Sisällöt

Sisällöt vuosiluokilla 7.-9.

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat oppiaineen yleisten tavoitteiden saavuttamista. Sisältöjen valinnassa hyödynnetään paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. Oppilaiden kokemusmaailma huomioidaan sisältöjen valinnassa ja niiden tarkemmassa käsittelyssä.
Kotkan omat sisältöalueiden painotukset on kirjoitettu kursiivilla.

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys: Sisällöissä painotetaan terveyden eri osa-alueiden kokonaisvaltaista hahmottamista terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn näkökulmasta. Opetuksessa käsitellään elämänkulun sekä kasvun ja kehityksen yleisiä tunnuspiirteitä, monimuotoisuutta ja henkilökohtaisuutta. Kasvun ja kehityksen sisällöissä painottuvat identiteetin, minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentuminen, seksuaalinen kehittyminen, huolenpidon sekä perheen ja läheisten merkitys, mielen hyvinvointi ja itsensä arvostaminen sekä turvataidot. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen sisällöissä kiinnitetään huomiota vuorovaikutustilanteissa toimimiseen, tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn. Lisäksi perehdytään ristiriitojen, ongelmatilanteiden, stressin ja kriisien rakentavaan käsittelyyn.

7. Luokka
- terveyden osa-alueet

- itsetunto, minäkuva
- murrosiän kehitys ja muutokset
- elämänkulku
- tunne- ja vuorovaikutustaidot

8. Luokka
- seurustelu
- parisuhde

9. Luokka

- mielenterveys ja psyykkinen hyvinvointi (vahvistavat/heikentävät tekijät, voimavarat, hyvinvointia tukeva ympäristö ja yhteisöt, kriisit, stressi, mielenterveydenhäiriöt)
- mielekäs vapaa-ajan toiminta
- ravinto ja terveys (syömishäiriöt)


S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy: 
Sisältöjä valitaan syventäen tietoa ja ymmärrystä terveyttä tukevista voimavaroista ja sairauksia ehkäisevistä tekijöistä. Terveyteen liittyvistä tottumuksista käsitellään arkirytmi, uni, ravitsemus ja liikunta. Sisällöissä perehdytään seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyden eri osa-alueisiin ja seksuaalisen kehityksen monimuotoisuuteen. Terveyden voimavaroista tarkastellaan mielenterveyttä, hyvinvointia tukevia ympäristöjä ja yhteisöjä sekä mielekästä vapaa-ajan toimintaa. Lisäksi käsitellään turvallisuustaitoja ja -valmiuksia, ensiaputaitoja, itsehoitoa sekä tuen ja avun hakemista. Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon myös ajankohtaisia terveysilmiöitä sekä tarkastellaan terveyteen liittyvän tiedon luotettavuutta.

Terveyden vaaratekijöistä nostetaan esiin liikkumattomuus ja passiivinen elämäntapa, ravitsemuksen ja nukkumisen ongelmat, kiusaaminen ja stressi. Sisällöissä otetaan huomioon nuoren mielen pahoinvointi, riippuvuudet sekä päihteet ja niiden käytön ehkäisy. Sairauksien ehkäisyyn liittyvistä sisällöistä valitaan keskeiset ja ajankohtaiset tartuntataudit sekä kansantaudit ja tapaturmat.

7. Luokka

- elintavat ja arjen valinnat (hygienia, suun terveys, ihonhoito)
- liikunta ja terveys (nuorten liikuntasuositukset, hyvinvointia liikunnasta)
- ravitsemus (ateriarytmi, lautasmalli, ruokapyramidi, ravintoaineet)

8. Luokka
- uni ja lepo
- seksuaaliterveys ( ehkäisy, seksitaudit, seksuaalinen monimuotoisuus)
- päihteet (riippuvuus, terveysvaikutukset)
- ensiaputiedot ja -taidot, tapaturmien ennaltaehkäisy
- liikunta ja terveys (terveysvaikutukset, passiivinen elämäntapa, liikuntavammat ja niiden ehkäisy)
- ravinto ja terveys (painonhallinta, erityisruokavaliot)

9. Luokka
- Kansansairaudet, pitkäaikaissairaudet, tartuntataudit, lääkkeet


S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri: 
Sisällöissä otetaan esille opiskelu-, työ- ja toimintakyky nuoruudessa. Kestävää elämäntapaa tarkastellessa otetaan huomioon sosiaalinen kestävyys ja vastuullinen kuluttaminen. Elinympäristön terveysvaikutuksia käsiteltäessä nostetaan esille keskeisiä terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn keinoja, terveyspalvelut, kansalaistoiminta ja ympäristön terveysriskit.

Tietolähteitä, erilaisia terveysmarkkinoinnin ja vaikuttamisen keinoja tarkastellaan erityisesti tiedon luotettavuuden ja terveysvaikutusten näkökulmasta. Terveyden edistämisen sisällöissä otetaan huomioon kulttuurin terveyttä edistävä merkitys ja kulttuurinen herkkyys, kestävä elämäntapa, kansalaisten yhdenvertaisuus ja osallisuus sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Sisältöjä käsiteltäessä otetaan huomioon eri näkökulmia kuten lapsuus ja lasten oikeudet, vanhuus, vammaisuus tai pitkäaikaissairaus.

7. Luokka
- media ja terveys

8. Luokka
- seksuaalioikeudet vastuu ja velvollisuudet
- päihteet maailmanlaajuisesti
- paloturvallisuus
- liikenneturvallisuus
- turvallisuus vesillä

9. Luokka

- terveydenhuolto ja terveyspalvelut, kansalaistoiminta
- ympäristö ja terveys
- media ja terveys
- opiskelu, työ ja toimintakyky

  

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä