Sisällöt

Sisällöt

Kotkan omat sisältöalueiden painotukset on kirjoitettu kursiivilla.

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: 
Tehdään ja raportoidaan havaintoja pohjoismaisista kielenkäyttöympäristöistä, Suomen, Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden kulttuurin ominaispiirteistä sekä Pohjoismaita yhdistävistä tekijöistä. Havainnoidaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroja sekä verrataan ruotsin kieltä oppilaiden aiemmin opiskelemiin kieliin. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita kielten välisessä vertailussa ja ruotsin kielen opiskelussa.

7. Luokka

8. Luokka

9. Luokka

S2 Kielenopiskelutaidot: Käytetään erilaisia opiskelustrategioita, oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä tehokkaasti ja opiskelumotivaatiota vahvistavalla tavalla. Käytetään itsenäiseen, pitkäjänteiseen työskentelyyn ja kriittiseen tiedonhankintaan ohjaavia toimintatapoja. Harjoitetaan vuorovaikutustaitoja ja rohkaistaan oppilaita monipuoliseen kielen käytön harjoittamiseen erilaisissa tilanteissa.

7. Luokka
- Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuunottoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla.

8. Luokka
- Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuunottoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla.

9. Luokka
- Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuunottoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla.

S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä, ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä. Harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

7. Luokka
- Oppilas syventää sanavarastoaan hänelle tärkeistä aihealueista kuten itsestä ja lähipiiristä kertominen. 
-Hän laajentaa tietoaan persoonapronominien 
omistusmuodoista. 
-Oppilas h
arjoitelee verbin imperfektiä sekä tutustuu imperatiiviin. 
-Hän oppii osoittavat pronominit.


8. Luokka
- Oppilas tutustuu erityisesti vapaa-ajan viettoon ja arkielämän tilanteisiin liittyvään sanastoon. 
-Hän oppii muodostamaan ja käyttämään perfektiä ja harjoitelee järjestyslukuja ja päiväyksiä. 
-Oppilas oppii adverbejä. 
-Hän harjoitelee myös sivulauseen muodostamista ja käyttöä sekä syventää tietoaan persoonapronominien objektimuodoista.


9. Luokka
- Pyritään hyödyntämään paikallista yrittäjyyttä ja erilaisten sidosryhmien välistä vuorovaikutusta.

Oppilas:
- laajentaa sanavarastoaan hänelle ajankohtaisista aiheista kuten mediasta , ympäröivästä maailmasta, opiskelusta ja työelämästä. 
- kertaa ala- ja yläkoulussa oppimaansa vahvistamalla aikamuotojen käyttöä ja apuverbejä. 
- tutustuu pluskvamperfektin muodostamiseen ja käyttöön. 
- harjoitelee lisää sivulauseen käyttöä. 
- oppii tunnistamaan ja muodostamaan passiivi- ja konditionaalirakenteita. 
- harjoittelee adjektiivien vertailumuotoja.