Tavoitteet

Kemian opetuksen tavoitteet

Valtakunnallisesta tavoitteesta (T1, T2,...) on johdettu tavoite jokaiselle vuosiluokalle. Kunkin vuosiluokan tavoite tukee valtakunnallisen tavoitteen saavuttamista. Lukuvuositodistuksen arvosana kuvaa oppilaan edistymistä suhteessa kunkin vuosiluokan tavoitteeseen. 

Merkitys, arvot ja asenteet

Tavoite: T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Ei käytetä arvosanan muodostamisen perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

 

 

7lk

8lk

9lk

T1 Oppilas innostuu kemian opiskelusta.

T1 Oppilas innostuu kemian opiskelusta.

T1 Oppilas innostuu kemian opiskelusta.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Ei käytetä arvioinnin kriteerinä

 

Tavoite: T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan omaa kemian osaamistaan, asettamaan tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelemään pitkäjänteisesti

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa asettaa omia tavoitteita pienten kokonaisuuksien osalta ja työskennellä niiden saavuttamiseksi.

Oppilas osaa kuvata omaa osaamistaan opettajan antaman palautteen, vertaispalautteen ja itsearvioinnin perusteella.

 

 

7lk

8lk

9lk

Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee huolellisesti niiden eteen.

Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas harjoittelee kuvaamaan omaa osaamistaan.

Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1,L6

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tavoitteellinen työskentely ja oppimaan oppimisen taidot

 

Tavoite: T3 ohjata oppilasta ymmärtämään kemian osaamisen merkitystä omassa elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla, miten kemian tietoja ja taitoja tarvitaan erilaisissa tilanteissa.

Oppilas osaa kuvata kemian osaamisen merkitystä eri ammateissa ja jatko-opinnoissa.

 

7lk

8lk

9lk

Oppilas ymmärtää aineiden, materiaalien ja niiden ominaisuuksien merkitystä omassa elämässään.

Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien yhdisteiden ominaisuuksien merkitystä omassa elinympäristössään ja yhteiskunnassa.

Oppilas ymmärtää kemian osaamisen merkitystä omassa elämässään, elinympäristössä ja yhteiskunnassa erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin ja teknologian näkökulmasta (esimerkiksi biopolttoaineet, uudet materiaalit).

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L6,L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kemian merkityksen arvioiminen

 

Tavoite: T4 ohjata oppilasta käyttämään kemian osaamistaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sekä arvioimaan omia valintojaan luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla, miten kemian osaamista tarvitaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.

Oppilas osaa kuvata erilaisia valintoja luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta.

 

7lk

8lk

9lk

T4 Oppilas tutustuu luonnonvarojen kestävään käyttöön.

T4 Oppilas pohtii omia valintojaan luonnonvarojen kestävän käytön kannalta.

T4 Oppilas käyttää kemian osaamistaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sekä arvioi omia valintojaan luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L3,L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kestävän kehityksen tiedot ja taidot kemian kannalta

 Tutkimisen taidot

Tavoite: T5 kannustaa oppilasta muodostamaan kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä sekä kehittämään kysymyksiä edelleen tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdiksi

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa muodostaa kysymyksiä tarkasteltavasta ilmiöstä.

Oppilas osaa tarkentaa kysymyksiä tutkimuksen tai muun toiminnan kohteeksi esimerkiksi rajaamalla muuttujia.

 

7lk

8lk

9lk

T5 Oppilas muodostaa kysymyksiä tarkastelevasta ilmiöstä.

T5 Oppilas muodostaa kysymyksiä kulloinkin tarkastelevasta ilmiöstä ja kehittää tutkimustaitojaan kysymysten perusteella.

T5 Oppilas muodostaa kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä sekä kehittää kysymyksiä edelleen tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdiksi.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1,L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kysymysten muodostaminen sekä tutkimusten ja muun toiminnan suunnittelu

 

Tavoite: T6 ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa sekä työskentelemään turvallisesti ja johdonmukaisesti.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas hallitsee perustyötaidot, osaa työskennellä turvallisesti sekä tehdä havaintoja ohjeiden tai suunnitelman mukaan.

Oppilas osaa toteuttaa yhteistyössä muiden kanssa suljettuja ja avoimia tutkimuksia.

 

7lk

8lk

9lk

T6 Oppilas toteuttaa ohjeenmukaisia kokeellisia tutkimuksia työparin kanssa turvallisesti ja johdonmukaisesti.

T6 Oppilas toteuttaa kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa sekä työskentelee turvallisesti ja johdonmukaisesti.

T6 Oppilas suunnittelee ja toteuttaa kokeellisia tutkimuksia turvallisesti, huolellisesti ja johdonmukaisesti yhteistyössä muiden kanssa.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2,L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kokeellisen tutkimuksen toteuttaminen

 

Tavoite: T7 ohjata oppilasta käsittelemään, tulkitsemaan ja esittämään omien tutkimustensa tuloksia sekä arvioimaan niitä ja koko tutkimusprosessia

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:Oppilas osaa käsitellä, tulkita ja esittää tutkimusten tuloksia.

Oppilas osaa arvioida tulosten oikeellisuutta ja luotettavuutta sekä osaa kuvata tutkimusprosessin toimivuutta.

 

7lk

8lk

9lk

T7 Oppilas esittelee omien tutkimustensa tuloksia ja havaintoja sekä harjoittelee tekemään niistä johtopäätöksiä.

T7 Oppilas käsittelee, tulkitsee ja esittää omien tutkimustensa tuloksia ja johtopäätöksiä.

T7 Oppilas käsittelee, tulkitsee ja esittää omien tutkimustensa tuloksia sekä arvioi niitä ja koko tutkimusprosessia.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2,L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tutkimusten tulosten käsittely, esittäminen ja arviointi

 

Tavoite: T8 ohjata oppilasta hahmottamaan kemian soveltamista teknologiassa sekä osallistumaan kemiaa soveltavien ratkaisujen ideointiin, suunnitteluun, kehittämiseen ja soveltamiseen yhteistyössä muiden kanssa.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa kuvata joitakin esimerkkejä kemian soveltamisesta teknologiassa.

Oppilas osaa työskennellä yhteistyössä yksinkertaisen kemiaa soveltavan ratkaisun ideoinnissa, suunnittelussa, kehittämisessä ja soveltamisessa.

 

7lk

8lk

9lk

T8 Oppilas tutustuu kemian teknologisiin sovelluksiin (esim. kodin kemikaalit).

T8 Oppilas perehtyy aineiden ja niistä muodostuvien yhdisteiden teknologisten sovellusten toimintaperiaatteisiin ja merkitykseen (esimerkiksi pikakylmäpakkaus).

T8 Oppilas tutustuu kemian soveltamiseen teknologiassa sekä osallistuu kemiaa soveltavien ratkaisujen ideointiin, suunnitteluun, kehittämiseen ja soveltamiseen yhteistyössä muiden kanssa (esim. muovin ja saippuan valmistus).

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2. L3, L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Teknologinen osaaminen ja yhteistyö teknologisessa ongelmanratkaisussa

 

Tavoite: T9 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon ja tutkimustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen sekä tukea oppilaan oppimista havainnollistavien simulaatioiden avulla

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologisia välineitä tai sovelluksia tiedon ja tutkimustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen.

Oppilas osaa tehdä havaintoja ja päätelmiä simulaatiosta.

 

7lk

8lk

9lk

T9 Oppilas hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa tutkimusten eri vaiheissa.

T9 Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mittaustulosten hankkimiseen ja esittämiseen. Hän pohtii aineiden rakenteita ja reaktioita niitä havainnollistavien simulaatioiden avulla.

T9 Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon ja tutkimustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen. Hän syventää oppimista havainnollistavien simulaatioiden avulla.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tieto- ja viestintäteknologian käyttö

 

Kemian tiedot ja niiden käyttäminen

Tavoite: T10 ohjata oppilasta käyttämään kemian käsitteitä täsmällisesti sekä jäsentämään omia käsiterakenteitaan kohti luonnontieteellisten teorioiden mukaisia käsityksiä.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa käyttää kemian keskeisiä käsitteitä oikeassa asiayhteydessä ja yhdistää niitä toisiinsa.

Oppilas osaa kuvata ja selittää ilmiöitä kemian keskeisten käsitteiden avulla.

 

7lk

8lk

9lk

T10 Oppilas harjoittelee kemian merkkikieltä ja käsitteitä (atomi, molekyyli, yhdiste, seos) . Hän käyttää näitä selittäessään aineen rakenteeseen ja ominaisuuksiin liittyviä asioita.

T10 Oppilas käyttää kemian merkkikieltä ja käsitteitä (ioniyhdiste, molekyyliyhdiste). Hän harjoittelee tulkitsemaan ja tuottamaan yksinkertaisia reaktioyhtälöitä.

T10 Oppilas käyttää kemian käsitteitä kuvaillessaan hiileen, sen yhdisteisiin ja tuotteen elinkaareen liittyviä käsiterakenteita. 

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Käsitteiden käyttö ja jäsentyminen

 

Tavoite: T11 ohjata oppilasta käyttämään erilaisia malleja kuvaamaan ja selittämään aineen rakennetta ja kemiallisia ilmiöitä.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa kuvata aineen rakennetta ja kemiallisia ilmiöitä malleilla tai kuvauksilla.

 

7lk

8lk

9lk

T11 Oppilas käyttää malleja (esimerkkinä sisäisen rakenteen malli, pallomalli) selittäessään atomin ja yhdisteen rakennetta.

T11 Oppilas käyttää malleja selittäessään ionien tai molekyylien muodostumista sekä kuvatessaan happojen rakenteita. Oppilas käyttää jaksollista järjestelmää alkuaineiden ominaisuuksien kuvaamisessa ja selittämisessä.

T11 Oppilas käyttää malleja kuvatessaan ja selittäessään hiiliyhdisteiden rakenteita niissä tapahtuvia kemiallisia muutoksia.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Mallien käyttäminen

 

Tavoite: T12 ohjata oppilasta käyttämään ja arvioimaan kriittisesti eri tietolähteitä sekä ilmaisemaan ja perustelemaan erilaisia näkemyksiä kemialle ominaisella tavalla.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia tietolähteitä.

Oppilas osaa ilmaista ja perustella erilaisia näkemyksiä kemialle ominaisella tavalla.

 

7lk

8lk

9lk

T12 Oppilas tutustuu erilaisiin tietolähteisiin ja harjoittelee kemialle ominaista viestintätapaa.

T12 Oppilas harjoittelee käyttämään eri tietolähteitä sekä ilmaisee näkemyksiään kemialle ominaisella tavalla.

T12 Oppilas käyttää ja arvioi kriittisesti eri tietolähteitä sekä ilmaisee ja perustelee erilaisia näkemyksiä kemialle ominaisella tavalla

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2,L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Argumentointi­taidot ja tietolähteiden käyttäminen

 

Tavoite: T13 ohjata oppilasta hahmottamaan luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa kuvata kemiaan liittyvien esimerkkien avulla luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä.

Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa.

 

7lk

8lk

9lk

T13 Oppilas harjoittelee hahmottamaan luonnontieteellisen tiedon luonnetta sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa.

T13 Oppilas tutustuu tapoihin, joilla luonnontieteellinen tieto on kehittynyt. Hän perehtyy tieteellisiin tapoihin tuottaa tietoa tutustumalla esimerkkien avulla tieteen historiaan ja tiedon kehittymiseen.

T13 Oppilas tutustuu luonnontieteellisen tiedon luonteeseen ja kehittymiseen sekä tieteellisiin tapoihin tuottaa tietoa. Oppilas kuvaa esimerkkien avulla tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa. 

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Luonnontieteel­lisen tiedon luonteen hahmottaminen

 

Tavoite: T14 ohjata oppilasta ymmärtämään perusperiaatteita aineen ominaisuuksista, rakenteesta ja aineiden muutoksista.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa käyttää aineen ominaisuuksien, rakenteiden ja aineiden muutoksien keskeisiä käsitteitä, ilmiöitä ja malleja tutuissa tilanteissa.

 

7lk

8lk

9lk

T14 Oppilas tutustuu atomin rakenteeseen ja keskeisimpiin kemiallisiin merkkeihin.

T14 Oppilas käyttää jaksollista järjestelmää tutkiessaan aineiden ominaisuuksia, rakenteita ja aineiden muuttumista kemiallisessa reaktiossa.

T14 Oppilas perehtyy hiilen ja sen yhdisteiden ominaisuuksiin, rakenteisiin ja niissä tapahtuviin muutoksiin.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S5, S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tiedollisten jatko-opinto­valmiuksien saavuttaminen

 

Tavoite: T15 ohjata oppilasta soveltamaan kemian tietojaan ja taitojaan monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä tarjota mahdollisuuksia tutustua kemian soveltamiseen erilaisissa tilanteissa kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa käyttää kemian tietojaan ja taitojaan monialaisessa oppimiskokonaisuudessa tai tilanteessa, jossa kemiaa sovelletaan eri ympäristöissä.

 

7lk

8lk

9lk

T15 Oppilas harjoittelee käyttämään kemian tietoja ja taitoja erilaisissa koulun ja arjen tilanteissa (esimerkiksi monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa).

T15 Oppilas käyttää kemian tietoja ja taitoja erilaisissa koulun ja arjen tilanteissa (esimerkiksi monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa) sekä tutustuu kemian soveltamiseen jossakin tilanteessa kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä.

T15 Oppilas soveltaa kemian tietoja ja taitoja erilaisissa koulun ja arjen tilanteissa (esimerkiksi monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa) sekä tutustuu kemian soveltamiseen erilaisissa tilanteessa kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L6

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tietojen ja taitojen soveltaminen eri tilanteissa

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä