Tavoitteet

Kotitalouden opetuksen tavoitteet

Valtakunnallisesta tavoitteesta (T1, T2,...) on johdettu tavoite jokaiselle vuosiluokalle. Kunkin vuosiluokan tavoite tukee valtakunnallisen tavoitteen saavuttamista. Lukuvuositodistuksen arvosana kuvaa oppilaan edistymistä suhteessa kunkin vuosiluokan tavoitteeseen. 

Käytännön toimintataidot:

Tavoite: T1

Ohjata oppilasta suunnittelemaan, organisoimaan ja arvioimaan työtä ja toimintaa

Päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosana 8) oppimäärän päättyessä:

Oppilas asettaa tavoitteita toiminnalleen ja työskentelee niiden saavuttamiseksi. Oppilas arvioi itse tavoitteiden saavuttamista ja omaa työskentelyään. Oppilas tunnistaa omaa osaamistaan itsearvioinnin, opettajan antaman palautteen ja vertaispalautteen perusteella.

 

7.lk

8.lk

9.lk

Oppilas tulkitsee ohjeita, suunnittelee työnjakoa ja työjärjestystä, yhteistyötä, ottaa vastuuta omasta ja ryhmän toiminnasta sekä arvioi omaa toimintaansa.

Oppilas soveltaa ohjeita, arvioi omaa ja ryhmän toimintaa. Hän harjoittelee itsenäistä ja ryhmässä työskentelyä sekä tiedon etsintää. 

Oppilas arvioi tiedon luotettavuutta ja työskentelee itseohjautuvasti. Hän suunnittelee omaa ja kotitalouden toimintaa. 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L3

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tavoitteiden asettaminen, työn toteutus ja oppimaan oppimisen taidotTavoite: T2

Ohjata oppilasta harjoittelemaan kotitalouden hallinnassa tarvittavia kädentaitoja sekä kannustaa luovuuteen ja estetiikan huomioimiseen

 

Päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosana 8) oppimäärän päättyessä:

Oppilas osaa käyttää tavallisimpia työmenetelmiä ruoanvalmistuksessa ja leivonnassa sekä asumiseen liittyvien perustehtävien toteuttamisessa ja ottaa huomioon esteettiset näkökulmat.

7.lk

8.lk

9.lk

Oppilas harjoittelee erilaisia ruuanvalmistusmenetelmiä, oppii tunnistamaan ja käyttämään erilaisia elintarvikkeita, oppii arvostamaan kaunista lopputulosta.

Oppilas kiinnittää huomiota sopiviin työvälineisiin, menetelmiin, kattaukseen, ruuan esillepanoon ja kodin siisteyteen.

Oppilas soveltaa käytännön työtaitoja ja työskentelee kokonaisvaltaisesti muut huomioiden. Oppilas toimii luovasti ja lopputulos on esteettinen.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S2

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

 

L2, L3

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kädentaidot ja estetiikkaTavoite: T3

Ohjata ja rohkaista oppilasta valitsemaan ja käyttämään hyvinvointia edistävästi ja kestävän kulutuksen mukaisesti materiaaleja, työvälineitä, laitteita sekä tieto- ja viestintäteknologiaa.

 

Päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosana 8) oppimäärän päättyessä:

Oppilas valitsee ja käyttää taloudellisesti materiaaleja ja teknologiaa kotitalouden toiminnassaan sekä pohtii valintoja terveyden ja kestävyyden kannalta.

7.lk

8.lk

9.lk

Oppilas tiedostaa oman toiminnan vaikutuksia sekä omaan että ympäristön hyvinvointiin. Hän valitsee tarkoituksenmukaiset työvälineet. Oppilas harjoittelee tiedon hankintaa ja käyttöä.

Oppilas valitsee omaa ja ympäristön hyvinvointia tukevia työvälineitä ja toimintapoja ja hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa.

Oppilas perehtyy kestävän kehityksen käsitteeseen ja sen merkitykseen toiminnassaan. Oppilas hankkii ja jäsentää tietoa eri lähteitä käyttäen.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

 

L3, L4, L5, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kuluttajataidot sekä terveyden edistäminen ja teknologian käyttöTavoite: T4

Ohjata oppilasta suunnittelemaan ajankäyttöään ja työn etenemistä sekä ylläpitämään järjestystä oppimistehtävien aikana

 

Päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosana 8) oppimäärän päättyessä:

Oppilas osaa toimia annettujen ohjeiden mukaisesti vaiheittain ja järjestystä ylläpitäen sekä suunnitella ajankäyttöään sen mukaisesti.

7.lk

8.lk

9.lk

Oppilas huomioi ajankäytön vaikutukset työskentelyyn ja ylläpitää järjestystä. 

Oppilas harjoittelee ajankäytön suunnittelua ja pyrkii organisoimaan työskentelyään.

Oppilas aikatauluttaa työtään ja toimii tehokkaasti ajan ja resurssit huomioiden. Työskentely on suunnitelmallista.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S2

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

 

L1, L3, L6

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Ajanhallinta ja järjestyksen ylläpitäminenTavoite: T5

Ohjata ja motivoida oppilasta toimimaan hygieenisesti, turvallisesti ja ergonomisesti sekä kiinnittämään huomiota käytettävissä oleviin voimavaroihin.

 

Päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosana 8) oppimäärän päättyessä:

Oppilas työskentelee ohjeiden mukaan hygieenisen ja turvallisen työskentelyn periaatteita noudattaen sekä ajan, kustannusten tai energiankäytön kannalta tarkoituksen mukaisesti. Oppilas pyrkii kiinnittämään huomiota ergonomiaan.

7.lk

8.lk

9.lk

Oppilas tutustuu hygieenisen, turvallisen ja ergonomisen työskentelyn perusteisiin. Hän käyttää raaka-aineita säästäväisesti.

Oppilas työskentelee ergonomisesti, hygieenisesti, turvallisesti ja taloudellisesti.

Oppilas perehtyy hygieenisen, ergonomisen, turvallisen ja taloudellisen työskentelyn merkitykseen.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

 

L3, L5, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Turvallisuus ja voimavarojen kannalta kestävä toiminta

 

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot:

 

Tavoite: T6

Ohjata oppilasta harjoittelemaan kuuntelua ja rakentavaa keskustelua sekä argumentointia oppimistehtävien suunnittelussa ja toteuttamisessa

 

Päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosana 8) oppimäärän päättyessä:

Oppilas pyrkii kuuntelemaan eri näkökulmia ja ilmaisemaan rakentavasti omia näkemyksiään yhteisissä suunnittelu- ja työtilanteissa.

7.lk

8.lk

9.lk

Oppilas harjoittelee kuuntelemista ja rakentavaa keskustelua osana työskentelyä.
Hän kertoa oman mielipiteensä rakentavasti. 

Oppilas ottaa osaa keskusteluun ja perustelee mielipiteitään muut huomioiden.

Oppilas keskustelee ja kertoo mielipiteensä muut huomioiden ja pyrkii löytämään ongelmiin ratkaisut. 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L6, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kuuntelu, keskustelu ja argumentointi

 Tavoite: T7

Aktivoida oppilasta tunnistamaan arjen rakentumista ja kulttuurisesti monimuotoisia toimintaympäristöjä sekä kotitalouksien perinteitä.

 

Päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosana 8) oppimäärän päättyessä:

Oppilas osaa kuvailla kodin arkirutiineja. Oppilas osaa antaa esimerkkejä erilaisista perherakenteista ja kotitalouksien perinteistä sekä pohtia niiden vaikutusta arjen rutiineihin.

7.lk

8.lk

9.lk

Oppilas kertoo perheiden erilaisista toimintatavoista.

Oppilas tutustuu kulttuurieroihin ja niihin liittyviin juhlaperinteisiin. Oppilas on tietoinen tasa-arvoisen työnjaon merkityksestä kotitaloustyössä. 

Oppilas toimii huomioiden eri kulttuurit. Oppilas kuvailee arkeen kuuluvien toimintojen merkityksen hyvinvoinnin kannalta. 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

 

L2, L3

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Arjen rakentumisen ja kotitalouksien erilaisuuden hahmottaminenOpetuksen tavoite: T8

Ohjata oppilasta työskentelemään yksin ja ryhmässä sekä sopimaan työtehtävien jakamisesta ja ajankäytöstä.

 

Päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosana 8) oppimäärän päättyessä:

Oppilas osaa työskennellä yksin ja pyrkii toimimaan ryhmässä rakentavasti ja työtehtävistä neuvotellen. Oppilas osaa selittää, mitä tarkoittaa tasapuolinen työnjako sekä pääsee sopimukseen ajankäytöstä ja työtehtävien jakamisesta osallistumalla päätöksentekoon.

7.lk

8.lk

9.lk

Oppilas perehtyy omatoimisuuden, hyvän yhteistyön ja yhteisen suunnittelun merkitykseen ryhmän toiminnassa. 

Oppilas suunnittelee töitä sekä työskentelee itsenäisesti että erilaisissa ryhmissä. 

Oppilas toimii ja keskustelee huomioiden muut tasapuolisesti ja kuunnellen toisten mielipiteitä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S2

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

 

L3, L6, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Voimavarojen käyttäminen ja sopimuksen tekeminenTavoite: T9

Kannustaa oppilasta toimimaan hyvien tapojen mukaisesti vuorovaikutustilanteissa sekä pohtimaan oman käytöksen merkitystä ryhmän ja yhteisön toiminnassa.

 

Päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosana 8) oppimäärän päättyessä:

Ei käytetä oppiaineen arvosanan muodostamisen perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

7.lk

8.lk

9.lk

Oppilas pohtii hyvien käytöstapojen merkitystä vuorovaikutustilanteessa ja toimii niiden mukaan. 

Oppilas pohtii hyvien käytöstapojen merkitystä vuorovaikutustilanteessa ja toimii niiden mukaan. 

Oppilas pohtii hyvien käytöstapojen merkitystä vuorovaikutustilanteessa ja toimii niiden mukaan.Tiedonhallintataidot:

Opetuksen tavoite: T10

Kannustaa oppilasta hankkimaan ja arvioimaan kotitalouteen liittyvää tietoa sekä ohjata käyttämään luotettavaa tietoa valintojen perusteena.

Päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosana 8) oppimäärän päättyessä:

Oppilas osaa etsiä kotitalouden sisältöalueisiin liittyviä tietoja eri tietolähteistä ja pohtia erilaisen tiedon luotettavuutta sekä osaa tulkita pakkausmerkintöjä. Oppilas tuntee ruoka- ja ravintoaineryhmät ja niiden ominaisuuksia.

7.lk

8.lk

9.lk

Oppilas etsii tietoa ja harjoittelee käyttämään eri lähteitä. 

Oppilas etsii tietoa ja harjoittelee käyttämään eri lähteitä. Hän arvioi tiedon luotettavuutta. 

Oppilas käyttää tietolähteitä kriittisesti. 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

 

L1, L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tietojen hankinta ja käyttöOpetuksen tavoite: T11

Harjaannuttaa oppilasta lukemaan, tulkitsemaan ja arvioimaan toimintaohjeita sekä merkkejä ja symboleja, jotka käsittelevät kotitaloutta ja lähiympäristöä.

 

Päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosana 8) oppimäärän päättyessä:

Oppilas osaa tulkita ja käyttää kotitalouden toimintaohjeita ja osaa nimetä tyypillisiä kotitalouden merkkejä ja symboleja sekä tulkita niitä arjen ilmiöiden yhteydessä.

7.lk

8.lk

9.lk

Oppilas tunnistaa kuluttajalle tärkeitä merkkejä ja symboleita. Oppilas seuraa annettuja ohjeita.

Oppilas hyödyntää kuluttajalle suunnattuja toimintaohjeita, merkkejä ja symboleja toiminnassaan.

Oppilas kertoo valintojen merkityksestä itsensä ja ympäristönsä kannalta.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

 

L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Toimintaohjeiden, merkkien ja symbolien käyttö ja jäsentyminenOpetuksen tavoite: T12

Ohjata oppilasta ongelmanratkaisuun ja luovuuteen erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä.

 

Päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosana 8) oppimäärän päättyessä:

Oppilas pystyy käyttämään kotitalouden käsitteitä, tietojaan ja taitojaan monialaisessa oppimiskokonaisuudessa tai tilanteessa, jossa kotitalouden osaamista sovelletaan eri ympäristöissä. Oppilas osaa kuvailla erilaisia kotitalouden palveluita ja pohtia niiden merkitystä ja mahdollisuuksia arkielämässä.

7.lk

8.lk

9.lk

Oppilas pohtii ongelmatilanteita ja pyrkii etsimään niihin ratkaisuja.

Oppilas pyrkii ratkaisemaan ongelmia ryhmän jäsenenä erilaisissa tehtävissä.

Oppilas etsii ratkaisuja ja kykenee toimimaan niiden mukaisesti. 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

 

L1

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Käsitteiden omaksuminen, tietojen ja taitojen soveltaminen, luova ilmaisu sekä palveluiden tunnistaminenOpetuksen tavoite: T13

Ohjata oppilasta kestävään elämäntapaan kiinnittämällä oppilaan huomiota ympäristö- ja kustannustietoisuuteen osana arjen valintoja.

 

Päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosana 8) oppimäärän päättyessä:

Oppilas osaa huolehtia kodin jätteiden peruslajittelusta ja osaa selittää mittaamisen ja laskemisen sekä ympäristöä säästävän kodin arjen toiminnan yhteydet osana kustannus- ja ympäristötietoista toimintaa.

7.lk

8.lk

9.lk

Oppilas harjoittelee käyttämään raaka-aineita säästeliäästi, lajittelemaan jätteitä sekä kiinnittämään huomiota veden ja sähkönkulutukseen. 

Oppilas pohtii oman kuluttamisensa vaikutuksia.

Oppilas tekee omia valintojaan kestävän kulutuksen näkökulmasta.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

 

L1, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Mittaamisen ja laskemisen sekä kierrättämisen soveltaminen omaan toimintaan ja päätöksentekoon

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä