Tavoitteet

Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet

Valtakunnallisesta tavoitteesta (T1, T2,...) on johdettu tavoite jokaiselle vuosiluokalle. Kunkin vuosiluokan tavoite tukee valtakunnallisen tavoitteen saavuttamista. Lukuvuositodistuksen arvosana kuvaa oppilaan edistymistä suhteessa kunkin vuosiluokan tavoitteeseen. 

Tavoite:

T1 ohjata oppilasta tuntemaan katsomusvapaus ihmisoikeutena sekä katsomusvapauden turvaamisen kansallisia ja kansainvälisiä keinoja.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa antaa esimerkkejä katsomusvapaudesta ihmisoikeutena ja joistakin katsomusvapauden turvaamisen mekanismeista sekä niiden puutteista erilaisissa tilanteissa.

7lk

8lk

9lk

Oppilas tutustuu peruskäsitteitä, kuten katsomus. 

Oppilas pohtii katsomusvapauden toteutumiseen omassa elämässään.

Oppilas perehtyy katsomusvapauteen ihmisoikeutena ja antaa esimerkkejä sen turvaamisesta ja loukkauksista.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Katsomusvapauden merkityksen hahmottaminen

 

Tavoite:

T2 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kulttuureihin ja katsomuksiin ja perehtymään Unescon maailmanperintöohjelmaan.

 

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa hankkia tietoa erilaisista kulttuureista ja katsomuksista. Oppilas osaa kertoa Unescon maailmanperintöohjelman lähtökohdista ja nimetä joitain maailmanperintökohteita.

7lk

8lk

9lk

Oppilas tutustuu erilaisiin kulttuureihin ja katsomuksiin ja Unescon maailmanperintöohjelman kohteisiin.

Oppilas tutustuu eri uskontojen ja katsomuksien eettisiin periaatteisiin.

Oppilas tutustuu eri uskontojen ja katsomuksien eettisiin periaatteisiin.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kulttuurien ja katsomusten tunteminenTavoite:

T3 ohjata oppilasta tuntemaan erilaisia uskonnottomia ja uskonnollisia katsomuksia, niiden keskinäistä vuorovaikutusta sekä tiedon ja tutkimuksen roolia katsomusten arvioinnissa.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa nimetä keskeisten maailmankatsomusten ja kulttuurien tärkeimpiä piirteitä ja kehityskulkuja, erityisesti Lähi-idän uskontoja ja sekulaarin humanismin historiallisia, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia vaiheita. Oppilas osaa kertoa, miten katsomuksia voi tarkastella tutkivasti ja tieteellisesti

7lk

8lk

9lk

Oppilas tutustuu erilaisiin katsomuksiin sekä niiden väliseen vuorovaikutukseen. Oppilas hahmottaa tiedon ja tutkimuksen roolia katsomusten arvioinnissa.

 Oppilas tutustuu eri uskontojen ja katsomuksien eettisiin periaatteisiin.  Oppilas tutustuu eri uskontojen ja katsomuksien eettisiin periaatteisiin.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Erilaisten katsomusten tunteminen ja vertailuTavoite:

T4 ohjata oppilasta tuntemaan uskonnollisen ajattelun ja uskontokritiikin perusteita.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa selittää uskonnollisen ajattelun luonnetta ja antaa esimerkkejä uskontokritiikin pääpiirteistä.

7lk

8lk

9lk

Oppilas tutustuu lukuvuonna käsiteltävien uskontojen uskonnollisen ajattelun pääpiirteisiin.

Oppilas tutustuu uskonnollisen ajattelun ja uskontokritiikin perusteisiin.

Oppilas arvioi uskonnollista ajattelua ja antaa esimerkkejä uskontokritiikistä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L3

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Uskonnollisen ajattelun ja uskontokritiikin tunteminen
Tavoite:

T5 ohjata oppilasta tuntemaan katsomusvapaus ihmisoikeutena sekä katsomusvapauden turvaamisen kansallisia ja kansainvälisiä keinoja.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa antaa esimerkkejä katsomusvapaudesta ihmisoikeutena ja joistakin katsomusvapauden turvaamisen mekanismeista sekä niiden puutteista erilaisissa tilanteissa.

7lk

8lk

9lk

Oppilas tutustuu erilaisiin katsomuksiin.

Oppilas pohtii katsomusvapauden toteutumista erilaisissa yhteiskunnissa.

Oppilas perehtyy katsomusvapauteen ihmisoikeutena ja antaa esimerkkejä sen turvaamisesta ja loukkauksista.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L3, L6, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Katsomusvapauden merkityksen hahmottaminen

 

Tavoite:

T6 ohjata oppilasta hahmottamaan erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja sekä niiden taustalla olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa kuvata erilaisten ihmisten katsomuksellisten valintojen taustalla olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita.

 

7lk

8lk

9lk

Oppilas tutustuu erilaisiin katsomuksellisiin ratkaisuihin. 

Oppilas tutkii erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja esille tulevien teemojen näkökulmasta. Oppilas arvioi katsomuksellisten valintojen perusteita.

Oppilas arvioi erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja esille tulevien teemojen näkökulmasta ja katsomuksellisten valintojen perusteita.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1, S2, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Katsomuksellisten valintojen perusteiden tunteminen

 

Tavoite:

T7 kannustaa oppilasta maailman moninaisuuden ja kaikkien yhdenvertaisen kohtelun hyväksymiseen ja ymmärtämiseen.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa kuvata monimuotoisuutta ja antaa esimerkkejä ihmisten yhdenvertaisesta kohtelusta

7lk

8lk

9lk

Oppilas hahmottaa maailman moninaisuutta ja ihmisten erilaisuutta.

Oppilas hahmottaa maailman moninaisuutta ja yhdenvertaisen kohtelun merkitystä. 

Oppilas ymmärtää maailman moninaisuutta ja kaikkien yhdenvertaisen kohtelun merkityksen.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1, S2, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L3, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Monikulttuurisuuden ja yhdenvertaisuuden hahmottaminen

 

Tavoite:

T8 ohjata oppilasta huomaamaan eettisiä ulottuvuuksia elämästään ja ympäristöstään sekä kehittämään eettistä ajatteluaan.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa käyttää eettistä käsitteistöä sekä tulkita ja soveltaa sitä

 

7lk

8lk

9lk

Oppilas havainnoi lukuvuonna käsiteltävien katsomuksien eettisiä ulottuvuuksia.

Oppilas huomaa eettisiä ulottuvuuksia elämässään ja ympäristössään ja kehittää eettistä ajatteluaan. Oppilas harjoittelee käyttämään eettistä käsitteistöä.

Oppilas kuvaa eettisistä ulottuvuuksista elämässään ja ympäristössään eettistä käsitteistöä käyttäen. Oppilas kehittää eettistä ajatteluaan.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L5, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Eettisen ajattelun taidot

 

Tavoite:

T9 innostaa oppilasta pohtimaan omien valintojensa vaikutusta kestävään tulevaisuuteen paikallisesti ja globaalisti.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa nimetä keskeisiä luonnon ja yhteiskunnan kestävään tulevaisuuteen liittyviä piirteitä ja tarkastella kestävän elämäntavan merkitystä tulevaisuudelle. Oppilas tuntee keinoja vaikuttaa paikallisesti ja maailmanlaajuisesti.

 

7lk

8lk

9lk

Oppilas tutustuu eri katsomuksien käsityksiin ympäristöstä.

Oppilas pohtii omia valintojaan ja niiden vaikutuksia kestävään tulevaisuuteen.

Oppilas osaa nimetä ja tarkastella luonnon ja yhteiskunnan kestävään tulevaisuuteen liittyviä piirteitä sekä kestävän elämäntavan merkitystä. Oppilas tuntee vaikuttamisen keinoja.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1, S2, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L5, L6, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kestävän elämäntavan periaatteiden tunteminen

 

Tavoite:

T10 ohjata oppilas tuntemaan ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja ihmisten yhdenvertaisuuden merkitys ja eettinen perusta.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa nimetä tärkeimmät ihmisoikeuksiin ja yhdenvertaisuuteen liittyvät käsitteet ja perustella ihmisoikeuksien merkitystä.

7lk

8lk

9lk

Oppilas havainnoi lukuvuonna käsiteltävien eri katsomusten yhteyttä ihmisoikeuksiin.

 

Oppilas perehtyy ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja ihmisten yhdenvertaisuuden merkitykseen ja eettiseen perustaan. Oppilas pohtii ihmisarvojen toteutumista omassa elämässään.

 

Oppilas arvioi ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja ihmisten yhdenvertaisuuden merkitystä ja eettistä perustaa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Eettisen ajattelun taidot

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä