Sisällöt vuosiluokilla 7.-9.

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. Sisältöjen valinnassa pyrkimys yleissivistävään tietoon yhdistetään oppilaiden kokemusmaailmaan ja identiteetin ja elämänkatsomuksen etsintään. Olennaista on löytää sisältöjä, joiden kanssa työskenteleminen antaa oppilaalle mahdollisuuden rakentaa tiedosta ja omakohtaisesta pohdinnasta katsomuksellista arvostelukykyä.
Kotkan omat sisältöalueiden painotukset on kirjoitettu kursiivilla.

S1 Katsomus ja kulttuuri: Perehdytään maailmankuvan ja maailmankatsomuksen käsitteisiin. Käydään oppilaan elämänkatsomuksen ja identiteetin rakentamista tukevia keskusteluja. Perehdytään Unescon suojelemaan maailman kulttuuri- ja luonnonperintöön ja seurataan kulttuurin ilmenemistä muun muassa mediassa ja taiteessa. Perehdytään teistisiin ja ateistisiin katsomuksiin nykymaailmassa, esimerkiksi sekulaariin humanismiin, kristinuskoon ja islamiin. Tutustutaan valittuihin katsomusten historian ja niiden kohtaamisen käänteisiin sekä arvioidaan katsomusvapauden ja yhdenvertaisuuden toteutumista erilaisissa yhteiskunnissa.

7. Luokka
-

8. Luokka

- Maailmankuva ja maailmankatsomus
- Elämänkatsomus ja identiteetin rakentuminen
- Keskeiset teistiset (ainakin kristinusko ja islam) sekä ateistiset (ainakin sekulaari humanismi) katsomukset sekä niiden keskeinen historia ja kohtaamisen käänteet
- Uskonnollisen ajattelun ja uskontokritiikin perusteet
- Katsomusvapauden ja yhdenvertaisuuden toteutuminen erilaisissa yhteiskunnissa
- Kulttuuri, sen ilmeneminen erityisesti mediassa ja taiteessa

9. Luokka
-

S2 Etiikan perusteita: Tutustutaan etiikan peruskysymyksiin ja pääsuuntiin. Pohditaan hyvän elämän lähtökohtia ja yleisinhimillisiä arvoja: totuus, hyvyys, kauneus ja oikeudenmukaisuus. Perehdytään teon eettisen arvioinnin näkökulmiin, kuten teon tahallisuuteen, tekijän tarkoitukseen ja teon seurauksiin. Sovelletaan eettistä lähestymistapaa ja käsitteistöä nuorten arjessa esiintyviin tilanteisiin. Perehdytään sosiaalisessa mediassa ja muissa tiedotusvälineissä esiintyviin ajankohtaisiin kysymyksiin eettisestä näkökulmasta. Tarkastellaan kulttuurista moninaisuutta rikkautena, oikeutena ja eettisenä kysymyksenä.

7. Luokka
-

8. Luokka
-

9. Luokka

- Etiikan peruskysymykset ja pääsuunnat
- Hyvän elämän lähtökohdat ja yleisinhimilliset arvot: totuus, hyvyys, kauneus, oikeudenmukaisuus
- Eettinen arviointi ja eettisen ajattelun kehittyminen, eettisen lähestymistavan soveltaminen arkisiin tilanteisiin
- Erilaisissa medioissa esillä olevien ajankohtaisten aiheiden pohtiminen eettisestä näkökulmasta
- Kulttuurinen moninaisuus rikkautena, oikeutena ja eettisenä kysymyksenä

 

S3 Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus: Perehdytään ihmisarvoon, ihmisoikeuksiin ja ihmisten väliseen yhdenvertaisuuteen. Tutustutaan ihmisoikeuksien kehitykseen ja ihmisoikeusloukkauksiin, kuten holokaustiin. Tutustutaan erilaisiin käsityksiin ihmisen ja luonnon suhteesta, esim. humanistiseen, utilistiseen, mystiseen ja luontokeskeiseen. Perehdytään luonnon ja yhteiskunnan kestävän tulevaisuuden mahdollisuuksiin sekä ympäristöetiikkaan liittyviin kysymyksiin kuten eläinten oikeuksiin. Pohditaan, miten voidaan toimia vastuullisesti kestävän tulevaisuuden hyväksi.

7. Luokka

- Ihmisarvo ja ihmisten välinen yhdenvertaisuus
- Maailman moninaisuuden ymmärtäminen
- Ihmisoikeudet (YK:n Yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus)
- Katsomusvapaus ihmisoikeutena
- Ympäristöetiikka ja erilaiset luontosuhteet (esim. humanistinen, utilistinen, mystinen, luontokeskeinen
- Kestävä tulevaisuus, miten toimia vastuullisesti sen hyväksi, omien valintojen vaikutus paikallisesti ja globaalisti

8. Luokka
-


9. Luokka
-

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä