Tavoitteet

Musiikin opetuksen tavoitteet

Valtakunnallisesta tavoitteesta (T1, T2,...) on johdettu tavoite jokaiselle vuosiluokalle. Kunkin vuosiluokan tavoite tukee valtakunnallisen tavoitteen saavuttamista. Lukuvuositodistuksen arvosana kuvaa oppilaan edistymistä suhteessa kunkin vuosiluokan tavoitteeseen. 

T1 Kannustaa oppilasta rakentavaan toimintaan musisoivan ryhmän ja musiikillisten yhteisöjen jäsenenä.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

oppilas toimii musiikillisen ryhmän jäsenenä, huolehtii osuudestaan ja kannustaa toisia.

7lk

8lk

9lk

Oppilas toimii rakentavasti ryhmän jäsenenä huolehtien omasta osuudestaan, muita jäseniä kunnioittaen.

Oppilas arvioi omia vahvuuksiaan musisoinnissa.

Oppilas toimii ryhmässä rakentavasti ja muita kannustaen.

Oppilas käyttää omia vahvuuksiaan musisoinnissa.

Oppilas toimii ryhmässä rakentavasti ja muita kannustaen

Oppilas käyttää omia vahvuuksiaan musisoinnissa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Musiikillisen ryhmän jäsenenä toimiminen

 

T2 Ohjata oppilasta ylläpitämään äänenkäyttö- ja laulutaitoaan sekä kehittää niitä edelleen musisoivan ryhmän jäsenenä.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

oppilas käyttää ääntään musiikillisen ilmaisun välineenä ja osallistuu yhteislauluun sovittaen osuutensa osaksi kokonaisuutta

 

7lk

8lk

9lk

Oppilas havaitsee omassa äänessä tapahtuvia muutoksia. 

Oppilas kehittyy ylläpitämään laulutaitoaan ja osallistuu yhteislauluun.

Oppilas tutustuu erilaisiin äänenkäyttö- ja laulutapoihin.

Oppilas havaitsee omassa äänessä tapahtuvia muutoksia. 

Oppilas kehittyy ylläpitämään laulutaitoaan ja osallistuu yhteislauluun.

Oppilas tutustuu erilaisiin äänenkäyttö- ja laulutapoihin.

Oppilas havaitsee omassa äänessä tapahtuvia muutoksia. 

Oppilas kehittyy ylläpitämään laulutaitoaan ja osallistuu yhteislauluun.

Oppilas tutustuu erilaisiin äänenkäyttö- ja laulutapoihin.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Äänenkäyttö ja laulaminen musiikkiryhmän jäsenenä

 

T3 Kannustaa oppilasta kehittämään edelleen soitto- ja yhteismusisointilaitojaan keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimiin.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

oppilas soittaa keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimia ja osallistuu yhteissoittoon melko sujuvasti

7lk

8lk

9lk

Oppilas tunnistaa musiikin sykkeen ja harjoittelee soittamaan soitinta sen mukaisesti.
Oppilas vahvistaa yhteismusisointitaitojaan.

Oppilas vahvistaa yhteismusisointitaitojaan monipuolisesti eri soittimia käyttäen.

Oppilas vahvistaa yhteismusisointitaitojaan monipuolisesti eri soittimia käyttäen.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Soittaminen musiikkiryhmän jäsenenä

T4 Rohkaista oppilasta monipuoliseen musiikkiliikunnalliseen kokemiseen ja ilmaisuun.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

oppilas osoittaa hahmottavansa musiikin perussykkeen liikkuessaan ja sovittaa liikeilmaisuaan kuulemaansa musiikkiin.

7lk

8lk

9lk

Oppilas vahvistaa taitoaan kokea musiikin syke sekä eläytyä ja ilmentää musiikkia liikkeen keinoin.

Oppilas kokee musiikin sykkeen ja eläytyy ja ilmentää musiikkia liikkeen keinoin.

Oppilas kokee musiikin sykkeen ja eläytyy ja ilmentää musiikkia liikkeen keinoin.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Musiikkiliikunta

 

T5 Tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun ja havainnointiin sekä ohjata häntä keskustelemaan havainnoistaan.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

oppilas kuuntelee ääniympäristöä ja musiikkia ja osaa kertoa havainnoistaan.

7lk

8lk

9lk

Oppilas kuuntelee musiikkia ja kuvailee kuulemaansa. Hän tekee havaintoja musiikista ja selittää havaintojaan.

 

Oppilas kuuntelee musiikkia ja kuvailee kuulemaansa. Hän tekee havaintoja musiikista ja selittää havaintojaan.

Oppilas kuuntelee musiikkia ja kuvailee kuulemaansa. Hän tekee havaintoja musiikista ja selittää havaintojaan.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Ääniympäristön ja musiikin kuuntelu ja siitä keskustelu

 

T6 Kannustaa oppilasta rakentamaan luovaa suhdetta musiikkiin ja ohjata heitä improvisointiin, sovittamiseen ja säveltämiseen sekä taiteidenväliseen työskentelyyn.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

oppilas osaa käyttää musiikillisia tai muita äänellisiä elementtejä kehittäessään ja toteuttaessaan uusia musiikillisia ideoita yksin tai ryhmän jäsenenä

7lk

8lk

9lk

Oppilas ideoi, suunnittelee ja käyttää musiikkia luovasti myös eri taiteenaloja yhdistäen.

 

Oppilas ideoi, suunnittelee ja käyttää musiikkia luovasti myös eri taiteenaloja yhdistäen.

 

 

Oppilas ideoi, suunnittelee ja käyttää musiikkia luovasti myös eri taiteenaloja yhdistäen.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L6

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Musiikin luova toteuttaminen

 

T7 Ohjata oppilasta musiikin tallentamiseen ja tieto- ja viestintäteknologian luovaan ilmaisulliseen käyttöön sekä musiikin tekemisessä että osana monialaisia kokonaisuuksia.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

oppilas osaa käyttää musiikkiteknologian tarjoamia mahdollisuuksia omassa tai ryhmän ilmaisussa

7lk

8lk

9lk

Oppilas tutustuu musiikkiteknologia tarjoamiin mahdollisuuksiin oman musiikin tuottamisessa ja tallentamisessa.

Oppilas hyödyntämään musiikkiteknologiaa laajemmissa oppimiskokonaisuuksissa.

Oppilas hyödyntämään musiikkiteknologiaa laajemmissa oppimiskokonaisuuksissa.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Musiikkiteknologian käyttö

 

T8 Ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikkia taiteenlajina ja ymmärtämään, miten musiikkia käytetään viestimiseen ja vaikuttamiseen eri kulttuureissa.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

oppilas osaa jäsentää musiikin käyttötapoja ja ilmenemismuotoja ja kertoa havainnoistaan.

7lk

8lk

9lk

Oppilas tutustuu musiikkiin eri kulttuurien ilmentäjänä sekä vaikuttamisen keinona viestinnässä.

Oppilas tutustuu musiikkiin eri kulttuurien ilmentäjänä sekä vaikuttamisen keinona viestinnässä.

Oppilas tutustuu musiikkiin eri kulttuurien ilmentäjänä sekä vaikuttamisen keinona viestinnässä.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S!-S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kulttuurinen osaaminen

 

T9 Rohkaista ja ohjata oppilasta keskustelemaan musiikista käyttäen musiikin käsitteitä ja terminologiaa.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

oppilas käyttää musiikin peruskäsitteitä ja merkintätapoja sekä termejä musiikillisessa toiminnassa

7lk

8lk

9lk

Oppilas harjoittelee musiikin käsitteitä ja merkintätapoja musiikillisen toiminnan yhteydessä.

Oppilas harjoittelee musiikin käsitteitä ja merkintätapoja musiikillisen toiminnan yhteydessä.

Oppilas harjoittelee musiikin käsitteitä ja merkintätapoja musiikillisen toiminnan yhteydessä.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Musiikin käsitteiden ja symbolien käyttö

 

T10 Ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia tunteisiin ja hyvinvointiin.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

oppilaan kanssa keskustellaan musiikin vaikutuksesta tunteisiin ja hyvinvointiin, mutta tavoitetta ei oteta huomioon päättöarvosanaa muodostettaessa

7lk

8lk

9lk

Oppilas kehittää omaa musiikkisuhdettaan ja pohtii musiikin vaikutuksia tunteisiin ja hyvinvointiin.

Oppilas kehittää omaa musiikkisuhdettaan ja pohtii musiikin vaikutuksia tunteisiin ja hyvinvointiin.

Oppilas kehittää omaa musiikkisuhdettaan ja harjoittelee musiikin hyödyntämistä tunteiden hallinnassa ja hyvinvoinnin edistämisessä.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L3, L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Musiikin hyvinvointivaikutusten tunnistaminen

 

T11 Ohjata oppilaita huolehtimaan kuulostaan sekä musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

oppilas käyttää laitteita ja soittimia musisointitilanteissa ottaen huomioon mm. äänen ja musiikin voimakkuuteen ja muut turvalliseen toimintaan liittyvät tekijät

7lk

8lk

9lk

Oppilas käyttää soittimia ja laitteita turvallisesti sekä huolehtii kuulostaan ja toimii vastuullisesti musisointitilanteissa.

Oppilas käyttää soittimia ja laitteita turvallisesti sekä huolehtii kuulostaan ja toimii vastuullisesti musisointitilanteissa.

Oppilas käyttää soittimia ja laitteita turvallisesti sekä huolehtii kuulostaan ja toimii vastuullisesti musisointitilanteissa.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L3

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kuulosta sekä musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta huolehtiminen

 

T12 Ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun avulla, asettamaan tavoitteita musiikilliselle oppimiselle ja arvioimaan edistymistään suhteessa tavoitteisiin.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

oppilas asettaa ohjattuna musisointiin, musiikkiliikuntaan tai säveltämiseen ja muuhun luovaan tuottamiseen liittyviä tavoitteita sekä arvioi edistymistään suhteessa niihin

7lk

8lk

9lk

Oppilas kehittää musiikillisiaan taitojaan. Hän asettaa tavoitteita harjoittelulle ja arvioi musiikillisiaan tuotoksiaan.

Oppilas kehittää musiikillisiaan taitojaan ja arvioi musiikillisiaan tuotoksiaan.

Oppilas kehittää musiikillisiaan taitojaan ja arvioi musiikillisiaan tuotoksiaan.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Oppimisen taidot

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä