Tavoitteet

Fysiikan opetuksen tavoitteet

Valtakunnallisesta tavoitteesta (T1, T2,...) on johdettu tavoite jokaiselle vuosiluokalle. Kunkin vuosiluokan tavoite tukee valtakunnallisen tavoitteen saavuttamista. Lukuvuositodistuksen arvosana kuvaa oppilaan edistymistä suhteessa kunkin vuosiluokan tavoitteeseen. 


MERKITYS, ARVOT JA ASENTEET

Tavoite: T1 kannustaa ja innostaa fysiikan opiskeluun

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Ei käytetä arvioinnin kriteerinä. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

 

7lk

8lk

9lk

T1 Oppilas innostuu fysiikan opiskelusta.

T1 Oppilas innostuu fysiikan opiskelusta.

T1 Oppilas innostuu fysiikan opiskelusta.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Ei käytetä arvosanan muodostumisen perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

 

Tavoite: T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan omaa fysiikan osaamistaan, asettamaan tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelemään pitkäjänteisesti.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa asettaa omia tavoitteita pienten kokonaisuuksien osalta ja työskennellä niiden saavuttamiseksi.

Oppilas osaa kuvata omaa osaamistaan opettajan antaman palautteen, vertaispalautteen ja itsearvioinnin perusteella.

 

7lk

8lk

9lk

T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee huolellisesti niiden eteen.

T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas harjoittelee kuvaamaan omaa osaamistaan.

T2 Oppilas tunnistaa omaa fysiikan osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L6

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tavoitteellinen työskentely ja oppimaan oppimisen taidot
7. lk: Työskentelyn huolellisuus
8. lk: Oman työskentelyn ja osaamisen kuvaaminen
9. lk: Oman osaamisen tunnistaminen ja tavoitteellinen työskenteleminen

 

Tavoite: T3 ohjata oppilasta ymmärtämään fysiikan osaamisen merkitystä omassa elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla, miten fysiikan tietoja ja taitoja tarvitaan erilaisissa tilanteissa.

Oppilas osaa kuvata fysiikan osaamisen merkitystä eri ammateissa ja jatko-opinnoissa

7lk

8lk

9lk

T3 Oppilas ymmärtää valon ja äänen ominaisuuksien merkityksiä omassa elämässään.

T3 Oppilas ymmärtää lämpöilmiöiden sekä sähkömagneettisen säteliyn ja hiukkassäteilyn merkitystä omassa elinympäristössään. 

T3 Oppilas ymmärtää sähköön ja magneettisuuteen sekä vuorovaikutuksiin ja voimiin liittyviä merkityksiä omassa elämässään, elinympäristössään ja yhteiskunnassa.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L6, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Fysiikan merkityksen arvioiminen
7. lk: Fysiikkaan liittyvien ilmiöiden tunnistaminen.
8. lk: Omassa elinympäristössä tapahtuvien fysiikan ilmiöiden ymmärtäminen.
9. lk: Fysiikan ilmiöiden merkitys omassa elinympäristössä, yhteiskunnassa ja jatko-opinnoissa.

 

Tavoite: T4 ohjata oppilasta käyttämään fysiikan osaamistaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sekä arvioimaan omia valintojaan energiavarojen kestävän käytön kannalta.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla, miten fysiikan osaamista tarvitaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.

Oppilas osaa kuvata erilaisia valintoja energiavarojen kestävän käytön kannalta.

7lk

8lk

9lk

T4 Oppilas pohtii arjen valintoja kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

T4 Oppilas arvioi omia valintojaan energian kestävän käytön kannalta.

T4 Oppilas ymmärtää sähköenergian merkitystä nyky-yhteiskunnassa sekä siihen liittyvän osaamisen merkityksen kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Hän pohtii ja arvioi omia valintojaan ja niiden vaikutusta sähkön ja energiavarojen kestävän käytön kannalta.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L3,L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kestävän kehityksen tiedot ja taidot fysiikan kannalta

 

 

TUTKIMISEN TAIDOT

Tavoite: T5 kannustaa oppilasta muodostamaan kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä sekä kehittämään kysymyksiä edelleen tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdiksi.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa muodostaa kysymyksiä tarkasteltavasta ilmiöstä.

Oppilas osaa tarkentaa kysymyksiä tutkimuksen tai muun toiminnan kohteeksi esimerkiksi rajaamalla muuttujia.

 

7lk

8lk

9lk

T5 Oppilas muodostaa kysymyksiä tarkastelevasta ilmiöstä.

T5 Oppilas muodostaa kysymyksiä kulloinkin tarkastelevasta ilmiöstä ja kehittää tutkimustaitojaan kysymysten perusteella.

T5 Oppilas muodostaa kysymyksiä sekä kehittää niitä edelleen tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdaksi.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kysymysten muodostaminen sekä tutkimusten ja muun toiminnan suunnittelu
7. lk: Ennusteen tekeminen oppilastöissä.
8. lk: Ilmiöihin liittyvien kysymysten muodostaminen tutkimusten suunnittelussa.
9. lk: Ilmiöihin liittyvien kysymysten muodostaminen tutkimusten suunnittelussa.

 

Tavoite: T6 ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa sekä työskentelemään turvallisesti ja johdonmukaisesti.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa työskennellä turvallisesti sekä tehdä havaintoja ja mittauksia ohjeiden tai suunnitelman mukaan.

Oppilas osaa toteuttaa yhteistyössä muiden kanssa erilaisia tutkimuksia.

 

7lk

8lk

9lk

T6 Oppilas toteuttaa ohjeen mukaisia kokeellisia tutkimuksia ryhmässä turvallisesti ja johdonmukaisesti.

T6 Oppilas toteuttaa kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa sekä työskentelee turvallisesti ja johdonmukaisesti.

T6 Oppilas suunnittelee ja toteuttaa kokeellisia tutkimuksia turvallisesti, huolellisesti ja johdonmukaisesti yhteistyössä muiden kanssa.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kokeellisen tutkimuksen toteuttaminen
7. lk: Ohjeiden mukainen turvallinen työskentely.
8. lk: Työohjeen mukainen turvallinen työskentely itsenäisesti ja ryhmässä.
9. lk: Tutkimuksen suunnittelu ja toteutus turvallisesti itsenäisesti ja ryhmässä.

 

Tavoite: T7 ohjata oppilasta käsittelemään, tulkitsemaan ja esittämään omien tutkimustensa tuloksia sekä arvioimaan niitä ja koko tutkimusprosessia.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa käsitellä, tulkita ja esittää tutkimusten tuloksia.

Oppilas osaa arvioida tulosten oikeellisuutta ja luotettavuutta sekä osaa kuvata tutkimusprosessin toimivuutta.

 

7lk

8lk

9lk

T7 Oppilas tekee mittauksia ja havaintoja sekä kirjaa ja esittää saamiansa tutkimusten tuloksia.

T7 Oppilas käsittelee, tulkitsee ja esittää omien tutkimustensa tuloksia.

T7 Oppilas käsittelee, tulkitsee ja esittää omien tutkimustensa tuloksia sekä arvioi niitä ja koko tutkimusprosessia

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tutkimusten tulosten käsittely, esittäminen ja arviointi
7. lk: Mittausten ja havaintojen tekeminen ja kirjaaminen.
8. lk: Mittaustulosten käsittely ja tulkitseminen.
9. lk: Tutkimustulosten arviointi.

 

Tavoite: T8 ohjata oppilasta ymmärtämään teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita ja merkitystä sekä innostaa osallistumaan yksinkertaisten teknologisten ratkaisujen ideointiin, suunnitteluun, kehittämiseen ja soveltamiseen yhteistyössä muiden kanssa.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa kuvata joitakin teknologisia sovelluksia ja niiden toimintaperiaatteita.

Oppilas osaa työskennellä yhteistyössä teknologisen ratkaisun ideoinnissa, suunnittelussa, kehittämisessä ja soveltamisessa.

 

7lk

8lk

9lk

T8 Oppilas perehtyy valoon ja ääneen liittyvien yksinkertaisten sovellusten toimintaperiaatteisiin ja niiden merkitykseen.

T8 Oppilas ymmärtää joitakin lämpöön ja säteilyyn liittyvien teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita ja niiden merkityksen.

T8 Oppilas ymmärtää joitakin sähköön ja mekaniikkaan liittyvien sovellusten toimintaperiaatteita ja merkityksiä sekä osallistuu yksinkertaisten teknologisten ratkaisujen ideointiin, suunnitteluun, kehittämiseen ja soveltamiseen yhteistyössä muiden kanssa (esim. oppimiskokonaisuuksissa).

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L3, L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Teknologinen osaaminen ja yhteistyö teknologisessa ongelmanratkaisussa
7. lk: Yksinkertaisten laitteiden toimintaperiaatteet.
8. lk: Yksinkertaisten laitteiden toimintaperiaatteet ja merkitys.
9. lk: Yksinkertaisten laitteiden toimintaperiaatteet ja merkitys. Osallistuminen teknologisessa ratkaisussa.

 

Tavoite: T9 opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon ja mittaustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen sekä tukea oppilaan oppimista havainnollistavien simulaatioiden avulla.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologisia välineitä tai sovelluksia tiedon ja mittaustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen.

Oppilas osaa tehdä havaintoja ja päätelmiä simulaatiosta

 

7lk

8lk

9lk

T9 Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tutkimuksissaan. 

T9 Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mittaustulosten hankkimiseen ja esittämiseen. Hän pohtii ilmiöitä niitä havainnollistavien simulaatioiden avulla.

T9 Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mittaustulosten hankkimiseen ja esittämiseen. Hän syventää tietojaan ilmiöitä havainnollistavien simulaatioiden avulla.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö

FYSIIKAN TIEDOT JA NIIDEN KÄYTTÄMINEN

Tavoite: T10 ohjata oppilasta käyttämään fysiikan käsitteitä täsmällisesti sekä jäsentämään omia käsiterakenteitaan kohti luonnontieteellisten teorioiden mukaisia käsityksiä.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:Oppilas osaa kuvata ja selittää ilmiöitä fysiikan keskeisten käsitteiden avulla.

Oppilas osaa yhdistää ilmiöön siihen liittyvät ominaisuudet ja ominaisuuksia kuvaavat suureet.

 

7lk

8lk

9lk

T10 Oppilas harjoittelee käyttämään fysiikan käsitteitä selittäessään valoon ja ääneen liittyviä ilmiöitä.

T10 Oppilas käyttää fysiikan käsitteitä täsmällisesti selittäessään lämpö- ja säteilyilmiöitä sekä pohtiessaan ilmiöiden välisiä suhteita.

T10 Oppilas käyttää käsitteitä täsmällisesti kuvaillessaan sähköön ja liikkeeseen liittyviä käsiterakenteitaan.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Käsitteiden käyttö ja jäsentyminen
7. lk: Mittauksiin liittyvät suureet ja yksiköt.
8. lk: Käsitteiden selittäminen, suureet ja yksiköt sekä niiden tunnukset.
9. lk: Käsitteiden selittäminen ja täsmällinen käyttö, suureet ja yksiköt sekä niiden tunnukset. Suureyhtälöt.

 

Tavoite: T11 ohjata oppilasta käyttämään erilaisia malleja ilmiöiden kuvaamisessa ja selittämisessä sekä ennusteiden tekemisessä

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa käyttää yksinkertaisia malleja ja tehdä ennusteita sekä harjoittelee yksinkertaisten mallien muodostamista mittaustuloksista.

Oppilas osaa kuvata mallia ja nimetä mallin rajoituksia tai puutteita.

7lk

8lk

9lk

T11 Oppilas käyttää joitakin malleja selittäessään valoon ja ääneen liittyviä ilmiöitä.

T11 Oppilas käyttää erilaisia malleja lämpöilmiöiden kuvaamisessa ja selittämisessä.

T11 Oppilas käyttää erilaisia malleja liikeilmiöiden kuvaamisessa sekä kytkentäkaavioita mallina kuvatessaan ja selittäessään virtapiirin ilmiöitä. Oppilas tekee ennusteita virtapiirin toiminnasta kytkentäkaavion avulla.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Mallien käyttäminen
7lk: Mallien piirtäminen ilmiöiden selittämisessä
8lk: Erilaisten mallien käyttö ilmiöiden selittämisessä
9lk: Erilaisten mallien käyttö ilmiöiden kuvaamisessa, selittämisessä ja ennustamisessa.

 

Tavoite: T12 ohjata oppilasta käyttämään ja arvioimaan kriittisesti eri tietolähteitä sekä ilmaisemaan ja perustelemaan erilaisia näkemyksiä fysiikalle ominaisella tavalla

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia tietolähteitä.

Oppilas osaa ilmaista ja perustella erilaisia näkemyksiä fysiikalle ominaisella tavalla.

 

7lk

8lk

9lk

T12 Oppilas perustelee erilaisia näkemyksiä fysiikalle ominaisella tavalla.

T12 Oppilas harjoittelee käyttämään eri tietolähteitä sekä perustelemaan erilaisia näkemyksiään fysiikalle ominaisella tavalla.

T12 Oppilas käyttää eri tietolähteitä sekä perustelee erilaisia näkemyksiään fysiikalle ominaisella tavalla.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Argumentointi­taidot ja tietolähteiden käyttäminen
7lk: Tiedonhakeminen
8lk: Tiedon luotettavuuden arviointi
9lk: Tiedon käyttö näkemysten perustelemisessa

 

Tavoite: T13 ohjata oppilasta hahmottamaan luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa kuvata fysiikkaan liittyvien esimerkkien avulla luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä.

Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa.

 

7lk

8lk

9lk

T13 Oppilas harjoittelee hahmottamaan luonnontieteellisen tiedon luonnetta sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa.

T13 Oppilas tuntee tapoja, joilla luonnontieteellinen tieto on kehittynyt (tutustumalla esimerkiksi tieteen historiaan ja tiedon kehittymiseen) sekä tietää tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa.

T13 Oppilas hahmottaa luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen


L1, L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Luonnontieteel­lisen tiedon luonteen hahmottaminen
7lk: Luonnontieteellisen tutkimuksen vaiheet
9lk: Luonnontieteelliset tavat tuottaa tietoa.

 

Tavoite: T14 ohjata oppilasta saavuttamaan riittävät tiedolliset valmiudet jatko-opintojaan varten vuorovaikutuksesta ja liikkeestä sekä sähköstä.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa käyttää vuorovaikutuksen ja liikkeen sekä sähkön keskeisiä

käsitteitä, olioita, ilmiöitä, ominaisuuksia, suureita, malleja ja lakeja tutuissa tilanteissa.

7lk

8lk

9lk

ei tavoitteena

T14 Oppilas saavuttaa riittävät tiedolliset jatko-opintovalmiudet lämmöstä.

T14 Oppilas saavuttaa riittävät tiedolliset jatko-opintovalmiudet vuorovaikutuksesta, liikkeestä ja sähköstä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S5,S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen


L1

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tiedollisten jatko-opinto valmiuksien saavuttaminen

 

Tavoite: T15 ohjata oppilasta soveltamaan fysiikan tietojaan ja taitojaan monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä tarjota mahdollisuuksia tutustua fysiikan soveltamiseen erilaisissa tilanteissa kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa käyttää fysiikan tietojaan ja taitojaan monialaisessa oppimiskokonaisuudessa tai tilanteessa, jossa fysiikkaa sovelletaan eri ympäristöissä

7lk

8lk

9lk

T15 Oppilas käyttää fysiikan tietojaan ja taitojaan apunaan esim. monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa.

T15 Oppilas käyttää fysiikan tietojaan ja taitojaan apunaan monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä tutustuu fysiikan soveltamiseen jossakin tilanteessa kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisössä.

T15 Oppilas soveltaa fysiikan tietojaan ja taitojaan monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä tutustuu fysiikan soveltamiseen erilaisissa tilanteissa kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L6

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tietojen ja taitojen soveltaminen eri tilanteissa

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä