Tavoitteet

Käsityön opetuksen tavoitteet

Valtakunnallisesta tavoitteesta (T1, T2,...) on johdettu tavoite jokaiselle vuosiluokalle. Kunkin vuosiluokan tavoite tukee valtakunnallisen tavoitteen saavuttamista. Lukuvuositodistuksen arvosana kuvaa oppilaan edistymistä suhteessa kunkin vuosiluokan tavoitteeseen. 

Tavoite:

T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas suunnittelee työskentelyään, osaa tehdä valintoja ja etsiä työhönsä omia ratkaisuja.

7lk

8lk

9lk

Oppilas kehittää tutkivaa, kokeilevaa, osallistuvaa ja yritteliästä työskentelyään.

Oppilas kehittää tutkivaa, kokeilevaa, osallistuvaa ja yritteliästä työskentelyään.

Oppilas kehittää tutkivaa, kokeilevaa, osallistuvaa ja yritteliästä työskentelyään.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Innovointi, S2 Muotoilu, S3 Kokeilu, S4 Dokumentointi ja arviointi, S5 Tekeminen

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Työskentely ja tuottaminen

 

 

Tavoite:

T2 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen ja työskentelyn tavoitteita sekä toteuttamaan niiden perusteella kokonainen käsityöprosessi ja arvioimaan oppimistaan.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa asettaa työskentelylleen tavoitteita sekä työskentelee käsityöprosessin mukaisesti ja arvioi realistisesti oppimistaan käsityöprosessin aikana.

7lk

8lk

9lk

Oppilas asettaa tavoitteita saavuttaakseen kokonaisen käsityöprosessin. Oppilas arvioi omaa työskentelyään, oppimistaan ja tavoitteiden saavuttamista.

Oppilas asettaa tavoitteita saavuttaakseen kokonaisen käsityöprosessin. Oppilas arvioi omaa työskentelyään, oppimistaan ja tavoitteiden saavuttamista.

Oppilas asettaa tavoitteita saavuttaakseen kokonaisen käsityöprosessin. Oppilas arvioi omaa työskentelyään, oppimistaan ja tavoitteiden saavuttamista.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Innovointi, S2 Muotoilu, S3 Kokeilu, S4 Dokumentointi ja arviointi, S5 Tekeminen

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kokonaisen käsityöprosessin toteuttaminen

 

Tavoite:

T3 opastaa oppilasta tutustumaan ja käyttämään monipuolisesti erilaisia työvälineitä, materiaaleja ja tarkoituksenmukaisia työtapoja sekä kehittämään innovaatioita.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa valita tarkoituksenmukaisia materiaaleja, tekniikoita ja työstömenetelmiä sekä osaa käyttää niitä valmistaessaan suunnittelemiaan tuotteita/teoksia.

7lk

8lk

9lk

Oppilas tutustuu erilaisiin työvälineisiin, materiaaleihin ja tarkoituksenmukaisiin työtapoihin ja käyttää niitä omassa käsityötuotteissaan monipuolisesti ja luovasti.

Oppilas tutustuu erilaisiin työvälineisiin, materiaaleihin ja tarkoituksenmukaisiin työtapoihin ja käyttää niitä omassa käsityötuotteissaan monipuolisesti ja luovasti.

Oppilas tutustuu erilaisiin työvälineisiin, materiaaleihin ja tarkoituksenmukaisiin työtapoihin ja käyttää niitä omassa käsityötuotteissaan monipuolisesti ja luovasti.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Innovointi, S2 Muotoilu, S3 Kokeilu, S4 Dokumentointi ja arviointi, S5 Tekeminen, S6 Työturvallisuus

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L4 Monilukutaito

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Valmistaminen, tekniikat ja työstömenetelmät

 

Tavoite:

T4 ohjata oppilasta käyttämään sujuvasti käsityön käsitteitä, merkkejä ja symboleja sekä vahvistamaan visuaalista, materiaalista ja teknologista ilmaisuaan.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas käyttää käsityön keskeisiä käsitteitä ja osaa esittää ideansa selkeästi sekä toteuttaa ne suunnitelmaan perustuen ottaen huomioon esteettisyyden ja toimivuuden.

7lk

8lk

9lk

Oppilas harjoittelee käsityön käsitteiden, merkkien ja symbooleiden käyttöä osana työskentelyprosessia. Oppilas vahvistaa visuaalista, materiaalista ja teknologista ilmaisuaan.

Oppilas harjoittelee käsityön käsitteiden, merkkien ja symbooleiden käyttöä osana työskentelyprosessia. Oppilas vahvistaa visuaalista, materiaalista ja teknologista ilmaisuaan.

Oppilas harjoittelee käsityön käsitteiden, merkkien ja symbooleiden käyttöä osana työskentelyprosessia. Oppilas vahvistaa visuaalista, materiaalista ja teknologista ilmaisuaan.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Innovointi, S2 Muotoilu, S3 Kokeilu, S4 Dokumentointi ja arviointi, S5 Tekeminen

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L4 Monilukutaito

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Visuaalinen, materiaalinen ja teknologinen ilmaisu

 

Tavoite:

T5 ohjata oppilasta havainnoimaan, ennakoimaan ja reagoimaan työtilanteisiin liittyviin riskitekijöihin ja toimimaan turvallisesti käsityöprosessissa.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa arvioida työskentelyn vaaroja ja riskejä sekä

toimia turvallisesti käsityöprosessissa.

7lk

8lk

9lk

Oppilas havainnoi, ennakoi ja reagoi työtilanteissa ilmeneviin riskitekijöihin ja toimii turvallisesti käsityön prosessin aikana. Oppilas arvioi käsityöprosessinsa riskitekijöitä ja toteutumista.

Oppilas havainnoi, ennakoi ja reagoi työtilanteissa ilmeneviin riskitekijöihin ja toimii turvallisesti käsityön prosessin aikana. Oppilas arvioi käsityöprosessinsa riskitekijöitä ja toteutumista.

Oppilas havainnoi, ennakoi ja reagoi työtilanteissa ilmeneviin riskitekijöihin ja toimii turvallisesti käsityön prosessin aikana. Oppilas arvioi käsityöprosessinsa riskitekijöitä ja toteutumista.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S6 Työturvallisuus

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Turvallinen työskentely

 

Tavoite:

T6 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoinnissa, sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa käyttää itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa suunnittelussa ja valmistamisessa sekä oman tai yhteisen käsityöprosessin dokumentoinnissa tieto- ja viestintäteknologiaa.

7lk

8lk

9lk

Oppilas hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa apuna käsityötuotteen suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoinnissa sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa.

Oppilas hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa apuna käsityötuotteen suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoinnissa sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa.

Oppilas hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa apuna käsityötuotteen suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoinnissa sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Innovointi, S2 Muotoilu, S3 Kokeilu, S4 Dokumentointi ja arviointi,

S5 Tekeminen

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L5 Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tieto- ja viestintätekniset taidot

Yhteisöllinen työskentely

 

 

Tavoite:

T7 ohjata oppilasta tuntemaan käsityön, kädentaitojen ja teknologisen kehityksen merkitys omassa elämässään, yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja muussa työelämässä.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa esimerkkien avulla kuvailla käsityön merkitystä arjessa, yhteiskunnassa ja työelämässä.

7lk

8lk

9lk

Oppilas tutustuu käsityön, kädentaitojen ja teknologisen kehityksen merkitykseen omassa elämässään, yhteiskunnassa ja työelämässä.

Oppilas tutustuu käsityön, kädentaitojen ja teknologisen kehityksen merkitykseen omassa elämässään, yhteiskunnassa ja työelämässä.

Oppilas tutustuu käsityön, kädentaitojen ja teknologisen kehityksen merkitykseen omassa elämässään, yhteiskunnassa ja työelämässä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S7 Yrittäjämäinen oppiminen, S8 Tiedostaminen ja osallistuminen

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Oppilas tunnistaa kädentaitojen ja käsityön merkityksen arkielämässä ja yhteiskunnassa

 

Tavoite:

T8 ohjata oppilasta taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään käsityöprosessiin liittyviä valintoja, jotka edistävät kestävää elämäntapaa.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa perustella käsityön merkityksen kestävälle elämäntavalle ja tehdä sen mukaisia valintoja työskentelyssään.

7lk

8lk

9lk

Oppilas kehittää taloudellista ajattelua ja pyrkii toimimaan käsityöprosessissa ja kuluttamisessa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Oppilas kehittää taloudellista ajattelua ja pyrkii toimimaan käsityöprosessissa ja kuluttamisessa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Oppilas kehittää taloudellista ajattelua ja pyrkii toimimaan käsityöprosessissa ja kuluttamisessa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S8 Tiedostaminen ja osallistuminen

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L4 Monilukutaito

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tarkoituksenmukaisten valintojen tekeminen ja niiden perustelut

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä