Sisällöt

Sisällöt vuosiluokilla 7.-9.

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueet liittyvät toisiinsa siten, että luonnontieteellinen tutkimus (S1) kytkeytyy muihin sisältöalueisiin. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille.
Kotkan omat sisältöalueiden painotukset on kirjoitettu kursiivilla.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus: Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle. Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti tutkimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyn toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.

7. Luokka
- Työturvallisuus

- Perustyötaidot
- Kokeellinen työskentely 

8. Luokka
- Kokeellinen tutkimus
- Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.

9. Luokka
- Kokeellinen tutkimus
- Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa

S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä: Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen. Tutkitaan olomuotojen muutoksia.

7. Luokka

- Kodin kemikaalit
- Paloturvallisuus
- Olomuotojen muutokset 

8. Luokka
- Paikallisen toimintaympäristön ja lähiympäristön tilan huomioiminen

9. Luokka
- Paikallisen toimintaympäristön ja lähiympäristön tilan huomioiminen

S3 Kemia yhteiskunnassa: 
Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.

7. Luokka

- Kestävä luonnonvarojen käyttö
- Tuotteiden elinkaariajattelu

8. Luokka

- Kestävä luonnonvarojen käyttö
- Tuotteiden elinkaariajattelu

9. Luokka
- kemian ilmiöt ihmiskunnan hyvinvoinnin ja teknologian näkökulmista.
- kestävä luonnonvarojen käyttö, tuotteiden elinkaariajattelu yhtenä tarkastelutapana
- erilaiset koulutuspolut ja ammatit, joissa tarvitaan kemian osaamista 

S4 Kemia maailmankuvan rakentajana: Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.

7. Luokka
- Kemia tieteenä ja luonnon mittasuhteet

8. Luokka

- Aineen ja energian säilymisen periaatteet
- Luonnon mittasuhteet

9. Luokka
- kemian luonne tieteenä, aineen ja energian säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet
- kemiaan liittyvät uutiset, ajankohtaiset ilmiöt, sovellukset ja nykypäivän tutkimukset

S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne: Tutkitaan monipuolisesti seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuksia kuten vesi- ja rasvaliukoisuutta. Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään.

7. Luokka
- Seokset ja puhtaat aineet, vesi- ja rasvaliukoisuus
- Atomit, atomin rakenne ja yhdisteet.
- Malleja ja simulaatioita käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa.

8. Luokka

- Atomit, atomin rakenne ja jaksollinen järjestelmä
- Yhdisteet, ioni- ja molekyyliyhdisteet
- Malleja ja simulaatioita käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa.

9. Luokka

- hiili, sen yhdisteet ja ravintoaineet
- perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään
- sähkökemia
- malleja ja simulaatioita käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa

S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset: Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa. Havainnoidaan reaktionnopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja sen merkitykseen elämälle. Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien yhteydessä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista.

7. Luokka
- Reaktionopeus
- Kemian merkkikielen tulkitseminen (kemialliset merkit)
- Yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitseminen

8. Luokka

- Energian ja aineiden muuttuminen kemiallisissa reaktioissa.
- Pitoisuus ja happamuus, arkisten esimerkkien yhteydessä
- Kemian merkkikieli ja reaktioyhtälöt

9. Luokka
- hiilen kiertokulku ja sen merkitys elämälle
- kemian merkkikieli ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä