Tavoitteet

Kuvataiteen opetuksen tavoitteet

Valtakunnallisesta tavoitteesta (T1, T2,...) on johdettu tavoite jokaiselle vuosiluokalle. Kunkin vuosiluokan tavoite tukee valtakunnallisen tavoitteen saavuttamista. Lukuvuositodistuksen arvosana kuvaa oppilaan edistymistä suhteessa kunkin vuosiluokan tavoitteeseen. 

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

Tavoite:

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään monipuolisesti kuvallisen tuottamisen menetelmiä.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa käyttää erilaisia havaintovälineitä ympäristön ja sen kuvien tarkastelussa.

 

7lk

8lk 

9lk

Oppilas havainnoi taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttää monipuolisesti kuvallisen tuottamisen menetelmiä oman ilmaisun lähtökohtana.

Oppilas vertailee erilaisia havaintovälineitä ja kuvallisen viestinnän menetelmiä kuvien ja ympäristön tarkastelun lähtökohtana. 

Oppilas valitsee omaan työskentelyyn sopivia monipuolisia havainnointivälineitä kuvien ja ympäristön tarkasteluun oman ilmaisun lähtökohtana.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Omat kuvakulttuurit

S2 Ympäristön kuvakulttuurit

S3 Taiteen maailmat

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

Monilukutaito (L4)

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin havainnoiminen

 

Tavoite:

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan omista ja muiden havainnoista ja ajatuksista sekä perustelemaan näkemyksiään.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:Oppilas osaa sanallistaa havaintojaan ja ajatteluaan taiteesta, ympäristöstä ja muusta visuaalisesta kulttuurista.

7lk

8lk

9lk

Oppilas osallistuu keskusteluun omista ja muiden havainnoista ja ajatuksista sekä perustelee omia näkemyksiään. Oppilas harjoittelee käyttämään kuvataiteen käsitteistöä.

Oppilas osallistuu keskusteluun omista ja muiden havainnoista ja tarkastelee omien havaintojensa ja näkemystensä lähtökohtia käyttäen kuvataiteen ja median käsitteistöä.

Oppilas huomioi rakentavasti keskustelussa erilaiset havainnot, näkökulmat ja ajatukset visuaaliseen kulttuuriin, taiteeseen ja ympäristöön. Oppilas käyttää keskustelussa kuvataiteen ja median käsitteistöä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Omat kuvakulttuurit

S2 Ympäristön kuvakulttuurit

S3 Taiteen maailmat

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

Monilukutaito (L4)

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Havaintojen ja ajattelun vaikutusten pohtiminen

 

 

Tavoite:

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti erilaisia välineitä ja tiedon tuottamisen tapoja käyttäen eri ympäristöissä.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti erilaisia välineitä ja tiedon tuottamisen tapoja käyttäen.

7lk

8lk

9lk

Oppilas kokeilee ja rohkaistuu ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan erilaisissa ympäristöissä sekä erilaisin kuvan tekemisen välinein että monitieteisin/taiteisin tuottamisen keinoin.

Oppilas tutkii kokeellisesti erilaisia kuvantekemisen välineitä ja tiedontuottamisen tapoja kuvakulttuureissa, erityisesti mediakulttuureissa.

Oppilas valitsee ja yhdistelee erilaisia kuvantekemisen ja tiedon tuottamisen tapoja ja välineitä omaan työskentelyynsä ja ajatustensa ilmaisemiseksi kuvakulttuureissa, erityisesti mediakulttuureissa.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Omat kuvakulttuurit

S2 Ympäristön kuvakulttuurit

S3 Taiteen maailmat

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

Monilukutaito (L4)

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Havaintojen ja ajatusten kuvallinen ilmaiseminen

 Kuvallinen tuottaminen

Tavoite:

T4 ohjata oppilasta soveltamaan erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä syventämään kuvallisen tuottamisen taitojaan.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa käyttää tavoitteellisesti erilaisia kuvallisen tuottamisen materiaaleja, tekniikoita ja keinoja kuvailmaisussaan.

7lk

8lk

9lk

Oppilas tutkii ja kokeilee erilaisia kuvataiteen tekniikoita ja materiaaleja etsien välineiden luonteenomaista ja soveltavaa ilmaisua omassa kuvatuottamisen prosessissa.

Oppilas tutkii, kokeilee ja yhdistelee erilaisia kuvataiteen tekniikoita ja materiaaleja etsien välineiden luonteenomaista ilmaisua omassa kuvailmaisussaan.

Oppilas asettaa tavoitteita ja syventää omaa kuvailmaisuaan.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Omat kuvakulttuurit

S2 Ympäristön kuvakulttuurit

S3 Taiteen maailmat

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kuvailmaisun taitojen syventäminen

 

Tavoite:

T5 ohjata oppilasta tutkivaan lähestymistapaan itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa käyttää tutkivaa lähestymistapaa itsenäisesti tai ryhmässä työskennellessään.

7lk

8lk

9lk

Oppilas harjoittelee tutkivia lähestymistapoja itsenäisissä ja yhteistoiminnallisissa kuvallisissa työskentelyprosesseissa.

Oppilas suunnittelee, kokeilee ja arvioi tutkivia lähestymistapoja osana työskentelyprosessia.

Oppilas suunnittelee tavoitteellisia työskentelyprosesseja, yksin tai yhteistoiminnallisesti, tutkivien kuvallisten lähestymistapojen pohjalta.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Omat kuvakulttuurit

S2 Ympäristön kuvakulttuurit

S3 Taiteen maailmat

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tutkivan lähestymistavan käyttäminen

 

Tavoite:

T6 rohkaista oppilasta ilmaisemaan mielipiteitään sekä soveltamaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:Oppilas pyrkii vaikuttamaan ympäristöön ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin kuvallisin keinoin.

7lk

8lk

9lk

Oppilas tutustuu erilaisiin kuvallisen viestinnän ympäristöihin ja keinoihin sekä pyrkii vaikuttamaan omilla kuvallisesti ilmaistuilla mielipiteillään ja näkemyksillään.

Oppilas syventää osaamistaan kuvallisen vaikuttamisen keinoista eri ympäristöissä lähtökohtana oma mielipiteen ilmaisu.

Oppilas suunnittelee ja toteuttaa kuvallisia prosesseja vaikuttaakseen ympäristöön ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Omat kuvakulttuurit

S2 Ympäristön kuvakulttuurit

S3 Taiteen maailmat

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

Monilukutaito (L4)

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kuvallisen tuottamisen avulla vaikuttaminen

 Visuaalisen kulttuurin tulkinta

Tavoite:

T7 ohjata oppilasta soveltamaan kuvallisia, sanallisia ja muita kuvatulkinnan menetelmiä.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa käyttää joitakin kuvallisia, sanallisia ja muita kuvatulkinnan menetelmiä.

7lk

8lk

9lk

Oppilas soveltaa kuvallisia, sanallisia ja muita kuvantulkinnan menetelmiä oman kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.

Oppilas syventää osaamistaan kuvallisista, sanallisista ja muista kuvatulkinnan menetelmistä.

Oppilas hyödyntää kuvatulkinnan menetelmää tavoitteellisesti osana työskentelyprosessiaan.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Omat kuvakulttuurit

S2 Ympäristön kuvakulttuurit

S3 Taiteen maailmat

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Monilukutaito (L4)

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kuvatulkinnan menetelmien soveltaminen

 

Tavoite:

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkitystä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle historian ja kulttuurin näkökulmista.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:Oppilas osallistuu tulkinnoillaan keskusteluun taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksestä.

7lk

8lk

9lk

Oppilas tutustuu ja tulkitsee taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksiä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle historian ja kulttuurin näkökulmista.

Oppilas syventää tuntemustaan visuaalisen kulttuurin ilmiöistä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista ja tuottaa sanallisia ja kuvallisia tulkintoja keskusteluun.

Oppilas syventää tuntemustaan visuaalisen kulttuurin ilmiöistä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista ja tuottaa sanallisia ja kuvallisia tulkintoja keskusteluun.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Omat kuvakulttuurit

S2 Ympäristön kuvakulttuurit

S3 Taiteen maailmat

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Visuaalisen kulttuurin merkityksen tarkasteleminen

 

Tavoite:

T9 innostaa oppilasta soveltamaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja kuvallisessa tuottamisessaan.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:Oppilas osaa soveltaa joitakin kulttuurisesti erilaisia kuvailmaisun tapoja.

7lk

8lk

9lk

Oppilas kokeilee ja tutkii eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja omassa työskentelyssään.

Oppilas pohtii joitakin kulttuurisesti erilaisten kuvailmaisun tapojen merkitystä omassa työskentelyssään.

Oppilas käyttää tavoitteellisesti ja luovasti taidehistorian tuntemustaan ja kulttuurien kuvailmaisun muotoja työskentelyssään.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Omat kuvakulttuurit

S2 Ympäristön kuvakulttuurit

S3 Taiteen maailmat

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kulttuuristen kuvailmaisun tapojen soveltaminen


Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

Tavoite:

T10 ohjata oppilasta ottamaan kantaa taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviin arvoihin.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:Oppilas osaa ilmaista näkemyksiään taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista.

7lk

8lk

9lk

Oppilas tarkastelee ja ottaa kantaa taiteessa, ympäristössä ja visuaalisessa kulttuurissa muodostuviin suoriin ja epäsuoriin esteettisiin, ekologisiin ja eettisiin arvoihin.

Oppilas tarkastelee ja ottaa kantaa omassa taiteellisessa työskentelyssään taiteen, ympäristön ja visuaalisen kulttuurin esteettisiin, ekologisiin ja eettisiin arvoihin.

Oppilas tarkastelee ja ottaa kantaa omassa taiteellisessa työskentelyssään omien valintojensa kautta taiteen, ympäristön ja visuaalisen kulttuurin arvoihin.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Omat kuvakulttuurit

S2 Ympäristön kuvakulttuurit

S3 Taiteen maailmat

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

Monilukutaito (L4)

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Näkemysten esittäminen

 

 

Tavoite:

T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys sekä vaikuttamaan kuvien avulla.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas tarkastelee kuvailmaisussaan kulttuurista moninaisuutta ja kestävää kehitystä sekä tunnistaa kuvilla vaikuttamisen mahdollisuuksia.

7lk

8lk

9lk

Oppilas tarkastelee erilaisia kulttuurisen moninaisuuden ilmenemismuotoja sekä kestävän kehityksen mahdollisuuksia visuaalisessa kulttuurissa. Oppilas rohkaistuu ottamaan teoksillaan kantaa eettisiin ja ekologisiin näkökohtiin.

Oppilas tarkastelee erilaisia kulttuurisen moninaisuuden ilmenemismuotoja sekä kestävän kehityksen mahdollisuuksia visuaalisessa kulttuurissa. Oppilas rohkaistuu ottamaan teoksillaan kantaa eettisiin ja ekologisiin näkökohtiin.

Oppilas tutkii kulttuurista moninaisuutta ja kestävän kehityksen merkitystä kuvataiteen keinoin. Oppilas asettaa työskentelylleen eettisesti ja ekologisesti vastuullisia tavoitteita.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Omat kuvakulttuurit

S2 Ympäristön kuvakulttuurit

S3 Taiteen maailmat

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

Monilukutaito (L4)

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kuvallinen ilmaiseminen ja vaikuttaminen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä