Tavoitteet

Maantiedon opetuksen tavoitteet

Valtakunnallisesta tavoitteesta (T1, T2,...) on johdettu tavoite jokaiselle vuosiluokalle. Kunkin vuosiluokan tavoite tukee valtakunnallisen tavoitteen saavuttamista. Lukuvuositodistuksen arvosana kuvaa oppilaan edistymistä suhteessa kunkin vuosiluokan tavoitteeseen. 

MAANTIETEELLINEN TIETO JA YMMÄRRYS

Tavoite: T1 Tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas hahmottaa maapallon karttakuvan peruspiirteet sekä tietää keskeisten kohteiden sijainnin ja nimistön.

7lk

8lk

9lk

Oppilas perehtyy jäsentyneeseen karttakuvaan maailmasta.

Oppilas perehtyy jäsentyneeseen karttakuvaan maailmasta.

Oppilas harjoittelee jäsentyneen karttakuvan muodostamista maailmasta.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L4, L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Maapallon karttakuvan hahmottaminen ja keskeisen paikannimistön tunteminen

 

Tavoite: T2 Ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä sekä vertailemaan luonnonmaisemia Suomessa ja muualla maapallolla.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa selittää esimerkkien avulla Maan planetaarisuuden, vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelun sekä hahmottaa maapallon kehät ja vyöhykkeisyyden.

Oppilas osaa tunnistaa ja kuvailla luonnonmaisemia Suomessa ja maapallolla sekä osaa tuoda esille joitakin niiden syntyyn vaikuttaneita tekijöitä.

7lk

8lk

9lk

Oppilas tutkii luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä ja vertailee luonnonmaisemia maapallolla.

Oppilas tutkii luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä ja vertailee luonnonmaisemia Suomessa tai muualla maapallolla.

Oppilas tutkii luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä ja vertailee luonnonmaisemia Suomessa tai muualla maapallolla.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S4, S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L4, L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Luonnonmaantieteellisten ilmiöiden hahmottaminen

 

Tavoite: T3 Ohjata oppilasta tutkimaan ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä ymmärtämään erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää Suomessa ja maapallon eri alueilla.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa kuvata ihmisten elämän ja kulttuurien piirteiden sekä kulttuurimaisemien vaihtelua Suomessa ja muualla maailmassa.

7lk

8lk

9lk

Oppilas tutkii ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä tunnistaa erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää maapallon eri alueilla.

Oppilas tutkii ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä kuvailee erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää Suomessa ja maapallon eri alueilla.

Oppilas tutkii ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä ymmärtää erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää Suomessa ja maapallon eri alueilla.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Ihmismaantieteellisten ilmiöiden hahmottaminen

 

Tavoite: T4 Kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä vuorovaikutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitys.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa kuvata, miten luonnonympäristö vaikuttaa ihmisten elämään ja elinkeinoihin sekä millaisia vaikutuksia ihmisen toiminnalla on luonnonympäristön tilaan Suomessa ja eri puolilla maapalloa.

Oppilas osaa kertoa, miksi luonnonvarojen kestävä käyttö on tärkeää.

7lk

8lk

9lk

Oppilas tiedostaa ihmisen ja luonnonympäristön välisiä vuorovaikutuksia sekä tutustuu luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Oppilas kuvailee ihmisen ja luonnonympäristön välisiä vuorovaikutuksia sekä pohtii luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Oppilas pohtii ihmisen ja luonnonympäristön välistä vuorovaikutusta sekä perehtyy luonnonvarojen kestävän käytön merkitykseen.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Luonnon ja ihmisen toiminnan välisen vuorovaikutuksen ymmärtäminen sekä luonnonvarojen kestävä käyttö

 

MAANTIETEELLISET TAIDOT

Tavoite: T5 Ohjata oppilasta kehittämään maantieteellistä ajattelutaitoa sekä kykyä esittää maantieteellisiä kysymyksiä.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa selittää että maantiedossa tutkitaan alueita ja alueiden välisiä eroja sekä hahmottaa kartoilta eri aluetasot: oma lähiympäristö, kunta, Suomi, Eurooppa ja koko maailma.

Oppilas osaa esittää maantieteellisiä kysymyksiä ja pohtia vastauksia niihin.

7lk

8lk

9lk

Oppilas kehittää maantieteellistä ajattelutaitoaan sekä kykyään esittää maantieteellisiä kysymyksiä.

Oppilas laajentaa maantieteellistä ajattelutaitoaan sekä kykyään esittää maantieteellisiä kysymyksiä.

Oppilas käyttää maantieteellistä ajattelutaitoaan maantieteellisten kysymysten esittämiseen ja niihin vastaamiseen.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Maantieteellinen ajattelutaito

 

Tavoite: T6 Ohjata oppilasta kehittämään tilatajua sekä symboleiden, mittasuhteiden, suuntien ja etäisyyksien ymmärrystä.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa mitata sekä jana- että suhdelukumittakaavan avulla etäisyyksiä kartalla, suunnata kartan todellisuuden mukaisesti ja liikkua maastossa kartan avulla.

7lk

8lk

9lk

Oppilas kehittää tilatajuaan sekä ymmärrystään symboleista, mittasuhteista, suunnista ja etäisyyksistä.

Oppilas syventää tilatajuaan sekä ymmärrystään symboleista, mittasuhteista, suunnista ja etäisyyksistä.

Oppilas syventää tilatajuaan sekä ymmärrystään symboleista, mittasuhteista, suunnista ja etäisyyksistä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L4, L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tilatajun kehittyminen

 

Tavoite: T7 Ohjata oppilasta harjaannuttamaan arkielämän geomediataitoja sekä lukemaan, tulkitsemaan ja laatimaan karttoja ja muita malleja maantieteellisistä ilmiöistä.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa käyttää kuvia, karttoja, karttapalveluja sekä muuta geomediaa maantiedon sisältöjen opiskelussa sekä arkielämässä.

Oppilas osaa laatia yksinkertaisia karttoja, diagrammeja sekä muita maantieteellisiä malleja.

7lk

8lk

9lk

Oppilas tutustuu arkielämän geomedioihin kuten karttoihin ja malleihin maantieteellisistä ilmiöistä.

Oppilas kehittää arkielämän geomediataitoja sekä lukee, tulkitsee ja/ tai laatii karttoja ja muita malleja maantieteellisistä ilmiöistä.

Oppilas harjaantuu arkielämän geomediataidoissa sekä lukee, tulkitsee ja laatii karttoja ja muita malleja maantieteellisistä ilmiöistä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L5, L6

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Geomediataidot

 

Tavoite: T8 Ohjata oppilasta kehittämään maantieteellisiä tutkimustaitoja.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa toteuttaa pienimuotoisen maantieteellisen tutkimuksen.

Oppilas osaa havainnollistaa tutkimustuloksia geomedian avulla sekä esittää tutkimustulokset suullisesti.

7lk

8lk

9lk

Oppilas harjoittelee maantieteellisiä tutkimistaitojaan.

Oppilas kehittää maantieteellisiä tutkimustaitojaan.

Oppilas kehittää ja käyttää hyväksi maantieteellisiä tutkimustaitojaan.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tutkimustaidot

 

Tavoite: T9 Harjaannuttaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä aktivoida oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä, Suomessa ja koko maailmassa.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa havainnoida lähiympäristön muutoksia, osaa antaa esimerkkejä Suomessa ja muualla maailmassa tapahtuvista ympäristön muutoksista ja osaa nimetä keskeisiä muutoksia aiheuttavia tekijöitä.

Oppilas osaa tuoda esille maantieteellisiin ilmiöihin liittyvää ajankohtaista uutisointia ja osaa selittää tapahtumien taustoja.

7lk

8lk

9lk

Oppilas havainnoi ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä seuraa ajankohtaisia tapahtumia maailmassa.

Oppilas havainnoi ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä seuraa ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössään ja Suomessa tai koko maailmassa.

Oppilas havainnoi ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä selittää ajankohtaisten tapahtumien taustoja omassa lähiympäristössään ja Suomessa tai koko maailmassa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Ympäristölukutaito ja ympäristön muutosten arvioiminen

 

Tavoite: T10 Tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä argumentoimaan ja esittämään selkeästi maantieteellistä tietoa.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa toimia ryhmän jäsenenä ja arvioida omaa toimintaansa ryhmässä.

Oppilas osaa esittää mielipiteitä maantieteellisistä asioista sekä kuunnella ja suhtautua rakentavasti erilaisiin näkemyksiin.

7lk

8lk

9lk

Oppilas kehittää vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitojaan sekä esittää maantieteellistä tietoa.

Oppilas syventää vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitojaan sekä esittää perusteltuja mielipiteitä maantieteellisistä asioista.

Oppilas syventää vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitojaan sekä esittää perusteltuja mielipiteitä maantieteellisistä asioista ja suhtautuu rakentavasti erilaisiin näkemyksiin.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Ryhmässä työskentely ja näkemysten perustelu

 

Tavoite: T11 Ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta sekä vahvistaa oppilaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas toimii projektissa, jossa yhdessä muiden kanssa vaikutetaan lähiympäristön viihtyisyyden parantamiseen tai ympäristön monimuotoisuuden säilyttämiseen.

Oppilas ymmärtää ja osaa kuvata globaalin vastuun merkitystä omassa toiminnassaan.

7lk

8lk

9lk

Oppilas vaalii luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta. 

Oppilas vaalii luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta sekä vahvistaa osallistumisen ja vaikuttamisen taitojaan.

Oppilas vaalii luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta sekä vahvistaa osallistumisen ja vaikuttamisen taitojaan.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Osallistumisen ja vaikuttamisen taidot

 

MAANTIEDON ASENNE-JA ARVOTAVOITTEET

Tavoite: T12 Tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa kertoa, miten toimitaan vastuullisesti koulussa ja koulun ulkopuolella.

Oppilas osaa ottaa kantaa kestävän kehityksen kysymyksiin ja osaa antaa esimerkkejä miten toimitaan kestävän elämäntavan mukaisesti.

7lk

8lk

9lk

Oppilas kasvaa aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi.

Oppilas kasvaa aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi, joka osaa kertoa, miten toimitaan vastuullisesti koulussa ja koulun ulkopuolella. 

Oppilas ottaa kantaa kestävän kehityksen kysymyksiin ja antaa esimerkkejä miten toimitaan kestävän elämäntavan mukaisesti. 

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kestävän kehityksen edistäminen

 

Tavoite: T13 Ohjata oppilasta arvostamaan alueellista identiteettiään sekä luonnon, ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuutta sekä kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa luonnehtia omaan alueelliseen identiteettiinsä vaikuttavia tekijöitä sekä osaa kuvata lähiympäristön ja sen monimuotoisuuden merkitystä.

Oppilas osaa kuvata kulttuurien ja ihmisten moninaisuuden merkitystä sekä osaa tarkastella yhteiskunnan ilmiöitä ihmisoikeuksien näkökulmasta.

 

7lk

8lk

9lk

Oppilas arvostaa luonnon, ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuutta kaikkialla maailmassa.

Oppilas arvostaa alueellista identiteettiään sekä luonnon, ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuutta sekä kunnioittaa ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa.

Oppilas arvostaa alueellista identiteettiään sekä luonnon, ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuutta sekä kunnioittaa ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L3, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Alueellisen identiteetin sekä luonnon, ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuuden tunnistaminen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä