Sisällöt

Sisällöt vuosiluokilla 7.-9.

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia. Sisällöt liittyvät toisiinsa siten, että maapallon karttakuvan kehittäminen (S1) ja ajankohtaisen maailman seuraaminen (S2) sisällytetään muihin sisältöalueisiin. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille.
Kotkan omat sisältöalueiden painotukset on kirjoitettu kursiivilla.

S1 Maapallon karttakuva ja alueet: Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä Suomen, Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja muun geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun.

7. Luokka
- maapallo, maanosat, valtameret
- ilmansuunnat, jana- ja suhdemittakaava, sijainninmääritys
- maastossa liikkuminen kartan avulla
- keskeisten kohteiden sijainti ja nimistö
- yksinkertaisten karttojen ja diagrammien laadinta

8. Luokka
- Euroopan karttakuva ja paikannimistö

9. Luokka
- Suomen keskeistä paikannimistöä
- karttamerkit
- paikkatiedon perusteet 

 S2 Ajankohtainen muuttuva maailma: Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osa-alueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.

7. Luokka
- ajankohtaisten uutisten seuraaminen
- kulttuurien moninaisuus ja ihmisoikeuksien kunnioitus

8. Luokka
- Eurooppaan liittyvät uutiset ja niiden sijoittaminen kartalle

9. Luokka
- ajankohtaisten uutisten seuraaminen ja niiden sijoittaminen kartalle
- pääpaino Suomen tapahtumissa 

 

S3 Elämän perusedellytykset maapallolla: Sisällöt liittyvät planetaarisuuteen ja sen vaikutuksiin maapallolla. Käsitellään vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelua sekä ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä. Tarkastellaan elämän perusedellytyksiä kuten puhdasta ilmaa, vettä ja ravintoa, niiden esiintymistä ja kestävää käyttöä.

7. Luokka
- maan planetaarisuus, vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelu
- maapallon kehät
- maapallon sisäiset- ja ulkoiset tapahtumat
- maapallon ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeet

8. Luokka
- Ilmasto-, lämpö- ja kasvillisuusvyöhykkeet Euroopassa

9. Luokka
- kivilajien synty
- jääkauden jäljet Suomessa
- ilmasto ja sää Suomessa

S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt: Tarkastellaan oman kotiseudun erityispiirteitä sekä Suomen maisema-alueita. Tehdään kenttätutkimuksia omassa lähiympäristössä. Osallistutaan oman lähiympäristön monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyisyyden ja turvallisuuden suunnitteluun ja parantamiseen. Tutkitaan esimerkkien avulla maailman eri alueiden luonnon- ja kulttuurimaisemia.

7. Luokka

8. Luokka

9. Luokka
- Suomen maisema-alueet
- oman kotiseudun erityispiirteiden tarkastelu


S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla: Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa, Euroopassa ja eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin, asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.

7. Luokka
- ihmisten ja kulttuurien sijoittuminen maapallolla
- ympäristön vaikutus elinkeinoihin, asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan

8. Luokka
- Eurooppalaisiin kulttuureihin tutustuminen
- Euroopan ihmisten elämään ja asumiseen sekä elinkeinoihin tutustuminen
- ihmisen toiminnan vaikutus ympäristöön
- ihmisoikeudet ja hyvän elämisen edellytysten pohdintaa 

9. Luokka
- Suomen ihmisten elämään ja asumiseen sekä elinkeinoihin tutustuminen
- Suomen väestö
- ihmisen toiminnan vaikutus ympäristöön ja aluesuunnittelu 

S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö: Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa ja muualla maailmassa. Tutkitaan tuotteiden elinkaaria sekä pohditaan omia kulutusvalintoja ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. Perehdytään ympäristönmuutoksiin, erityisesti ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Käsitellään ympäristön tilaa ja yhteistyömahdollisuuksia Itämeren alueella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä.

7. Luokka

8. Luokka
- kestävä elämäntapa
- luonnonvarojen kestävä käyttö
- Euroopan luonnonvarat ja energian tuotanto
- ilmastonmuutos Euroopan näkökulmasta

9. Luokka
- luonnonvarojen kestävä käyttö
- ilmastonmuutos
- Itämeren suojelu
- biotalouden mahdollisuudet Suomessa
- tuotteiden elinkaari
- toimiminen vastuullisena kansalaisena ja omat kulutusvalinnat

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä