Sisällöt

Sisällöt vuosiluokilla 7.-9.

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia. Sisällöt liittyvät toisiinsa siten, että biologinen tutkimus (S1) ja tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön (S2) sisällytetään muihin sisältöalueisiin. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille.
Kotkan omat sisältöalueiden painotukset on kirjoitettu kursiivilla.

S1 Biologinen tutkimus:
 Sisältöjä valitaan siten, että biologisen tutkimuksen vaiheet tulevat oppilaan oman toiminnan kautta tutuiksi.

7. Luokka
- ekosysteemin tutkimuksia 
- mikroskopointi
- eliön preparointi

8. Luokka
- turvallinen ja tavoitteellinen työskentely laboratoriossa ja maastossa
- metsäekosysteemin omakohtainen havainnointi ja tutkiminen
- mikroskopointi (kasvisolu ja kasvin rakenne)
- kasvion laatiminen perinteisesti tai digitaalisesti
- ohjattu kasvien kasvatuskoe


9. Luokka
- eläinsolun mikroskopointi
- laborointeja
- aistitestejä
- pienimuotoinen biologinen tutkimus (hypoteesi, toteutus ja raportointi) 

S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön: Sisältöjä valittaessa painotetaan vastuullista luonnossa liikkumista, lajintuntemusta sekä metsän ja muiden ekosysteemien tutkimista ja vertailua. Maastotyöskentelyssä havainnoidaan ja arvioidaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisen vaikutusta niihin.
7. Luokka
- tutustumisretki lähiluontoon
- lajistoon tutustumista ja havaintojen tekemistä
- ihmisen vaikutus ympäristöön ja siinä tapahtuvat muutokset

8. Luokka
- retki lähimetsä- ja/tai suokohteessa
- havaintoja lajien sopeutumisesta elinympäristöön
- jokamiehenoikeudet ja velvollisuudet,

9. Luokka

S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta: Sisällöt painottuvat suomalaisen metsäekosysteemin rakenteeseen ja toimintaan sekä ihmisen toiminnan vaikutuksiin niissä. Lisäksi käsitellään perustietoja vesi-, suo-, tunturi- ja kaupunkiekosysteemeistä. Tutustutaan lajien ekologiaan ja niiden välisiin vuorovaikutussuhteisiin. Opetukseen sisältyy eliökokoelman koostaminen. Sisältöjä valittaessa painotetaan ekosysteemien monimuotoisuuden tärkeyttä.

7. Luokka

- ekosysteemin peruskäsitteistö
- kasvit ja eläimet ekosysteemin osana
- lajien ekologiaa ja niiden välisten vuorovaikutussuhteiden käsittelyä
- vesiekosysteemin toiminta, erityisesti Itämeri ja Kymijoki

8. Luokka
- metsä- ja suoekosysteemin rakenne ja toiminta: eri eliöryhmien ravinnon- ja energianhankintatapoja
- perustietoja eri ekosysteemeistä
- monimuotoisuus

9. Luokka

S4 Mitä elämä on?: Sisällöissä keskitytään tutkimaan elämän perusilmiöitä biologialle tyypillisin tutkimusmenetelmin. Opetukseen sisällytetään kasvien kasvatusta. Eliökunnan rakenteeseen ja monimuotoisuuteen perehdytään vertailemalla eliöiden rakenteita, elintoimintoja ja elinympäristöjä. Tutustutaan perinnöllisyyden ja evoluution perusteisiin. Tarkastellaan bioteknologian mahdollisuuksia ja haasteita.


7. Luokka
- eliöiden rakenteiden, elintoimintojen ja elinympäristöjen vertailua
- eliökunnan luokittelun perusteet
- eliöiden sukulaisuussuhteiden vertailu rakenteellisten ja toiminnallisten sopeutumien pohjalta


8. Luokka

9. Luokka
- perinnöllisyys ja evoluution perusteet
- eliökunnan synty- ja kehitys
- ihmisen evoluutio
- perintötekijät


S5 Ihminen: 
Sisällöissä keskitytään tutkimaan ihmiskehon toimintaa ja syvennetään tietämystä ihmisen rakenteesta, elintoiminnoista ja säätelyjärjestelmistä. Tarkastellaan kasvuun, kehitykseen ja terveyteen vaikuttavien biologisten tekijöiden perusteita. Tutustutaan, miten perimä ja ympäristö vaikuttavat ihmisen eri ominaisuuksien kehittymiseen.


7. Luokka

8. Luokka

9. Luokka
- eläinsolun rakenne ja toiminta
- ihmisen rakenne ja keskeiset elintoiminnot
- lisääntymiselimistö ja yksilönkehitys
- perinnöllisyyden perusteet

S6 Kohti kestävää tulevaisuutta: Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan luonnonvarojen kestävän käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää ravinnontuotantoa sekä eläinten hyvinvointia. Käsitellään biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia kestävän tulevaisuuden kannalta. Tutustutaan luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja saavutuksiin.

7. Luokka
- luonnon monimuotoisuus ja sen merkitys
- ihmisen vaikutus ympäristöön ja siinä tapahtuvat muutokset


8. Luokka
- ilmastonmuutos
- luonnonsuojelun keinot, tavoitteet ja saavutukset
- biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuudet kestävän tulevaisuuden kannalta
- metsänhoidon perusteet

9. Luokka
- biotekniikan mahdollisuudet ja siihen liittyvät eettiset kysymykset


 


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä