Tavoitteet

Biologian opetuksen tavoitteet

Valtakunnallisesta tavoitteesta (T1, T2,...) on johdettu tavoite jokaiselle vuosiluokalle. Kunkin vuosiluokan tavoite tukee valtakunnallisen tavoitteen saavuttamista. Lukuvuositodistuksen arvosana kuvaa oppilaan edistymistä suhteessa kunkin vuosiluokan tavoitteeseen. 

BIOLOGINEN TIETO JA YMMÄRRYS

Tavoite: T1 Ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin perusrakennetta ja toimintaa sekä vertailemaan erilaisia ekosysteemejä ja tunnistamaan lajeja.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa kuvata metsäekosysteemin perusrakennetta ja toimintaa sekä tunnistaa erilaisia ekosysteemejä ja niiden ravintoverkkojen lajeja.

Oppilas osaa kuvata monimuotoisuuden merkitystä ekosysteemien toiminnalle sekä pohtia metsien kestävän käytön merkitystä eliöille ja ihmiselle.

7lk

8lk

9lk

Oppilas ymmärtää vesiekosysteemin perusrakennetta ja toimintaa. Oppilas harjoittelee tunnistamaan erilaisia lajeja.

Oppilas perehtyy metsä- ja suoekosysteemin käsitteeseen ja harjoittelee tunnistamaan lajeja.

Ei tavoitteena

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S4, S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L4, L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Ekosysteemin rakenteen ja toiminnan hahmottaminen

 

Tavoite: T2 Auttaa oppilasta kuvailemaan eliöiden rakenteita ja elintoimintoja sekä ymmärtämään eliökunnan rakennetta.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa kuvata eliökunnan luokittelun periaatteita, osaa nimetä eliöiden rakenteita sekä osaa kuvata eliöiden elintoimintoja.

Oppilas osaa vertailla eri eliöryhmien sukulaisuutta rakenteellisten ja toiminnallisten sopeutumien pohjalta sekä tunnistaa, luokittelee ja vertailee eliöryhmiä.

7lk

8lk

9lk

Oppilas kuvaa eliöiden rakenteita ja elintoimintoja sekä ymmärtää eliökunnan rakennetta.

Oppilas kuvaa eliöiden rakenteita ja elintoimintoja sekä ymmärtää eliökunnan rakennetta.

Oppilas kuvaa ihmisen rakenteita ja ymmärtää elintoimintoja.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S5

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L4-L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Eliökunnan rakenteen ja eliöiden rakenteen ja elintoimintojen hahmottaminen

 

 

Tavoite: T3 Ohjata oppilasta tutkimaan eliöiden sopeutumista eri elinympäristöihin ja ymmärtämään erilaisten elinympäristöjen merkitys luonnon monimuotoisuudelle.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa tehdä havaintoja lajien esiintymisestä ja osaa kuvata lajien sopeutumista eri elinympäristöihin. Oppilas tunnistaa lähiympäristön tyypillisiä eliölajeja ja ymmärtää niiden merkityksen luonnon monimuotoisuudelle.

 

7lk

8lk

9lk

Oppilas tutkii eliöiden sopeutumista vesiympäristöön.

Oppilas tutkii eliöiden sopeutumista eri elinympäristöihin (metsätyypit ja suot) ja ymmärtää erilaisten elinympäristöjen merkityksen luonnon monimuotoisuudelle.

Ei tavoitteena

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S4, S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L4, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Eliöiden sopeutumisen ja elinympäristöjen monimuotoisuuden hahmottaminen

 

 

Tavoite: T4 Ohjata oppilasta ymmärtämään perinnöllisyyden ja evoluution perusperiaatteita.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas ymmärtää ja osaa kuvata perimän ja ympäristön vaikutusta eliöiden yksilönkehityksessä.

Oppilas osaa kuvata miten elämä ja luonnon monimuotoisuus ovat kehittyneet maapallolla evoluution tuloksena.

7lk

8lk

9lk

Ei tavoitteena

Oppilas tutustuu evoluution käsitteisiin.

Oppilas perehtyy perinnöllisyyden ja evoluution perusperiaatteisiin.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1, S4, S5

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Perinnöllisyyden ja evoluution perusperiaatteiden hahmottaminen

 

 

Tavoite: T5 Ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen kehitystä ja elimistön perustoimintoja.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa kuvata ihmiselimistön perusrakenteita ja elintoimintoja sekä osaa selostaa ihmisen kasvun ja kehittymisen pääperiaatteita.

7lk

8lk

9lk

Ei tavoitteena

Ei tavoitteena

Oppilas ymmärtää ihmisen kehitystä ja tutkii elimistön perustoimintoja.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S5

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L3

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Ihmiselimistön rakenteen ja toiminnan hahmottaminen

 

Tavoite: T6 Ohjata oppilasta arvioimaan luonnonympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ihmisen vaikutusta ympäristöön sekä ymmärtämään ekosysteemipalvelujen merkitys.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa tehdä havaintoja ja pieniä tutkimuksia omassa lähiympäristössä tapahtuvista luonnollisista ja ihmisen toiminnan aiheuttamista luonnonympäristön muutoksista.

Oppilas ymmärtää maapallon luonnonvarojen rajallisuuden ja ekosysteemipalveluiden merkityksen sekä tuntee kestävän elämäntavan perusteet ja jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet.

7lk

8lk

9lk

Oppilas tutustuu vesiympäristössä tapahtuviin muutoksiin sekä ihmisen vaikutukseen ympäristössä sekä perehtyy ekosysteemin merkitykseen.

Oppilas arvioi luonnonympäristössä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisen vaikutusta ympäristöön sekä perehtyy ekosysteemipalvelujen merkitykseen

Ei tavoitteena

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L4,L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Luonnonympäristössä tapahtuvien muutosten havainnointi

 

BIOLOGISET TAIDOT

Tavoite: T7 Ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteellistä ajattelutaitoa sekä syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämistä.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa esittää mielekkäitä kysymyksiä luonnosta ja luonnonilmiöistä, osaa käyttää biologialle ominaisia peruskäsitteitä sekä tutkimus- ja tiedon-hankintamenetelmiä.

Oppilas osaa esittää perusteltuja luonnontieteellisiä käsityksiä ja päätelmiä.

7lk

8lk

9lk

Oppilas kehittää luonnontieteellistä ajattelutaitoaan.

Oppilas syventää luonnontieteellistä ajattelutaitoaan sekä kehittää syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämistä.

Oppilas analysoi luonnontieteellistä ajattelutaitoaan sekä syventää syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämistä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Luonnontieteellinen ajattelutaito

 

Tavoite: T8 Opastaa oppilasta käyttämään biologian tutkimusvälineistöä ja tieto- ja viestintäteknologiaa.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa työskennellä turvallisesti ja tavoitteellisesti laboratoriossa ja maastossa. Oppilas osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti biologian tutkimusvälineistöä ja tieto- ja viestintäteknologiaa.

7lk

8lk

9lk

Oppilas käyttää biologian tutkimusvälineistöä ja tieto- ja viestintäteknologiaa.

Oppilas käyttää biologian tutkimusvälineistöä ja tieto- ja viestintäteknologiaa.

Oppilas käyttää biologian tutkimusvälineistöä ja tieto- ja viestintäteknologiaa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S5

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Biologisen tutkimusvälineistön ja teknologian käyttö

 

Tavoite: T9 Ohjata oppilasta koostamaan eliökokoelma ja kasvattamaan kasveja biologisten ilmiöiden ymmärtämiseksi.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa koostaa ohjeiden mukaisesti perinteisen tai digitaalisen kasvikokoelman tai muun digitaalisen eliökokoelman.

Oppilas toteuttaa ohjatusti kasvatuskokeen.

 

7lk

8lk

9lk

Ei tavoitteena.

Oppilas koostaa eliökokoelman. 

Ei tavoitteena.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S4, S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L5, L6, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Eliökokoelman laatiminen.

 

Tavoite: T10 Ohjata oppilasta tekemään tutkimuksia sekä koulussa että koulun ulkopuolella.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa havainnoida ja tallentaa keräämiään tietoja laboratoriossa ja maastossa.

Oppilas osaa esittää hypoteeseja ja tehdä ohjatusti pienimuotoisen biologisen tutkimuksen ja osaa raportoida sen tuloksia.

7lk

8lk

9lk

Oppilas tekee havaintoja sekä koulussa että koulun ulkopuolella.

Oppilas tekee tutkimuksia sekä koulussa että koulun ulkopuolella.

Oppilas tekee tutkimuksia koulussa.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Biologisen tutkimuksen tekeminen

 

Tavoite: T11 Kannustaa oppilasta soveltamaan biologian tietoja ja taitoja omassa elämässä sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa kuvata, miten biologisia tietoja ja taitoja voi hyödyntää omassa arjessa ja yhteiskunnassa

sekä osaa perustella näkemyksiä biologisen tietämyksen pohjalta.

Oppilas osallistuu lähiluonnon vaalimisprojektiin, sen toteuttamiseen ja tulosten raportointiin.

7lk

8lk

9lk

Oppilas soveltaa vesibiologian tietoja ja taitoja omassa elämässään.

Oppilas soveltaa biologian tietoja ja taitoja omassa elämässään.

Oppilas soveltaa biologian tietoja ja taitoja omassa elämässään.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L3, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Biologisten tietojen ja taitojen soveltaminen arjessa

 

BIOLOGIAN ASENNE- JA ARVOTAVOITTEET

Tavoite: T12 Innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä vahvistamaan luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilaan osaa perustella esimerkkien avulla miten luonnossa toimitaan kestävällä ja luonnon monimuotoisuutta säilyttävällä tavalla.

7lk

8lk

9lk

Oppilas innostuu ja kiinnostuu luontosta ja sen ilmiöistä.

Oppilas innostuu syventämään kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä vahvistamaan luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta.

Ei tavoitteena

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Luontosuhteen ja ympäristötietoisuuden merkityksen hahmottaminen

 

Tavoite: T13 Ohjata oppilasta tekemään eettisesti perusteltuja valintoja.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa hyödyntää biologian tietoja ja taitoja ihmiseen ja ympäristöön liittyvien vastuukysymysten arvioinnissa ja esittää perusteluja eettisesti kestäville valinnoille.

7lk

8lk

9lk

Oppilas tutustuu eettisesti perusteltuihin valintohin.

Oppilas pohtii eettisesti perusteltuja valintoja.

Oppilas perustelee eettisesti valintojaan.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Eettisten kysymysten pohdinta

 

 

Tavoite: T14 Innostaa oppilasta vaikuttamaan ja toimimaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa kuvata, miten toimitaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.

7lk

8lk

9lk

Oppilas tutustuu kestävän kehityksen käsitteeseen.

Oppilas innostuu vaikuttamaan ja toimimaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.

Ei tavoitteita.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L5, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kestävän tulevaisuuden rakentamisen tiedot ja taidotPeda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä