

8lk

9lk

Oppilas vahvistaa käsitystään ruotsin kielen säännönmukaisuuksista.

Oppilas tunnistaa joitakin keskeisiä kielitiedon käsitteitä.

Oppilas tekee vertailuja muihin kieliin ja hyödyntää niiden osaamistaan ruotsin oppimisessa sekä syventää tietämystään keskeisistä kielitiedon käsitteistä.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L4 Monilukutaito

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kielen keskeisten rakenteiden tuntemus

 

Tavoite:

T3 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa asettaa omia kielenopiskelutavoitteitaan ja arvioida opiskelutapojaan. Oppilas osaa toimia vuorovaikutustilanteessa toisia kannustaen

7lk

8lk

9lk

Oppilas harjoittelee tavoitteiden asettamista ja tutustuu monipuolisiin työskentelytapoihin omassa oppimisessaan. Oppilas arvioi omaa osaamistaan ohjatusti.

Oppilas arvioi omaa osaamistaan ja toimii vastuullisesti ryhmässä.

Oppilas arvioi omaa osaamistaan itsenäisesti ja asettaa sen perusteella tavoitteita itselleen. Lisäksi hän toimii myönteisesti vuorovaikutustilanteissa pyrkien viestin välittymiseen.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2 Kielenopiskelutaidot

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tavoitteiden asettaminen, itsearviointi, vertaisarviointi ja yhteistyö sekä vuorovaikutus

 

Tavoite:

T4 kannustaa oppilasta huomaamaan mahdollisuuksia käyttää ruotsin kieltä omassa elämässään ja ohjata oppilasta käyttämään ruotsia rohkeasti erilaisissa tilanteissa koulussa ja koulun ulkopuolella

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas huomaa, mihin hän voi käyttää ruotsin taitoaan myös koulun ulkopuolella ja osaa pohtia, miten hän voi käyttää taitoaan koulun päätyttyä.

7lk

8lk

9lk

Oppilas antaa esimerkkejä tilanteista, joissa voi käyttää ruotsin kieltä.

Oppilas pyrkii käyttämään ruotsia erilaisissa tilanteissa koulussa ja koulun ulkopuolella.

Oppilas pyrkii käyttämään ruotsia rohkeasti myös koulun ulkopuolella ja pohtii mahdollisuuksia, joissa hän voi hyödyntää ruotsin kielen taitoaan tulevaisuudessa.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2 Kielenopiskelutaidot

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kielenopiskelun valmiuksien kehittyminen

 

Tavoite:

T5 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista vuorovaikutusta

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas selviytyy monista rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen joskus viestintäkumppaniin.

 

7lk

8lk

9lk

Oppilas harjoittelee suullista ja kirjallista vuorovaikutusta ja ymmärtää oman aktiivisen harjoittelun merkityksen.

Oppilas kommunikoi suullisesti ja kirjallisesti erilaisissa viestintätilanteissa.

Oppilas hallitsee erilaisia viestintätilanteita ja valitsee ja tuottaa omalle kielitaidolle sopivia suullisia ja kirjallisia sisältöjä.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L4 Monilukutaito

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

 

Tavoite:

T6 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa Oppilas osallistuu viestintään, mutta tarvitsee vielä usein apukeinoja. Oppilas osaa reagoida suppein sanallisin ilmauksin, pienin elein (esim. nyökkäämällä), äännähdyksin, tai muunlaisella minimipalautteella. Joutuu pyytämään selvennystä tai toistoa hyvin usein.

 

7lk

8lk

9lk

Oppilas harjoittelee kokonaisvaltaista viestintää, hyödyntäen myös ei-kielellistä viestintää vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas harjoittelee kokonaisvaltaista viestintää, hyödyntäen myös ei-kielellistä viestintää vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas käyttää kokonaisvaltaista viestintää (sekä kielellistä että ei-kielellistä) monipuolisesti.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, L4 Monilukutaito

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kokonaisvaltaisen viestinnän käyttö

 

Tavoite:

T7 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa käyttää yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia monissa rutiininomaisissa sosiaalisissa tilanteissa.

 

7lk

8lk

9lk

Oppilas tunnistaa kohteliaan kielenkäytön tunnuspiirteitä.

Oppilas harjoittelee kohteliaita ilmauksia arkipäivän sosiaalisissa tilanteissa.

Oppilas käyttää oppimiaan kohteliaita ilmauksia sosiaalisissa tilanteissa.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, L4 Monilukutaito, L6 Työelämän taidot ja yrittäjyys

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

 

Tavoite:

T8 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:Oppilas ymmärtää yksinkertaista, tuttua sanastoa ja ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja hidasta puhetta asiayhteyden tukemana. Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä.

7lk

8lk

9lk

Oppilas tutustuu yksinkertaista ja tuttua sanastoa ja ilmauksia sisältävään kirjoitettuun ja puhuttuun kieleen.

Oppilas harjoittelee ymmärtämään ikätasolleen sopivia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

Oppilas löytää tarvitsemansa tiedon lyhyestä tekstistä ja ymmärtää asiayhteyden tukemana hidasta puhetta.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L4 Monilukutaito

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tekstien tulkintataidot

 

Tavoite:

T9 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista erilaisista aiheista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa rajallisen määrän lyhyitä, ulkoa opeteltuja ilmauksia, keskeistä sanastoa ja perustason lauserakenteita. Oppilas pystyy kertomaan arkisista ja itselleen tärkeistä asioista käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa ja kirjoittamaan yksinkertaisia viestejä. Oppilas ääntää harjoitellut ilmaisut ymmärrettävästi.

 

7lk

8lk

9lk

Oppilas harjoittelee ruotsin kielelle tyypillisiä äänteitä ja opettelee lyhyitä yksinkertaisia ilmauksia ja rakenteita.

Oppilas käyttää oppimiaan lyhyitä ilmaisuja, sanastoa ja rakenteita pienimuotoisissa arkipäivän puhe- ja kirjoitustilanteissa.

Oppilas kirjoittaa yksinkertaisia viestejä ja kertoo arkisista ja itselleen tärkeistä asioista erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L4 Monilukutaito, L5 Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Suullisten ja kirjallisten tekstien tuottaminen